Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Opłaty sądowe – europejski nakaz zapłaty - Bułgaria

Tento text byl přeložen strojově. Za kvalitu překladu neručíme.

Kvalita tohoto překladu byla ohodnocena známkou: špatná

Jak byste ohodnotili kvalitu tohoto překladu?


Wprowadzenie

Jakie są odnośne opłaty?

Ile muszę zapłacić?

Co się stanie, jeżeli w terminie nie będę uiszczał opłat sądowych?

Jak mogę zapłacić za opłaty sądowe?

Co robię po uiszczeniu opłat?

Wprowadzenie

Przepisy dotyczące wnoszenia opłat sądowych i kosztów w postępowaniu cywilnym, w tym postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty, są określone w kodeksie postępowania cywilnego i w związku z tym w taryfie opłat skarbowych nakładanych na sądy na podstawie kodeksu postępowania cywilnego.

Kodeks postępowania cywilnego:

„Rozdział ÓZ – Opłaty i należności, Sekcja I – Cena roszczenia

Cena
roszczenia 68 Ocena pieniężna przedmiotu sprawy stanowi koszt roszczenia.

Wartość
roszczenia 69 (1) Kwota działania wynosi:
1 dla roszczeń pieniężnych, wnioskowanej kwoty;

Ustalenie ceny
roszczenia 70 (1) Wnioskodawca wskazuje cenę roszczenia. Pytania dotyczące kwoty skargi mogą zostać podniesione przez stronę pozwaną lub sąd z urzędu nie później niż podczas pierwszego przesłuchania. W przypadku braku zgodności określonej ceny z faktycznym sądem
(2) orzeczenie sądu, w którym podniesiono kwotę roszczenia, jest przedmiotem postępowania odwoławczego w ramach postępowania prywatnego.
(3) W sprawach, w odniesieniu do których ocena stanowi trudność w chwili wniesienia skargi, kwotę roszczenia określa się w oparciu o przybliżoną kwotę sądu, po czym wymagana jest dodatkowa opłata lub przerzucenie nadwyżki zgodnie z ceną ustaloną przez sąd w rozstrzygnięciu sprawy.

Sekcja II – Opłaty i należności rządowe

Obowiązek uiszczenia opłat i
kosztów 71 (1) na kwotę roszczenia i koszty postępowania pobiera się opłaty rządowe. W przypadku gdy roszczenie nie jest przedmiotem oceny, wysokość opłaty państwa określa
sąd.
73 (3) Opłata państwowa jest naliczana za złożenie wniosku o ochronę lub pomoc i za wydanie opłaty, za którą pobierana jest opłata, zgodnie z taryfą przyjętą przez Radę Ministrów.

Załączniki do
skargi § 1. 128 Do wniosku dołącza się:
(1) pełnomocnictwo, jeżeli wniosek został złożony przez przedstawiciela;
(2. dokument dotyczący opłat i honorariów, o ile jest on należny;
3) kopie wniosku i załączników do niego, w zależności od liczby oskarżonych.

Rozpatrzenie
wniosku 129 Artykuł (1) Sąd sprawdza prawidłowość wniosku.
(2) Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów określonych w art. 127 ust. 1 i art. 128, powód zostaje poinformowany w ciągu jednego tygodnia o stwierdzonych nieprawidłowościach i o możliwości uzyskania pomocy prawnej w razie potrzeby. Jeżeli adres wnioskodawcy nie jest podany i nie jest znany sądowi, zawiadomienie umieszcza się poprzez umieszczenie w sądzie w terminie jednego tygodnia zawiadomienia w miejscu wyznaczonym do tego miejsca w sądzie.
(3) W przypadku gdy wnioskodawca nie ureguluje sytuacji w wyznaczonym terminie, wniosek odsyła się do wniosku wraz z załącznikami, a jeżeli adres nie jest znany, umieszcza się go w rejestrze sądu, który jest do dyspozycji wnioskodawcy. Odwołanie może zostać wniesione od zwrotu wniosku, którego odpis nie został doręczony.”

Taryfa opłat nakładanych przez sądy na mocy kodeksu postępowania cywilnego,
„sekcja I Opłaty
pobrane w postępowaniu sądowym
art. 1. W przypadku wniosku powództwo wzajemne, w którym występuje osoba trzecia posiadająca niezależne prawa, pobiera opłatę w wysokości 4 procent od ceny roszczenia, ale nie mniejszą niż 50 BGN.

Art. 13. Za wniosek o wydanie zaświadczenia, o następującej wysokości:

2., pobiera się opłatę za wydanie europejskiego nakazu zapłaty i stwierdzenie wykonalności – w wysokości 40 lewów;”;

Opłaty sądowe mogą być uiszczane wyłącznie z rachunku bankowego na koszt sądu.

Jakie są odnośne opłaty?

Opłatę państwową pobiera się w chwili wniesienia skargi. Konieczne jest, aby wnioskodawca wystąpił do wniosku o płatność z tytułu opłat i należności państwowych w terminie ich wymagalności.

Ile muszę zapłacić?

W przypadku wniosku o wydanie europejskiego nakazu zapłaty i stwierdzenia wykonalności w wysokości 40 BGN,
opłaty sądowej za wniosek, roszczenia wzajemnego i wniosku osoby trzeciej o niezależne prawa, zwykła procedura cywilna wynosi 4 % wartości roszczenia, ale nie mniej niż 50 BGN. kwota roszczenia w odniesieniu do roszczeń o charakterze pieniężnym jest równa wnioskowanej kwocie. W przypadku sprzeciwu wobec wniosku o wydanie nakazu zapłaty oraz wyraźnego porozumienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia ogólnego powództwa o ustalenie powoda wnosi on wkład na rachunek sądu w saldo opłaty za zwykłe postępowanie rozpoznawcze.

Co się stanie, jeżeli w terminie nie będę uiszczał opłat sądowych?

Jeżeli w przypadku skargi wniesionej przez wnioskodawcę wnioskodawca nie załącza do wniosku dokumentu potwierdzającego uiszczenie przez wnioskodawcę należnej opłaty państwowej, wniosek jest nieprawidłowy. W takim przypadku sąd kieruje do powoda wezwanie do zapłaty w terminie jednego tygodnia. Jeżeli adres wnioskodawcy nie został podany do wiadomości publicznej i nie jest znany sądowi, zawiadomienie umieszcza się, umieszczając zawiadomienie w wyznaczonym miejscu w sądzie na jeden tydzień. jeżeli
wnioskodawca nie uiści opłaty skarbowej w terminie jednego tygodnia, wniosek jest zwracany wraz z załącznikami, a adres nie jest znany, w kancelarii powoda pozostawia się go w kancelarii sądu. Sprawa w tych sprawach jest zamknięta.

Jak mogę zapłacić za opłaty sądowe?

Opłaty sądowe mogą być uiszczane wyłącznie za pośrednictwem rachunku bankowego, a dokument ten przedstawia się sędziemu/sądowi w sprawie za pośrednictwem rejestru sądowego. Opłaty sądowej nie można wnieść do sądu. Każdy sąd zawarł umowę z bankiem, który pełni funkcję sądu. Rachunki bankowe są ogłaszane na oficjalnej stronie internetowej sądu.

Co robię po uiszczeniu opłat?

Opłaty sądowe mogą być uiszczane wyłącznie za pośrednictwem rachunku bankowego, a dokument ten przedstawia się sędziemu/sądowi w sprawie za pośrednictwem rejestru sądowego.


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 02/09/2019