Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

Navigointipolku

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Súdny poplatok súvisiaci s európskym platobným rozkazom - Belgicko

Tämän sivun teksti on konekäännös, eikä sen laatua voida taata.

Konekäännöksen arvioitu laatutaso: Heikko

Onko käännös mielestäsi hyödyllinen?


Úvod

Aké sú príslušné náklady?

Koľko budem musieť zaplatiť?

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky včas?

Ako mám zaplatiť súdny poplatok?

Čo mám urobiť po tom, ako ste zaplatili?

Úvod

Na to sa vzťahujú články 1017 až 1022 súdneho poriadku, ako aj článok 953 súdneho poriadku, pokiaľ ide o úhradu súdnych poplatkov, ako aj Code des droits d’enregistrement d’hypothèque et de greffe, konkrétne články 142 a nasl. a 268 a nasl., pokiaľ ide o registračné poplatky.

Aké sú príslušné náklady?

V článku 1018 Súdneho poriadku stanovujú podrobnosti o nákladoch:

1° rôznych, štepných a registračných poplatkov. Poplatky za register súdov zahŕňajú poplatky za zápis do zoznamu poplatkov za vyhotovenie súdnych dokumentov a poplatky za poskytovanie kópií súdnych dokumentov (pozri článok 268 a nasl. kódexu o registračných, hypotekárnych a registračných poplatkoch). Právo na zablokovanie je v rozmedzí od 30 EUR do 100 EUR v závislosti od súdu, ktorý začal konanie. Toto právo na písanie je 35 EUR.

Poplatky za zápis do registra sú splatné za rozhodnutia, ktoré v zásade presahujú sumu 12,500 EUR (bez výdavkov na právne úkony), a rovnajú sa 3 % tejto sumy;

2° nákladov a funkčných požitkov súdnych písomností;

3° náklady na zaslanie rozsudku: medzi 0,85 EUR a 5,75 EUR na hárok;

4° nákladov na všetky opatrenia týkajúce sa vyšetrovania vrátane daní svedkov a znalcov. V kráľovskom dekréte z 27. júla 1972 sa tento poplatok stanovuje vo výške 200 frankov na svedka, čo dnes zodpovedá približne 5 eurám.K tejto sume sa pripočíta príspevok na cestovné výdavky (0,0868 EUR na kilometer).

Súdny znalec stanoví svoje vyúčtovanie nákladov a poplatkov, pričom spôsob výpočtu musí byť jasne uvedený a sudca môže túto sumu pri stanovení sumy konečných poplatkov za všetky súdne trovy v prípade potreby (napr. ak náklady vznikli zbytočne) znížiť.

5° cestovné výdavky a výdavky na pobyt sudcov, súdnych úradníkov a účastníkov konania, ak ich cestovanie nariadil sudca, a náklady na konanie, ak boli uskutočnené výhradne na účely súdneho konania;

6o procesné odškodnenie ( článok 1022 súdneho poriadku); platí ju neúspešná strana a predstavuje jednorazový príspevok v súvislosti a nákladmi a poplatkami za právne zastúpenie úspešnej strany. Sumy sú spojené s indexom spotrebiteľských cien a akékoľvek zmeny v porovnaní s viac alebo menej ako 10 miestami vedú k zvýšeniu alebo zníženiu týchto súm o 10 %;

Hodnota pohľadávky


základná suma


minimálna suma


maximálna suma

Do 250,00 EUR

180,00 EUR

90,00 EUR

360,00 EUR

250,01 EUR až 750,00 EUR

240,00 EUR

150,00 EUR

600,00 EUR

750,01 EUR až 2 500,00 EUR

480,00 EUR

240,00 EUR

1 200,00 EUR

750,01 EUR až 5 000,00 EUR

785,00 EUR

450,00 EUR

1 800,00 EUR

5 000,01 EUR až 10 000,00 EUR

1 080,00 EUR

600,00 EUR

2 400,00 EUR

10 000,01 EUR až 20 000,00 EUR

1 320,00 EUR

750,00 EUR

3 000,00 EUR

20 000,01 EUR až 40 000,00 EUR

2 400,00 EUR

1 200,00 EUR

4 800,00 EUR

40 000,01 EUR až 60 000,00 EUR

3 000,00 EUR

1 200,00 EUR

6 000,00 EUR

60 000,01 EUR až 100 000,00 EUR

3 600,00 EUR

1 200,00 EUR

7 200,00 EUR

100 000,01 EUR až 250 000,00 EUR

600,00 EUR

1 200,00 EUR

12 000,00 EUR

250 000,01 EUR až 500 000,00 EUR

8 400,00 EUR

1 200,00 EUR

16 800,00 EUR

500 000,01 EUR až 1 000 000,00 EUR

12 000,00 EUR

1 200,00 EUR

24 000,00 EUR

Nad 1 000 000,01 EUR

18 000,00 EUR

1 200,00 EUR

36 000,00 EUR

Spory, ktoré nie sú financované z finančných prostriedkov

1 440,00 EUR

90,00 EUR

12 000,00 EUR

Pracovný súd (systém výnimiek)

Hodnota pohľadávky


základná suma


minimálna suma


maximálna suma

Do 250,00 EUR

43,75 EUR

31,75 EUR

55,75 EUR

Do 620,00 EUR

87,43 EUR

69,43 EUR

105,43 EUR

Do 2 500,00 EUR

131,18 EUR

107,18 EUR

155,18 EUR

Nad 2.500,01 EUR

262,37 EUR

226,37 EUR

298,37 EUR

Spory, ktoré nie sú financované z finančných prostriedkov

131,18 EUR

107,18 EUR

155,18 EUR

7° poplatkov, požitkov a výdavkov ombudsmana vymenovaných v súlade s článkom 1734 súdneho poriadku.

Koľko budem musieť zaplatiť?

Vzhľadom na skutočnosti uvedené vyššie sa výška tejto sumy stanovuje od prípadu k prípadu podľa toho, či je strana úspešná alebo nie, či boli poverení znalci, či boli vypočutí svedkovia, či sudcovia museli cestovať do zahraničia, či musel zasahovať mediátor atď.

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky včas?

Súdne poplatky musia byť zaplatené vopred, v opačnom prípade sa konanie vo veci nenaplánuje.

Znalec vždy vyžaduje zaplatenie zálohy, bez ktorej svoju činnosť nevykoná.

Ak požiadate o vypočutie svedka, najprv musíte zložiť príslušnú sumu do rúk súdneho úradníka. Ak platbu neuskutočníte, bude sa predpokladať, že od vypočutia svedka upúšťate.

Ako mám zaplatiť súdny poplatok?

Platba sa môže uskutočniť prevodom alebo peňažnou poukážkou, elektronickým prevodom, v hotovosti alebo šekom na pokyn súdneho úradníka (posledné riešenie je vyhradené pre právnikov a súdnych úradníkov).

Čo mám urobiť po tom, ako ste zaplatili?

Všetky doklady o zaplatení musia byť starostlivo vedené tak, aby mohli byť predložené okamžite na požiadanie.


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 23/08/2019