Chiudi

LA VERSIONE BETA DEL PORTALE È DISPONIBILE ORA!

Visita la versione BETA del portale europeo della giustizia elettronica e lascia un commento sulla tua esperienza sul sito!

 
 

Percorso di navigazione

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Domstolsavgifter vid europeiskt betalningsföreläggande - Estland

La pagina è stata tradotta automaticamente. Non è possibile garantirne la qualità.

La qualità della traduzione è stata giudicata: inaffidabile

La traduzione vi risulta utile?


Inledning

Vilka avgifter tillämpas?

Hur mycket måste jag betala?

Vad händer om jag måste betala domstolsavgifterna i tid?

Hur betalar jag kostnaderna för rättstvisterna?

Vad måste jag göra när betalningen har gjorts?

Inledning

När en ansökan om ett europeiskt betalningsföreläggande lämnas in måste en statlig avgift betalas samtidigt som den nationella applikationen. Civilprocesslagen och lagen om statliga avgifter avseende statliga arvoden och andra processuella kostnader regleras i civilprocesslagen. En statlig avgift på upp till 10 EUR kan betalas ut i en lokal domstolsavdelning. Om avgiften är 10 EUR måste den betalas via banköverföring innan den registreras hos domstolen.

Vilka avgifter tillämpas?

När en ansökan lämnas in måste en statlig avgift betalas som en kostnad för domstolen. Dessutom kan kostnaderna för delgivning av rättegångshandlingar läggas till under förfarandet (när det gäller tjänster i Estland, kostnaderna för användningen av exekutionstjänstemannen inom intervallet 30–60 EUR eller kostnaderna för översättningar när inlagorna lämnas utomlands). Det finns inga andra kostnader.

Hur mycket måste jag betala?

När det europeiska betalningsföreläggandet lämnas in till den estniska domstolen uppgår den nationella avgiften till en nationell avgift motsvarande samma belopp som för den nationella deklarationen, dvs. 3 % av den sammanlagda fordran (på det belopp som krävs, dvs. på beloppet för de huvudsakliga och kompletterande fordringarna), men inte mindre än 45 EUR.

Vid överföring till ett ordinarie förfarande (förfarande) enligt det skyndsamma förfarandet för en betalningsorder, ska ytterligare en statsavgift betalas för en åtgärd som inte täcks av den statliga avgift som betalas för inlämnande av ett påskyndat betalningsföreläggande. Beloppet för de statliga avgifterna i samband med direkta åtgärder är det belopp som krävs. Exempelvis ska den statliga avgiften på upp till 350 EUR, som uppgår till 75 EUR, betalas med ett belopp på 351 EUR, 500 EUR till 100 EUR för den fordran som är 501 EUR eller 750 EUR i storlek, eller 125 EUR när det gäller fordran osv. (14.05.2019 belopp).

Vad händer om jag måste betala domstolsavgifterna i tid?

Den statliga avgiften ska betalas i förskott när ansökan lämnas in. Om domstolsavgiften är obetald ger domstolen käranden möjlighet att betala den statliga avgiften inom den tidsfrist som domstolen fastställt. Om domstolsavgiften inte betalas inom den tidsfrist som domstolen fastställt ska domstolen vägra att godta ansökan.

För att möjliggöra en ansökan om skyndsam handläggning av ett betalningsföreläggande i ett direkt förfarande ska talan inte väckas vid någon domstol innan en ytterligare domstolsavgift har erlagts.

Hur betalar jag kostnaderna för rättstvisterna?

Avgiften kan endast betalas genom banköverföring. Kreditkort ska inte godtas. Finansministeriet är mottagare av betalning för eventuella utbetalningar till domstolarna.

Finansministeriet och den nationella stiftelsen ska vid tillämpningen av betalningsordern tas emot av finansministeriet och den nationella stiftelsen.

Varje institut har sina egna referensnummer på grundval av vilka finansministeriet vidarebefordrar de mottagna likvida medlen till statskassan.

Det är obligatoriskt att ange referensnumret. Det unika referensnumret utfärdas av den myndighet till vilken överföringen görs.

Mer information om statliga arvodeskonton och domstolarnas referensnummer finns på Länken öppnas i ett nytt fönster revisionsrättens webbplats.

Vad måste jag göra när betalningen har gjorts?

Det är nödvändigt att förse domstolen med uppgifter som bekräftar betalning av den statliga avgiften, så att domstolen kan kontrollera mottagandet av den statliga avgiften. Sådana uppgifter omfattar följande: betalarens namn, bankens konto och det konto till vilket avgiften betalades var det belopp som betalats. Domstolen kan kontrollera betalningen på elektronisk väg, vilket innebär att det inte är nödvändigt att utfärda en betalningsorder som styrker betalning av den statliga avgiften. Domstolen kan dock fråga sig om det är nödvändigt.


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 02/09/2019