Fermer

LA VERSION BÊTA DU PORTAIL EST DISPONIBLE!

Consultez la version bêta du portail européen e-Justice et faites-nous part de votre expérience!

 
 

Chemin de navigation

  • Accueil
  • ...
  • ...
  • ...
  • Frais de justice applicables à la procédure européenne d'injonction de payer

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tariffi tal-qorti dwar il-proċedura tal-ħlas Ewropea - Bulgarija

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: moyenne

Estimez-vous que cette traduction est utile?


Introduzzjoni

X’inhuma l-imposti applikabbli?

Kemm ikolli nħallas?

X’jiġri jekk ma nħallsux it-tariffi tal-qorti sad-data ta’ skadenza?

Kif nista’ nħallas it-tariffi tal-qorti?

X’nagħmel wara li jkunu tħallsu l-miżati?

Introduzzjoni

Id-dispożizzjonijiet għall-ħlas tal-miżati tal-qorti u l-ispejjeż fi proċedimenti ċivili, inkluża l-proċedura għall-ordni ta’ ħlas Ewropea, huma stabbiliti fil-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili u, bħala riżultat, fit-Tariffi ta’ Tariffi ta’ l-Istat imħallsa lill-qrati skont il-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili (CCP).

Il-kodiċi tal-Proċedura Ċivili:

“Kapitolu Tmienja — Tariffi u imposti, Taqsima I — Prezz tal-pretensjoni

Il-prezz
tat-talba 68 Il-valutazzjoni monetarja tas-suġġett tal-każ hija l-ispiża tat-talba.

L-ammont tal-valur
tat-talba 69 (1) L-ammont tal-azzjoni għandu jkun:
1. għal talbiet għal pretensjonijiet pekunarji, l-ammont mitlub;

Determinazzjoni tal-prezz
tat-talba 70 (1) Il-prezz tat-talba huwa indikat mir-rikorrent. L-intimat jew il-qorti ex officio jistgħu jqajmu mistoqsijiet dwar l-ammont tar-rikors mhux aktar tard mill-ewwel seduta. Fil-każ ta’ nuqqas ta’ konformità tal-prezz speċifikat mal-qorti attwali,
(2) L-ordni tal-qorti li żżid l-ammont tat-talba għandha tkun is-suġġett ta’ appell f’appell privat.
(3) Fit-talbiet li fir-rigward tagħhom il-valutazzjoni tikkostitwixxi diffikultà fiż-żmien li fih titressaq l-azzjoni, l-ammont tat-talba għandu jiġi determinat minn ammont approssimattiv tal-qorti, fejn għandha tkun meħtieġa imposta addizzjonali, jew l-eċċess għandu jiġi mgħoddi skont il-prezz iddeterminat mill-qorti fl-aġġudikazzjoni tal-każ.

Taqsima II — Tariffi u imposti tal-gvern

Obbligu ta’ tariffi u
spejjeż 71 (1) Il-miżati tal-gvern għandhom jiġu imposti fuq l-ammont tat-talba u l-ispejjeż tal-proċedimenti. Fejn it-talba ma tiġix ivvalutata, l-ammont tat-tariffa tal-Istat għandu jiġi determinat
mill-qorti.
73 (3) Il-miżata ta’ l-Istat għandha tintalab għall-preżentazzjoni ta’ talba għal protezzjoni jew assistenza u l-ħruġ tat-tariffa li għaliha titħallas tariffa, skont tariffa adottata mill-Kunsill tal-Ministri.

Annessi
mar-rikors 128 L-applikazzjoni għandha tkun akkumpanjata minn:
(1) il-prokura meta l-applikazzjoni tiġi ppreżentata minn aġent;
(2. dokument dwar it-tariffi u l-imposti li tkun saret applikazzjoni għalihom, fejn dan ikun dovut;
3. kopji tal-applikazzjoni u tal-annessi tiegħu skont in-numru ta’ konvenuti.

Verifika ta’
l-applikazzjoni 129 L-Artikolu (1) Il-Qorti għandha tivverifika l-korrettezza tal-applikazzjoni.
(2) Fejn l-applikazzjoni ma tikkonformax mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 127(1) u l-Artikolu 128, ir-rikorrent għandu jiġi infurmat, fi żmien ġimgħa, dwar l-irregolaritajiet imwettqa u dwar il-possibbiltà li jikseb għajnuna legali jekk ikun hemm bżonn. Meta l-indirizz tal-applikant ma jkunx indikat u ma jkunx magħruf mill-qorti, il-komunikazzjoni ssir billi jitqiegħed avviż fil-post magħżul għal dak il-post fil-qorti f’ġimgħa waħda.
(3) Fejn l-applikant ma jirregolarizzax is-sitwazzjoni fil-limitu taż-żmien, l-applikazzjoni għandha tintbagħat lura lill-applikazzjoni, flimkien mal-annessi, u, jekk l-indirizz ma jkunx magħruf, għandha titħalla fir-reġistru tal-qorti għad-dispożizzjoni tal-applikant. Jista’ jsir appell kontra r-ritorn tal-applikazzjoni, li kopja tiegħu ma tiġix innotifikata.”

