Súdny poplatok súvisiaci s európskym platobným rozkazom - Bulharsko

Genskab

Denne side er blevet maskinoversat. Der gives ingen garanti for oversættelsens kvalitet.

Oversættelsens kvalitet er blevet vurderet som: upålidelig

Er oversættelsen nyttig?


Úvod

Aké sú príslušné poplatky?

Koľko musím zaplatiť?

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky v stanovenej lehote?

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

Čo robím po úhrade týchto poplatkov?

Úvod

Ustanovenia o úhrade súdnych poplatkov a o trovách v občianskoprávnych konaniach vrátane konania o európskom platobnom rozkaze sú stanovené v Občianskom súdnom poriadku a v dôsledku toho v sadzobníku štátnych poplatkov účtovaných súdom podľa občianskeho súdneho poriadku (OSP).

Občiansky súdny poriadok:

„ôsma kapitola – Poplatky a platby, oddiel I – Cena nároku

Cena
pohľadávky 68 Menovým hodnotením predmetu veci sú náklady na pohľadávku.

Výška
pohľadávky 69 (1) Výška akcie je:
1. v prípade pohľadávok za peňažné pohľadávky žiadaná suma;

Určenie ceny
pohľadávky 70 (1) navrhovateľ uvádza cenu nároku. Otázky týkajúce sa hodnoty predmetu sporu môže vzniesť odporca alebo súd z úradnej moci najneskôr na prvom pojednávaní. V prípade nezhody určenej ceny so skutočným súdom,
(2) Predpis súdu, ktorý zvyšuje sumu nároku, je predmetom odvolania v rámci súkromného opravného prostriedku.
(3) Pokiaľ ide o pohľadávky, v súvislosti s ktorými posúdenie predstavuje problém v čase podania žaloby, výška pohľadávky sa určí približnou sumou súdu, na základe čoho sa vyžaduje dodatočný poplatok alebo sa prekročenie prenesie v súlade s cenou, ktorú určí súd pri rozhodovaní vo veci.

Oddiel II – Poplatky a platby verejnej správy

Povinnosť poplatkov a
nákladov 71 (1) Štátne poplatky sa vyberajú z výšky pohľadávky a z nákladov konania. Ak sa pohľadávka neposudzuje, výšku štátneho poplatku určí
súd.
73 (3) Štátny poplatok sa účtuje za podanie žiadosti o ochranu alebo pomoc a za úhradu poplatku, za ktorý sa platí poplatok v súlade s colnou sadzbou prijatou Radou ministrov.

Prílohy
žiadosti 128 K žiadosti sa pripojí:
(1) splnomocnenie pri podaní žiadosti zo strany zástupcu;
2. dokument o poplatkoch a platbách, o ktoré sa žiada, ak je splatný;
3. kópie žiadosti a jej príloh podľa počtu obžalovaných.

Preverovanie
žiadostí 129 Článok (1) Dvor audítorov overuje správnosť žiadosti.
(2) Ak žiadosť nespĺňa požiadavky stanovené v článku 127 ods. 1 a článku 128, žalobca musí byť do jedného týždňa informovaný o spáchaných nezrovnalostiach a v prípade potreby o možnosti získať právnu pomoc. V prípade, že adresa žiadateľa nie je uvedená a nie je súdu známa, oznámenie sa vykoná oznámením na mieste určenom pre toto miesto na súde jeden týždeň.
(3) Ak žiadateľ nenapraví situáciu v stanovenej lehote, žiadosť sa vráti do žiadosti spolu s prílohami a v prípade, že adresa nie je známa, sa ponechá v súdnom registri, ktorý má žiadateľ k dispozícii. Odvolanie sa môže podať proti vráteniu žiadosti, ktorej kópia sa nedoručuje.“

Sadzba za štátne poplatky, ktoré si účtujú súdy podľa občianskeho súdneho poriadku
, oddiel I Poplatky
vyberané v súdnych konaniach
článok 1. V prípade žiadosti sa pri vzájomnom návrhu na žiadosť tretej osoby, ktorá má nezávislé práva, vyberá poplatok vo výške 4 percent z ceny pohľadávky, nie však menej ako 50 BGN.

Článok 13. Poplatok sa vyberá od žiadosti o vydanie osvedčenia takto:

2. žiadosti o vydanie európskeho platobného rozkazu a vyhlásenia vykonateľnosti – BGN 40;“

Úhrada súdnych poplatkov sa môže uskutočniť len bankovým účtom na náklady súdu.

Aké sú príslušné poplatky?

Štátny poplatok sa účtuje pri podaní žaloby. Žiadateľ musí požiadať o zaplatenie štátnych poplatkov a platieb, ak sú splatné.

Koľko musím zaplatiť?

V prípade návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu a vyhlásenia vykonateľnosti vo výške 40 BGN
súdny poplatok za žiadosť, vzájomný návrh a žiadosť tretej osoby s nezávislými právami predstavuje 4 % nároku, ale nie menej ako 50 BGN. V prípade námietok voči návrhu na vydanie platobného rozkazu a výslovného súhlasu so začatím konania vo veci všeobecného určovacieho konania navrhovateľ uhradí na účet súdu zostatok poplatku určeného na pravidelné určovacie konanie.

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky v stanovenej lehote?

V prípade, že v prípade žaloby podanej žalobcom žalobca nepripojí k žalobe dokument preukazujúci, že zaplatenie štátneho poplatku, ktorý má zaplatiť, bol žalobcom zaplatený, je prihláška protiprávne. V tomto prípade súd zašle žiadateľovi oznámenie, aby ho zaplatil do jedného týždňa. Ak adresa navrhovateľa nie je uvedená a nie je súdu známa, oznámenie sa vykoná umiestnením oznámenia na určenom mieste na súd o jeden týždeň. ak
navrhovateľ nezaplatí štátny poplatok v lehote jedného týždňa, žiadosť sa vráti spolu s prílohami a ak adresa nie je známa, ponechá sa v súdnom registri navrhovateľovi. Prípad je v týchto prípadoch uzavretý.

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

Úhrada súdnych poplatkov sa môže uskutočniť iba bankovým účtom a platobný doklad sa predkladá sudcovi/súdu v prípade prostredníctvom súdneho registra. Súdny poplatok nie je možné uhradiť súdu. Každý súd má zmluvu s bankou, ktorá slúži súdu. Bankové účty sú oznámené na oficiálnej internetovej stránke súdu.

Čo robím po úhrade týchto poplatkov?

Úhrada súdnych poplatkov sa môže uskutočniť iba bankovým účtom a platobný doklad sa predkladá sudcovi/súdu v prípade prostredníctvom súdneho registra.


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 02/09/2019