Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Súdny poplatok súvisiaci s európskym platobným rozkazom - Estónsko

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: ненадеждно

Мислите ли, че този превод е полезен?


Úvod

Aké poplatky sa uplatňujú?

Koľko musím zaplatiť?

Čo sa stane, ak musím včas zaplatiť súdne poplatky?

Ako platím náklady na súdne spory?

Čo musím urobiť po vykonaní platby?

Úvod

Pri podaní návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu musí byť štátny poplatok zaplatený v rovnakom čase ako žiadosť o vydanie európskeho platobného rozkazu. Občiansky súdny poriadok a zákon o štátnych poplatkoch, ktoré sa vzťahujú na štátne poplatky a iné procesné výdavky, sa riadia Občianskym súdnym poriadkom. Štátny poplatok do výšky 10 EUR môže byť zaplatený v súdnom dvore. Ak je poplatok 10 EUR, musí byť zaplatený bankovým prevodom pred podaním na súd.

Aké poplatky sa uplatňujú?

Pri podávaní žiadosti sa za súdne náklady musí zaplatiť štátny poplatok. Okrem toho sa v priebehu konania môžu pripočítať náklady na doručenie procesných písomností (v prípade služby v Estónsku náklady na využitie pomoci exekútora v rozmedzí od 30 EUR do 60 EUR alebo náklady na preklady v prípade, že sú procesné písomnosti doručované do zahraničia). Neexistujú žiadne ďalšie náklady.

Koľko musím zaplatiť?

Vnútroštátny poplatok predstavuje pri predkladaní európskeho platobného rozkazu estónskemu súdu vnútroštátny poplatok v rovnakej výške ako v prípade vnútroštátneho vyhlásenia, t. j. 3 % celkovej pohľadávky (výška požadovaných peňažných prostriedkov, t. j. suma hlavných a vedľajších pohľadávok), ale nie menej ako 45 EUR.

V prípade prevodu na riadne konanie (konania) v rámci naliehavého konania o platobnom príkaze sa za akciu, na ktorú sa nevzťahuje štátny poplatok zaplatený za predloženie zrýchleného platobného rozkazu, platí ďalší štátny poplatok. Výška štátnych poplatkov v prípade priamych akcií je výška požadovaných peňažných prostriedkov. Napríklad štátny poplatok do výšky 350 EUR, ktorý je do výšky 75 EUR, musí byť zaplatený zo sumy 351 EUR, z 500 EUR na 100 EUR na pohľadávku, ktorá je 501 EUR alebo 750 EUR, alebo 125 EUR v prípade nároku atď. (14.05.2019 súm).

Čo sa stane, ak musím včas zaplatiť súdne poplatky?

Štátny poplatok sa zaplatí vopred pri podaní žiadosti. Ak je súdny poplatok nesplatený, súd poskytne navrhovateľovi možnosť uhradiť štátny poplatok v lehote stanovenej súdom. Ak súdny poplatok nie je uhradený v lehote stanovenej súdom, súd žiadosť zamietne.

Na to, aby žiadosť o vydanie platobného príkazu bola podaná v rámci priameho súdneho konania, nemá sa na súde konať pred podaním dodatočného súdneho poplatku.

Ako platím náklady na súdne spory?

Poplatok sa môže zaplatiť len bankovým prevodom. Kreditné karty sa neprijímajú. Ministerstvo financií je príjemcom platby za všetky platby, ktoré sa majú uhradiť súdom.

Ministerstvo financií a národná nadácia prijímajú na účely platobného príkazu ministerstvo financií a číslo bežného účtu.

Každá inštitúcia má svoje vlastné referenčné číslo (čísla), na základe ktorých pokladnica zasiela peňažné prostriedky v hotovosti na jej účet v štátnej pokladnici.

Uvedenie referenčného čísla je povinné. Jedinečné referenčné číslo prideľuje orgán, ktorému sa prevod požaduje.

Ďalšie informácie o účtoch štátnych poplatkov a referenčných číslach súdov sú k dispozícii na Odkaz sa zobrazí v novom okne webovej stránke súdov.

Čo musím urobiť po vykonaní platby?

Je potrebné poskytnúť súdu informácie potvrdzujúce úhradu štátneho poplatku, aby súd mohol overiť prijatie štátneho poplatku. Takéto údaje zahŕňajú: meno platiteľa, účet banky a účet, na ktorý bol poplatok zaplatený, bola zaplatená suma. Súd môže vykonať overenie platby elektronickými prostriedkami, v dôsledku čoho nie je potrebné vydať platobný príkaz na zaplatenie štátneho poplatku. Súd ho však môže v prípade potreby požiadať.


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 02/09/2019