Съдебни такси за процедурата за европейска заповед за плащане - Белгия

Genskab

Denne side er blevet maskinoversat. Der gives ingen garanti for oversættelsens kvalitet.

Oversættelsens kvalitet er blevet vurderet som: upålidelig

Er oversættelsen nyttig?


Въведение

Какви са приложимите разходи?

Колко ще трябва да платя?

Какво се случва, ако не плащам съдебните такси навреме?

Как мога да плащам съдебните такси?

Какво правя след плащането?

Въведение

Това се урежда от членове 1017—1022 от Съдебния кодекс и от член 953 от Съдебния кодекс по отношение на плащането на хонорарите на свидетелите, както и от Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, и по-специално член 142 и сл. и член 268 и сл. по отношение на таксите за записване.

Какви са приложимите разходи?

В член 1018 от Съдебния кодекс са посочени разходите:

1° Разни такси за присаждане и регистрация. Таксите за вписване в регистъра включват такси за изготвяне на съдебни документи и такси за предоставяне на копия от съдебни документи (вж. член 268 и сл. от Кодекса относно таксите за регистрация, ипотека и вписване). Правото на запор е между 30 EUR и 100 EUR в зависимост от сезирания съд. Писането е в размер на 35 EUR.

Таксите за регистрация се плащат за решения, надвишаващи 12,500 EUR главница (с изключение на правни разноски), и са равни на 3 % от тази сума;

2° разходи и възнаграждения в съдебни документи;

3° разходи за изпращане на съдебното решение: между 0,85 EUR и 5,75 EUR на лист;

4° разходите за всички мерки за събиране на доказателства, включително данъка на свидетелите и експертите. Кралският орден от 27 юли 1972 г. определя тази такса в 200 франка на свидетел, която днес съответства на около 5 EUR.Към тази сума се добавя надбавка за пътни разноски (0,0868 EUR на километър).

Експертите са свободни да определят своите разходи и такси за експертни доклади, въпреки че начинът на изчисляване трябва да бъде ясно посочен и при окончателната оценка на общите съдебни разноски съдът може да намали сумата, когато е уместно, например когато са направени ненужни разходи.

5° пътни и дневни разноски за съдии, деловодители и страни, когато пътуването е разпоредено от съдията, и разноски по производството, когато са направени единствено по време на съдебния процес;

6° процедурното обезщетение ( член 1022 от Съдебния кодекс); това обезщетение се изплаща от загубилата делото страна и представлява фиксирана сума за покриване на разходите на спечелилата страна и на адвокатските възнаграждения. Сумите са свързани с индекса на потребителските цени и всички промени на повече или по-малко от 10 точки водят съответно до увеличение или намаление с 10 % на сумите;

Стойност на спора


основна сума


минимална сума


максимална сума

До 250,00 EUR

180,00 EUR

90,00 EUR

360,00 EUR

250,01—750,00 EUR

240,00 EUR

150,00 EUR

600,00 EUR

750,01—2 500,00 EUR

480,00 EUR

240,00 EUR

1 200,00 EUR

750,01—5 000,00 EUR

785,00 EUR

450,00 EUR

1 800,00 EUR

5.000,01—10 000,00 EUR

1 080,00 EUR

600,00 EUR

2 400,00 EUR

10.000,01—20 000,00 EUR

1 320,00 EUR

750,00 EUR

3 000,00 EUR

20.000,01—40 000,00 EUR

2 400,00 EUR

1 200,00 EUR

4 800,00 EUR

40.000,01—60 000,00 EUR

3 000,00 EUR

1 200,00 EUR

6 000,00 EUR

60.000,01—100 000,00 EUR

3 600,00 EUR

1 200,00 EUR

7 200,00 EUR

100.000,01—250 000,00 EUR

600,00 EUR

1 200,00 EUR

12 000,00 EUR

250.000,01—500 000,00 EUR

8 400,00 EUR

1 200,00 EUR

16 800,00 EUR

500.000,01—1 000 000,00 EUR

12 000,00 EUR

1 200,00 EUR

24 000,00 EUR

Над 1 000 000,01 EUR

18 000,00 EUR

1 200,00 EUR

36 000,00 EUR

Спорове, които не подлежат на оценка

1 440,00 EUR

90,00 EUR

12 000,00 EUR

Трудов съд (специален режим)

Стойност на спора


основна сума


минимална сума


максимална сума

До 250,00 EUR

43,75 EUR

31,75 EUR

55,75 EUR

До 620,00 EUR

87,43 EUR

69,43 EUR

105,43 EUR

До 2 500,00 EUR

131,18 EUR

107,18 EUR

155,18 EUR

Над 2.500,01 EUR

262,37 EUR

226,37 EUR

298,37 EUR

Спорове, които не подлежат на оценка

131,18 EUR

107,18 EUR

155,18 EUR

7° хонорарите, възнагражденията и разноските на омбудсмана, назначени в съответствие с член 1734 от Съдебния кодекс.

Колко ще трябва да платя?

Въз основа на изложеното по-горе дължимата сума се различава в зависимост от фактори като това дали сте спечелилата страна и дали са поръчани експерти, като свидетелите са били поискани, съдебните служители са били принудени да пътуват в чужбина, назначен е медиатор и т.н.

Какво се случва, ако не плащам съдебните такси навреме?

Таксите за регистрация трябва да се заплащат предварително, в противен случай случаят няма да бъде включен в списъка на причините.

Експертите винаги изискват заплащане на депозит, преди да извършат работата си.

Ако поискате да ви бъде разпитан свидетел, трябва предварително да предадете необходимите разноски на секретаря на съда. Ако не направите това плащане, ще се приеме, че сте отхвърлили искането за проверка на свидетеля.

Как мога да плащам съдебните такси?

Плащанията могат да се извършват чрез кредитен превод или платежно нареждане, чрез електронен трансфер, в брой или с чек по реда на деловодството (последният метод е запазен за адвокати и съдебни изпълнители).

Какво правя след плащането?

Всички доказателства за плащане трябва да се съхраняват внимателно, за да могат да бъдат представени незабавно при поискване.


Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Последна актуализация: 23/08/2019