Fermer

LA VERSION BÊTA DU PORTAIL EST DISPONIBLE!

Consultez la version bêta du portail européen e-Justice et faites-nous part de votre expérience!

 
 

Chemin de navigation

  • Accueil
  • ...
  • ...
  • ...
  • Frais de justice applicables à la procédure européenne d'injonction de payer

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kohtukulud seoses Euroopa maksekäsumenetlusega - Bulgaaria

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: mauvaise

Estimez-vous que cette traduction est utile?


Sissejuhatus

Millised on kohaldatavad tasud?

Kui palju pean maksma?

Mis juhtub, kui ma ei maksa kohtukulusid tähtajaks?

Kuidas saan kohtukulude eest tasu maksta?

Mida ma teen pärast tasude maksmist?

Sissejuhatus

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku sätted, mis käsitlevad kohtulõivude ja -kulude tasumist, sealhulgas Euroopa maksekäsu menetlus, on ette nähtud tsiviilkohtumenetluse seadustikus ja selle tulemusena on tsiviilkohtumenetluse seadustiku alusel kohtusse antud riigilõiv.

Tsiviilkohtumenetluse seadustik:

„kaheksanda peatükk — Lõivud ja -tasud, I jagu — Nõude hind


Nõude hind 68 Asja rahalise hindamise aluseks on nõude maksumus.


Nõude maksumuse suurus 69 (1) Meetme summa on:
1. rahaliste nõuete puhul taotletav summa;


Nõude hinna määramine 70 (1) Nõude esitaja on märkinud nõude hinna. Kostja või kohtu enda poolt omal algatusel esitatud küsimusi võib esitada hiljemalt esimesel istungil. Kui kindlaksmääratud hind ei vasta tegelikule kohtule,
(2) nõude summat suurendavate kohtu korralduste kohta võib esitada apellatsioonkaebuse.
(3) Selliste nõuete puhul, mille hindamine on meetme esitamise ajal keeruline, määratakse nõude summa kindlaks kohtu ligikaudsel alusel, misjärel nõutakse lisatasu, või kantakse see üle vastavalt kohtu poolt kohtuasja lahendamisel kindlaksmääratud hinnale.

II jagu — Valitsuse lõivud ja tasud

Tasude ja
kulude esitamise kohustus 71 (1) Valitsustelt nõutakse tasu nõude summa ja menetluskulude suhtes. Kui nõuet ei hinnata, määrab riigilõivu
summa kohus.
73 (3) Riigitasu võetakse kaitse või abi taotluse esitamise eest ja tasu maksmise eest tasu eest, mille eest makstakse tasu vastavalt ministrite nõukogu poolt vastu võetud tariifile.


Hagiavalduse lisad 128 Taotlusele lisatakse:
(1) volikiri, kui taotluse on esitanud agent;
(2. dokument taotluse esitamise korral kohaldatavate tasude ja tasude kohta;
3) taotluse ja selle lisade koopiad vastavalt kostjate arvule.


Taotluse kontrollimine 129 Artikkel (1). kohus kontrollib taotluse õigsust.
(2) Kui taotlus ei vasta artikli 127 lõikes 1 ja artiklis 128 sätestatud nõuetele, teavitatakse hagejat ühe nädala jooksul eeskirjade eiramistest ja võimalusest saada vajaduse korral tasuta õigusabi. Kui taotleja aadress ei ole esitatud ja see ei ole kohtule teada, esitatakse teade selleks määratud kohas kohtule ühe nädala jooksul.
(3) Kui taotleja ei paranda olukorda tähtaja jooksul, saadetakse taotlus koos lisadega tagasi taotlusele koos lisadega, ning kui aadress ei ole teada, jäetakse taotleja käsutuses olev kohtukantselei sisse. Taotluse tagasi pöördumiseks võib esitada kaebuse, mille koopia ei ole kätte toimetatud.”

Tariifide eest, mida kohtud nõuavad tsiviilkohtumenetluse seadustiku alusel
„I jagu kohtulõivud
, mis on
kogutud kohtumenetluse käigus”
artikkel 1. Taotluse puhul vastunõue, millega taotletakse sõltumatut õigust omava kolmanda isiku poolt lõivu 4 % nõude hinnast, kuid mitte vähem kui 50 Bulgaaria leevi.

Artikkel 13. Tunnistuse väljastamise taotluse korral võetakse tasu sisse järgmiselt:

2. Euroopa maksekäsu väljaandmise loa ja täitmisotsuse täidetavaks tunnistamise taotlus — 40 Bulgaaria leevi;”

Kohtukulud võib tasuda ainult pangakonto kaudu kohtu kulul.

Millised on kohaldatavad tasud?

Hagi esitamise ajal nõutakse riigilõivu. On vaja, et taotleja esitaks taotluse riigilõivude ja tasude maksmise kohta, kui need tuleb esitada.

Kui palju pean maksma?

Euroopa maksekäsu avalduse ja 40 Bulgaaria leevi täitmismääruse,
taotluse, vastunõude ja kolmanda isiku poolt sõltumatute õigustega kolmanda isiku poolt esitatud taotluse korral on tavaline tsiviilkohtumenetlus 4 % nõude väärtusest, kuid mitte vähem kui 50 Bulgaaria leevi. Kui maksekorralduse taotlusele on esitatud vastuväide ja selgesõnaline kokkulepe, mille alusel minnakse üle deklaratiivsetele menetlustele, annab hageja kohtu kontole sissemakseid regulaarse deklaratiivse menetluse eest.

Mis juhtub, kui ma ei maksa kohtukulusid tähtajaks?

Kui taotleja on esitanud hagi, ei pea taotleja taotlusele lisama dokumenti, mis tõendab, et taotleja on tasunud riigilõivu, mis on eeskirjadevastane. Sellisel juhul saadab kohus taotlejale teate, mis sisaldab juhist maksmist ühe nädala jooksul. Kui hageja aadress ei ole teada ja see ei ole kohtule teada, esitatakse teade selleks määratud kohas ühe nädala jooksul. kui
nõude esitaja ei maksa riigilõivu ühe nädala pikkuse tähtaja jooksul, saadetakse taotlus koos lisadega tagasi ning kui aadress ei ole teada, jäetakse see kohtukantseleisse hagejale. Juhtumite käsitlemine lõpetatakse.

Kuidas saan kohtukulude eest tasu maksta?

Kohtulõivu saab maksta ainult pangakonto kaudu ja maksedokument esitatakse kohtuasja kohtunikule/kohtule kohtukantselei kaudu. Kohtulõiv ei ole kohtuasjale makstud. Igal kohtul on leping kohtus tegutseva pangaga. Pangakontod teatatakse kohtu ametlikul veebisaidil.

Mida ma teen pärast tasude maksmist?

Kohtulõivu saab maksta ainult pangakonto kaudu ja maksedokument esitatakse kohtuasja kohtunikule/kohtule kohtukantselei kaudu.


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 02/09/2019