Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tiesas izdevumi Eiropas maksājuma procedūrā - Igaunija


Ievads

Kādas nodevas tiek piemērotas?

Cik liela ir maksājamā summa?

Kas notiks, ja tiesas nodevas nesamaksāšu laikus?

Kā varu samaksāt tiesas nodevas?

Ko darīt, kad maksājums ir veikts?

Ievads

Ja Igaunijas tiesā iesniedzat Eiropas maksājuma rīkojuma pieteikumu, jums jāmaksā tāda pati valsts nodeva kā par valsts līmeņa pieteikumu. Valsts nodevas un citas procesuālās maksas reglamentē Civilprocesa kodekss un Valsts nodevu likums. Valsts nodevas līdz 10 EUR apmērā var samaksāt tiesā skaidrā naudā. Ja valsts nodeva pārsniedz 10 EUR, tā jāmaksā, veicot bankas pārskaitījumu, pirms pieteikuma iesniegšanas tiesā.

Kādas nodevas tiek piemērotas?

Iesniedzot pieteikumu, jums būs jāmaksā valsts nodeva, lai segtu procedūras izmaksas. Papildus jums var būt jāsedz izmaksas, kas saistītas ar procesuālo dokumentu izsniegšanu procedūras laikā (izmaksas 30–60 EUR apmērā, ja jāizmanto tiesu izpildītāja palīdzība dokumentu izsniegšanai Igaunijā, vai tulkošanas izmaksas, ja tos izsniedz uz ārvalstīm). Nekādu citu izdevumu nav.

Cik liela ir maksājamā summa?

Ja Igaunijas tiesā iesniedzat Eiropas maksājuma rīkojuma pieteikumu, jums jāmaksā tāda pati valsts nodeva kā par valsts līmeņa pieteikumu, t. i., 3 % no kopējās prasījuma summas (prasītās naudas summas, proti, galvenās prasības un blakusprasību kopsummas), bet ne mazāk kā 45 EUR.

Ja no paātrinātās maksājuma rīkojuma procedūras pārejat uz standarta tiesvedību, jums jāmaksā papildu valsts nodeva, kuras apmērs atbilst summai, ko nesedz valsts nodeva, kuru samaksājāt, piesakoties paātrinātajai maksājuma rīkojuma procedūrai. Par prasību maksājamās valsts nodevas apmērs ir atkarīgs no prasītās naudas summas. Piemēram, ja prasījuma summa ir līdz 350 EUR, jāmaksā valsts nodeva 75 EUR apmērā, ja prasījuma summa ir 351–500 EUR, valsts nodevas apmērs ir 100 EUR, bet, ja prasījuma summa ir 501–750 EUR, valsts nodevā jāmaksā 125 EUR utt. (2019. gada 14. maijā spēkā esošās likmes).

Kas notiks, ja tiesas nodevas nesamaksāšu laikus?

Kad iesniedzat pieteikumu, valsts nodevai ir jābūt samaksātai iepriekš. Ja valsts nodevu neesat samaksājis, tiesa dos jums iespēju to samaksāt un noteiks samaksas termiņu. Ja līdz šim termiņam valsts nodevu nesamaksāsiet, tiesa jūsu pieteikumu noraidīs.

Ja iesniedzat pieteikumu par pāreju no paātrinātās maksājuma rīkojuma procedūras uz parastu prasību, prasības pieteikums tiks pieņemts tikai tad, kad būsiet samaksājis papildu valsts nodevu par prasību.

Kā varu samaksāt tiesas nodevas?

Valsts nodevas var samaksāt tikai ar bankas pārskaitījumu. Ar kredītkarti maksāt nevar. Visiem maksājumiem, kas adresēti tiesām, maksājuma saņēmējs ir Finanšu ministrija.

Ja maksājums paredzēts valsts iestādei vai valsts dibinātam fondam, maksājuma rīkojumā kā maksājuma saņēmējs jānorāda Finanšu ministrija, turklāt jānorāda norēķinu konta numurs.

Katrai iestādei ir savs atsauces numurs, uz kura pamata Valsts kase saņemto summu pārskaita uz attiecīgās iestādes kontu valsts e-kases sistēmā.

Atsauces numurs jānorāda obligāti. Unikālo atsauces numuru piešķir iestāde, kurai adresējams pārskaitījums.

Plašāka informācija par valsts nodevu kontiem un tiesu atsauces numuriem pieejama Saite atveras jaunā logāIgaunijas tiesu vietnē.

Ko darīt, kad maksājums ir veikts?

Jums jāiesniedz tiesai informācija, kas apliecina valsts nodevas samaksu, lai tiesa varētu pārliecināties, ka valsts nodeva ir saņemta. Jāiesniedz šāda informācija: nodevas maksātāja vārds, uzvārds; informācija par banku un par kontu, kurā iemaksāta valsts nodeva; iemaksātā summa; maksājuma datums. Tiesa par maksājuma saņemšanu var pārliecināties elektroniski — jums nav jāiesniedz maksājuma rīkojums, kas apliecina valsts nodevas samaksu. Tomēr nepieciešamības gadījumā tiesa var lūgt to iesniegt.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lapa atjaunināta: 06/04/2020