Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn oikeuskulut - Bulgaria

Denne side er blevet maskinoversat. Der gives ingen garanti for oversættelsens kvalitet.

Oversættelsens kvalitet er blevet vurderet som: upålidelig

Er oversættelsen nyttig?


Johdanto

Mitkä ovat sovellettavat maksut?

Kuinka paljon minun on maksettava?

Mitä tapahtuu, jos en maksa oikeudenkäyntikuluja määräajassa?

Miten voin maksaa oikeudenkäyntimaksut?

Mitä tapahtuu sen jälkeen, kun maksut on suoritettu?

Johdanto

Oikeudenkäyntimaksujen ja oikeudenkäyntikulujen maksumääräykset, mukaan lukien eurooppalaista maksamismääräystä koskeva menettely, vahvistetaan siviiliprosessilaissa, ja niistä seuraa, että oikeudenkäyntimaksu peritään tuomioistuimelta siviiliprosessilain mukaisesti.

Siviiliprosessilaki:

”kahdeksas luku – Maksut ja -maksut, I jakso – Saatavan hinta


Saatavan hinta 68 Asian kohteen rahallinen arviointi on saatavan kustannus.


Saatavan arvo 69 (1) Toimen määrä on
1, kun on kyse rahasaatavista, pyydetty määrä;


Saatavan hinnan määrittäminen 70 (1) Hakemuksen hinta ilmoitetaan kantajan ilmoittamalla hinnalla. Vastaaja tai tuomioistuimen virkailija voi ottaa kanteen arvon esille viimeistään ensimmäisessä oikeudenistunnossa. Jos kyseessä on määrättyyn hintaan liittyvä virheellisyys tosiasiallisella oikeustoimella
(2), muutosta haetaan yksityismuutoksenhaulla.
(3) Saatavien saataviin, joiden arviointi on toimen toteuttamisen ajankohtana vaikeaa, vaateen määrä määräytyy likimääräisen tuomioistuimen määrän mukaan, minkä vuoksi lisämaksu on pakollinen, tai ylimenevä osa siirretään sen hinnan perusteella, jonka tuomioistuin on määritellyt asian käsittelyn yhteydessä.

II jakso – Julkiset palkkiot ja maksut

Maksuvelvollisuus ja
kustannukset 71 (1) Kanteen määrästä ja käsittelykustannuksista peritään hallituksen palkkiot. Jos saatavaa ei arvioida, tuomioistuin määrää valtion maksun
määrän.
73 (3) Suojelu- tai avustushakemuksen jättämisestä ja sen maksun suorittamisesta, josta maksu on suoritettu, peritään maksu, jonka ministerineuvosto on hyväksynyt.


Hakemuksen liitteet 128 Hakemukseen on liitettävä:
(1) valtakirja edustajan jättämästä hakemuksesta
(2. asiakirja perittävistä maksuista ja kuluista;
3. jäljennökset kannekirjelmästä ja sen liitteistä vastaajien lukumäärän mukaan.


Hakemuksen tarkastaminen 129 (1) Tuomioistuimen on tarkistettava hakemuksen oikeellisuus.
(2) Jos hakemus ei täytä 127 artiklan 1 kohdassa ja 128 artiklassa säädettyjä vaatimuksia, kantajalle on viikon kuluessa ilmoitettava tehdyistä sääntöjenvastaisuuksista ja mahdollisuudesta saada tarvittaessa oikeusapua. Jos kantajan osoitetta ei ole ilmoitettu ja se ei ole tuomioistuimen tiedossa, ilmoitus on tehtävä tuomioistuimelle tätä paikkaa varten nimettyyn paikkaan yhtä viikkoa varten.
(3) Jos hakija ei korjaa tilannetta määräajan kuluessa, hakemus on palautettava liitteineen ja, jos osoite ei ole tiedossa, hakijan on jätettävä hakemus tuomioistuimen kirjaamoon. Hakemuksen palauttamista vastaan voidaan hakea muutosta, josta ei ole annettu tiedoksi jäljennöstä. ”

