Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

Navigointipolku

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Gerechtskosten bij de Europese betalingsbevelprocedure - Bulgarije

Tämän sivun teksti on konekäännös, eikä sen laatua voida taata.

Konekäännöksen arvioitu laatutaso: Heikko

Onko käännös mielestäsi hyödyllinen?


Inleiding

Wat zijn de toepasselijke heffingen?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet binnen de gestelde termijn betaalt?

Hoe kan ik voor de gerechtskosten betalen?

Wat doe ik na de betaling van de taksen?

Inleiding

De bepalingen inzake de betaling van gerechtskosten en kosten in civiele procedures, met inbegrip van de procedure voor het Europees betalingsbevel, zijn vastgelegd in het wetboek van burgerlijke rechtsvordering en, bijgevolg, in het tarief van de aan de rechtbanken in het kader van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering in rekening gebrachte vergoedingen.

Wetboek van burgerlijke rechtsvordering:

„hoofdstuk acht — Vergoedingen en heffingen, afdeling I — Prijs van de schuldvordering

Prijs van de
vordering 68 De geldelijke beoordeling van het onderwerp van de zaak is de kosten van de vordering.

Bedrag van de waarde van de
schuldvordering 69 (1) Het bedrag van de schuldvordering is:
1. het gevorderde bedrag;

Vaststelling van de prijs van de
vordering 70 (1) De prijs van de vordering wordt door de eiser aangegeven. Vragen over het bedrag van de vordering kunnen door verweerster of de rechter ambtshalve worden opgeworpen, en wel uiterlijk op de eerste terechtzitting. Indien de vastgestelde prijs niet in overeenstemming is met de feitelijke rechter
(2) De uitspraak van het gerecht waarbij het bedrag van de schuldvordering wordt verhoogd, wordt in het kader van een beroep in de particuliere sector aangevochten.
(3) Voor de vorderingen waarvoor de beoordeling ten tijde van de instelling van het beroep een probleem vormt, wordt het bedrag van de vordering bij benadering bepaald door het bedrag van de vordering, dat bij benadering gelijk is aan het bedrag van de vordering, waarna een extra vergoeding wordt verlangd of het te veel betaalde bedrag wordt doorberekend overeenkomstig de prijs die de rechter bij de berechting van de zaak heeft vastgesteld.

Afdeling II — Kosten en rechten van de overheid

Verplichting van vergoedingen en
kosten 71 (1) De leges van de overheid worden geheven over het bedrag van de vordering en de kosten van de procedure. Indien de vordering niet wordt beoordeeld, wordt het bedrag van de staatsvergoeding bepaald door
de rechter.
73 (3) De bijdrage van de staat wordt in rekening gebracht voor de indiening van de aanvraag tot bescherming of bijstand en de betaling van de taks waarvoor een vergoeding wordt betaald, overeenkomstig een door de Raad van Ministers vastgesteld tarief.

Bijlagen bij de
aanvraag 128 De aanvraag gaat vergezeld van:
(1) de volmacht wanneer de aanvraag door een gemachtigde wordt ingediend
(2. een document over de gevraagde vergoedingen en kosten;
3. de afschriften van het verzoekschrift en van de bijlagen daarbij, naar gelang van het aantal verdachten.

Verificatie van de
aanvraag 129 Artikel (1) Het Gerecht verifieert de juistheid van de aanvraag.
(2) Indien de aanvraag niet voldoet aan de vereisten van artikel 127, lid 1, en artikel 128, wordt de eiser binnen een week in kennis gesteld van de begane onregelmatigheden en van de mogelijkheid om indien nodig rechtsbijstand te verkrijgen. Indien het adres van de aanvrager niet is vermeld en het de rechtbank niet kent, wordt de kennisgeving gedaan door een bericht op de voor die plaats in het gerecht aangewezen plaats te plaatsen voor een week.
(3) Indien de aanvrager de situatie niet binnen de termijn corrigeert, wordt de aanvraag samen met de bijlagen naar de aanvraag teruggestuurd en wordt het adres, indien het adres onbekend is, ter beschikking van de griffie van de verzoeker gelaten. Tegen de terugzending van het verzoek kan beroep worden ingesteld; een afschrift daarvan wordt niet betekend.”

De tarieven voor de door de rechtbanken in rekening gebrachte tarieven in het kader van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering
„Sectie I Vergoedingen
geïnd bij gerechtelijke procedures
artikel 1”. In geval van een vordering in reconventie brengt een reconventionele vordering tot inwilliging van een verzoek van een derde die zelfstandige rechten heeft, een heffing van 4 % op de prijs van de vordering in, maar niet minder dan 50 BGN.

Artikel 13. Over een aanvraag voor de afgifte van een certificaat wordt een vergoeding in rekening gebracht, als volgt:

2. van een vergunning voor de afgifte van een Europees betalingsbevel en een verklaring van uitvoerbaarheid — 40 BGN;”

De betaling van de gerechtskosten kan alleen op kosten van de rechtbank geschieden door middel van een bankrekening.

Wat zijn de toepasselijke heffingen?

De bijdrage van de staat wordt in rekening gebracht bij de instelling van het beroep. De verzoeker dient zich te wenden tot het verzoek om betaling van de door de staat te betalen vergoedingen wanneer deze verschuldigd zijn.

Hoeveel moet ik betalen?

In het geval van een verzoek om een Europees betalingsbevel en een verklaring van uitvoerbaarheid van 40 BGN, de
gerechtskosten voor een verzoek, een tegeneis en een verzoek van een derde met onafhankelijke rechten, bedraagt de gewone civiele procedure 4 % van de waarde van de vordering, maar niet minder dan 50 BGN. het bedrag van de vordering met betrekking tot vorderingen tot geldvorderingen is het gevraagde bedrag. In geval van verzet tegen het verzoek om een betalingsbevel en een uitdrukkelijke toestemming om over te gaan op de algemene declaratoire procedure, draagt de eiser, op de rekening van de rechter, bij tot het saldo van de leges voor een gewone declaratoire procedure.

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet binnen de gestelde termijn betaalt?

Indien, in geval van een door de verzoeker ingesteld beroep, de aanvrager bij de aanvraag geen document voegt waaruit blijkt dat de betaling van de verschuldigde nationale taks door de aanvrager is betaald, is de aanvraag onregelmatig. In dat geval zendt de rechtbank de verzoeker een aanmaning om deze binnen een week te betalen. Indien het adres van de eiser niet is vermeld en het de rechtbank niet kent, wordt de kennisgeving gedaan door een bericht in de aangewezen plaats voor het gerecht te plaatsen voor een week. indien de
eiser de verschuldigde nationale taks niet betaalt binnen de termijn van één week, wordt de aanvraag samen met de bijlagen teruggezonden, en als het adres niet bekend is, wordt het in de griffie van de rechtbank aan de eiser overgelaten. In deze gevallen is de zaak gesloten.

Hoe kan ik voor de gerechtskosten betalen?

De betaling van de gerechtskosten kan alleen per bankrekening geschieden en het betalingsdocument wordt via de griffie van de rechtbank aan de rechter/rechtbank voorgelegd. De gerechtskosten kunnen niet worden betaald voor een rechtszaak. Elk gerecht heeft een overeenkomst met een bank die de rechter dient. Bankrekeningen worden bekendgemaakt op de officiële website van de rechtbank.

Wat doe ik na de betaling van de taksen?

De betaling van de gerechtskosten kan alleen per bankrekening geschieden en het betalingsdocument wordt via de griffie van de rechtbank aan de rechter/rechtbank voorgelegd.


Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Laatste update: 02/09/2019