Taxele judiciare aferente somației europene de plată - Bulgaria

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: moyenne

Estimez-vous que cette traduction est utile?


Introducere

Care sunt taxele aplicabile?

Ce trebuie să plătesc?

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare în termenul prevăzut?

Cum pot plăti taxele judiciare?

Ce fac după achitarea taxelor?

Introducere

Dispozițiile privind plata taxelor judiciare și a cheltuielilor de judecată în procedurile civile, inclusiv procedura pentru somația europeană de plată, sunt prevăzute în Codul de procedură civilă și, prin urmare, în taxele de stat percepute de instanțe în temeiul Codului de procedură civilă (PCC).

Codul de procedură civilă:

„Capitolul opt — Taxe și taxe, secțiunea I — Prețul creanței

Prețul
creanței 68 Evaluarea monetară a obiectului cauzei reprezintă costul creanței.

Valoarea
cererii 69 (1) Cuantumul acțiunii este de:
1. pentru cererile privind creanțe pecuniare, suma solicitată;

Determinarea prețului
creanței 70 (1) prețul creanței este indicat de solicitant. Întrebările privind cuantumul cererii pot fi ridicate de pârât sau de instanță, din oficiu, cel târziu la prima ședință. În cazul neconformității cu prețul specificat a instanței,
(2) Ordinul instanței care majorează cuantumul creanței face obiectul unui recurs într-un apel privat.
(3) În cazul în care evaluarea constituie o dificultate în momentul introducerii acțiunii, valoarea creanței este determinată de o valoare aproximativă a instanței, caz în care se impune o sarcină suplimentară, iar excedentul este transferat în conformitate cu prețul stabilit de instanță în judecarea cauzei.

Secțiunea II — Taxe și impuneri guvernamentale

Obligații în materie de taxe și
costuri 71 (1) Taxele guvernamentale sunt percepute la valoarea creanței și la cheltuielile de judecată. În cazul în care cererea nu este evaluată, valoarea taxei de stat este stabilită
de instanță.
73 (3) Taxa de stat este percepută pentru depunerea cererii de protecție sau de asistență și pentru emiterea taxei pentru care se plătește o taxă, în conformitate cu un tarif adoptat de Consiliul de Miniștri.

Anexele la cererea
introductivă 128 Cererea este însoțită de:
(1) împuternicirea în momentul depunerii cererii de către un agent;
(2. un document privind onorariile și taxele solicitate, în cazul în care este necesar;
3. copii ale cererii și ale anexelor la aceasta, în funcție de numărul de pârâți.

Verificarea
cererii 129 Articolul (1) Curtea verifică corectitudinea cererii
(2). în cazul în care cererea nu respectă cerințele prevăzute la articolul 127 alineatul (1) și la articolul 128, reclamantul este informat, în termen de o săptămână, cu privire la neregulile comise și la posibilitatea de a obține asistență judiciară, dacă este necesar. În cazul în care adresa solicitantului nu este indicată și nu este cunoscută de către instanță, comunicarea se efectuează prin plasarea unui anunț la locul desemnat pentru locul respectiv în instanță timp de o săptămână.
(3) În cazul în care solicitantul nu regularizează situația în termenul stabilit, cererea este returnată cererii, împreună cu anexele, și, dacă nu se cunoaște adresa, se lasă în registrul instanței de care dispune solicitantul. Împotriva returnării cererii poate fi introdusă o cale de atac, o copie a acesteia nefiind notificată.”

Tarifele de stat pentru taxele de stat percepute de instanțe în temeiul Codului de procedură civilă
„Secțiunea I Taxe
percepute în cadrul procedurilor judiciare
articolul 1. În cazul unei cereri, o cerere reconvențională prin care se solicită o cerere depusă de un terț care are drepturi independente impune o redevență de 4 % la prețul creanței, dar nu mai puțin de 50 BGN.

Articolul 13. Se percepe o taxă pentru o cerere de eliberare a unui certificat, după cum urmează:

2. a autorizației de emitere a unei somații europene de plată și a unei hotărâri de încuviințare a executării — 40 BGN;”

Plata taxelor judiciare poate fi efectuată numai prin cont bancar, pe cheltuiala instanței.

Care sunt taxele aplicabile?

Taxa de stat este percepută la momentul introducerii acțiunii. Este necesar ca solicitantul să se aplice la cererea de plată a redevențelor și a taxelor de stat la scadență.

Ce trebuie să plătesc?

În cazul unei cereri de emitere a unei somații europene de plată și a unei hotărâri de încuviințare a executării în valoare de 40 BGN, taxa
judiciară pentru o cerere, o cerere reconvențională și o cerere depusă de un terț cu drepturi independente, procedura civilă de drept comun este de 4 % din valoarea cererii, dar nu mai puțin de 50 BGN. În caz de opoziție față de cererea de somație de plată și față de un acord expres de trecere la procedura de fond cu caracter general, reclamantul contribuie, în contul instanței, la plata soldului redevenței aferente procedurii ordinare cu caracter declarativ.

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare în termenul prevăzut?

În cazul în care, în cazul unei acțiuni introduse de reclamant, reclamanta nu anexează la cererea introductivă un document care să dovedească plata de către reclamant a plății taxei de stat datorate, aceasta este nelegală. În acest caz, instanța trimite solicitantului un anunț cu o instrucțiune de a o plăti în termen de o săptămână. În cazul în care domiciliul reclamantului nu este indicat și nu este cunoscut instanței, comunicarea se efectuează prin plasarea unui anunț în locul desemnat în instanță pentru o săptămână. în cazul în care
reclamantul nu plătește taxa de stat datorată în termenul de o săptămână, cererea se returnează împreună cu documentele anexate și, dacă nu se cunoaște adresa, aceasta rămâne în registrul instanței către reclamant. Cazul în aceste cazuri este închis.

Cum pot plăti taxele judiciare?

Plata taxelor judiciare poate fi efectuată numai prin cont bancar, iar documentul de plată este prezentat judecătorului/instanței în cauză prin intermediul registrului instanței. Taxa judiciară nu poate fi plătită unei cauze în instanță. Fiecare instanță are un contract cu o bancă ce deservește instanța. Conturile bancare sunt anunțate pe site-ul oficial al instanței.

Ce fac după achitarea taxelor?

Plata taxelor judiciare poate fi efectuată numai prin cont bancar, iar documentul de plată este prezentat judecătorului/instanței în cauză prin intermediul registrului instanței.


Această pagină este o versiune realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Ultima actualizare: 02/09/2019