Oikeudenkäyntimaksuja koskeva tariffi, jonka tuomioistuimet ovat veloittaneet oikeudenkäyntimenettelystä ”
I jakso Maksut, jotka
peritään
1 artiklassa tarkoitetussa menettelyssä. Kun kyseessä on hakemus, vastakanteen, jolla haetaan kolmannen osapuolen oikeutta soveltaa itsenäistä oikeutta, on perittävä vaatimuksen hinnasta 4 prosentin maksu, kuitenkin vähintään 50 levin.

13 artikla. Todistus eurooppalaisen maksamismääräyksen antamista koskevasta hakemuksesta sekä täytäntöönpanokelpoiseksi julistaminen —

2 Bulgarian levin ilmoitus on liitettävä hakemukseen, joka koskee todistuksen myöntämistä. ”

Tuomioistuinmaksut voidaan maksaa ainoastaan pankkitilittömällä tavalla tuomioistuimen kustannuksella.

Mitkä ovat sovellettavat maksut?

Valtion maksu peritään kanteen nostamisen yhteydessä. Hakijan on tarpeen hakea valtion maksujen ja palkkioiden maksamista silloin, kun ne on maksettava.

Kuinka paljon minun on maksettava?

Kun kyseessä on eurooppalaista maksamismääräystä koskeva hakemus ja 40 Bulgarian levin ilmoitus,
oikeudenkäyntimaksu, vastakanne ja kolmas osapuoli, jolla on riippumattomat oikeudet, oikeudenkäyntimaksu, tavallinen riita-asiain oikeudenkäyntimenettely on 4 prosenttia saatavan arvosta ja vähintään 50 Bulgarian levin. vaateen määrä on perittävä määrä. Jos maksusuoritusmääräystä koskevaa hakemusta vastustetaan ja nimenomaisella sopimuksella siirrytään yleiseen vahvistustuomioon, kantajan on maksettava tuomioistuimen tilille maksu säännöllisistä vahvistusmenettelyistä.

Mitä tapahtuu, jos en maksa oikeudenkäyntikuluja määräajassa?

Jos hakija ei ole liittänyt hakemukseensa asiakirjaa, jossa todistetaan, että hakija on maksanut valtion maksettavaksi kuuluvan maksun, hakemus on sääntöjenvastainen. Tässä tapauksessa tuomioistuin lähettää hakijalle ohjeen maksaa se viikon kuluessa. Jos kantajan osoitetta ei ole ilmoitettu ja se ei ole tuomioistuimen tiedossa, tiedoksianto on tehtävä antamalla ilmoitus nimetyssä paikassa yhden viikon ajan. jos
kantaja ei maksa valtion maksua yhden viikon määräajan kuluessa, hakemus on palautettava liitteiden mukana ja jos osoite ei ole tiedossa, se jätetään tuomioistuimen kirjaamossa kantajalle. Näissä tapauksissa käsittely on lopetettu.

Miten voin maksaa oikeudenkäyntimaksut?

Oikeudenkäyntimaksut voidaan maksaa ainoastaan pankkitilillä, ja maksuasiakirja esitetään tuomarille/tuomioistuimelle asiassa tuomioistuimen kirjaamossa. Tuomioistuinmaksua ei voida suorittaa tuomioistuimessa. Jokaisella tuomioistuimella on sopimus tuomioistuimessa toimivan pankin kanssa. Pankkitilit ilmoitetaan tuomioistuimen virallisella verkkosivustolla.

Mitä tapahtuu sen jälkeen, kun maksut on suoritettu?

Oikeudenkäyntimaksut voidaan maksaa ainoastaan pankkitilillä, ja maksuasiakirja esitetään tuomarille/tuomioistuimelle asiassa tuomioistuimen kirjaamossa.


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 02/09/2019