Tariffi għal tariffi tal-istat imposti mill-qrati skont il-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili
“Taqsima I Tariffi
miġbura fi proċedimenti tal-qorti
l-Artikolu 1. Fil-każ ta’ applikazzjoni, kontrotalba li titlob applikazzjoni minn terza persuna li jkollha drittijiet indipendenti għandha timponi ħlas ta’ 4 fil-mija fuq il-prezz tat-talba, iżda mhux inqas minn BGN 50.

Artikolu 13. Għandha tintalab tariffa għall-ħruġ ta’ ċertifikat, kif ġej:

2. ta’ awtorizzazzjoni biex tinħareġ ordni ta’ ħlas Ewropea u dikjarazzjoni ta’ infurzabbiltà — BGN 40;”

Il-miżati tal-qorti jistgħu jsiru biss permezz ta’ kont bankarju għad-detriment tal-qorti.

X’inhuma l-imposti applikabbli?

Id-dritt tal-Istat jintalab meta titressaq l-azzjoni. Huwa meħtieġ li l-applikant japplika għall-applikazzjoni għall-ħlas tat-tariffi u l-imposti tal-Istat meta jkunu dovuti.

Kemm ikolli nħallas?

Fil-każ ta’ applikazzjoni għal ordni ta’ ħlas Ewropea u dikjarazzjoni ta’ infurzabbiltà ta’ BGN 40, it-tariffa
tal-qorti għal applikazzjoni, kontrotalba u talba minn parti terza b’drittijiet indipendenti, il-proċedura ċivili ordinarja għandha tkun ta’ 4 fil-mija tal-valur tat-talba, iżda mhux inqas minn BGN 50. l-ammont tat-talba fir-rigward ta’ talbiet għal pretensjonijiet pekunjarji għandu jkun l-ammont mitlub. Fil-każ ta’ oġġezzjoni għall-applikazzjoni għal ordni għal ħlas u ftehim espress biex wieħed jgħaddi għal proċedura dikjaratorja ġenerali, ir-rikorrent għandu jikkontribwixxi, fil-kont tal-qorti, tal-bilanċ tal-ħlas għal proċedimenti dikjaratorji regolari.

X’ jiġri jekk ma nħallsux it-tariffi tal-qorti sad-data ta’ skadenza?

Fil-każ li, f’każ ta’ rikors ippreżentat mir-rikorrent, ir-rikorrent ma jehmeż mar-rikors dokument li juri li l-ħlas tal-imposta dovuta mill-Istat kien dovut mir-rikorrenti, l-applikazzjoni hija irregolari. F’dan il-każ, il-qorti tibgħat avviż lill-applikant b’istruzzjoni biex iħallsiha fi żmien ġimgħa. Meta l-indirizz tar-rikorrent ma jkunx indikat u ma jkunx magħruf mill-qorti, il-komunikazzjoni ssir billi jitqiegħed avviż fil-post magħżul fil-qorti għal ġimgħa waħda. jekk
ir-rikorrent ma jħallasx il-ħlas tal-Istat dovut sal-iskadenza ta’ ġimgħa, l-applikazzjoni għandha tintbagħat lura flimkien mal-hemżiet, u jekk l-indirizz ma jkunx magħruf, din għandha titħalla fir-reġistru tal-qorti lill-pretendent. Il-każ f’dawn il-każijiet jingħalaq.

Kif nista’ nħallas it-tariffi tal-qorti?

Il-ħlas tat-tariffi tal-qorti jista’ jsir biss permezz ta’ kont bankarju, u d-dokument ta’ pagament jiġi ppreżentat lill-imħallef/qorti fil-każ li jgħaddi mir-reġistru tal-qorti. It-tariffa tal-qorti ma tistax titħallas f’każ fil-qorti. Kull qorti jkollha kuntratt ma’ bank li jservi l-qorti. Il-kontijiet tal-bank jitħabbru fuq is-sit elettroniku uffiċjali tal-qorti.

X’nagħmel wara li jkunu tħallsu l-miżati?

Il-ħlas tat-tariffi tal-qorti jista’ jsir biss permezz ta’ kont bankarju, u d-dokument ta’ pagament jiġi ppreżentat lill-imħallef/qorti fil-każ li jgħaddi mir-reġistru tal-qorti.


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 02/09/2019