Opłaty sądowe – europejski nakaz zapłaty - Estonia

Restaurer

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: mauvaise

Estimez-vous que cette traduction est utile?


Wprowadzenie

Jakie opłaty są stosowane?

Ile muszę zapłacić?

Co się stanie, jeżeli będę musiał terminowo uiścić opłaty sądowe?

W jaki sposób mogę pokryć koszty postępowania sądowego?

Co muszę zrobić po dokonaniu płatności?

Wprowadzenie

Przy składaniu wniosku o wydanie europejskiego nakazu zapłaty należy uiścić opłatę państwową w tym samym czasie, co wniosek krajowy. Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawa o opłatach skarbowych i innych kosztach proceduralnych reguluje kodeks postępowania cywilnego. Płatność państwa w wysokości do 10 EUR może odbywać się w domu wykładowym. Jeżeli opłata wynosi 10 EUR, opłatę wnosi się przelewem bankowym, zanim zostanie ona wniesiona do sądu.

Jakie opłaty są stosowane?

Przy składaniu wniosku opłatę państwową należy uiścić jako koszt sądowy. Ponadto koszty doręczenia pism procesowych mogą zostać dodane w toku postępowania (w przypadku doręczenia w Estonii – koszty skorzystania z pomocy komornika sądowego w wysokości od 30 EUR do 60 EUR lub koszty tłumaczeń dokumentów procesowych za granicą). Nie ma innych kosztów.

Ile muszę zapłacić?

Przekazując Europejskiemu Trybunałowi Sprawiedliwości europejski nakaz zapłaty, opłata krajowa stanowi opłatę krajową w wysokości tej samej kwoty co w przypadku deklaracji krajowej, tj. 3 % całkowitej kwoty wierzytelności (na kwotę wymaganą, tj. od kwoty głównej i roszczeń dodatkowych), ale nie mniej niż 45 EUR.

W przypadku przeniesienia do postępowania zwykłego (postępowania) w trybie pilnym w odniesieniu do nakazu zapłaty, w odniesieniu do działania nieobjętego zakresem opłaty państwa za złożenie wniosku o płatność zaliczkową wypłaca się dodatkową opłatę państwa. Kwota opłat państwowych w przypadku działań bezpośrednich jest kwotą wymaganą. Na przykład opłata państwowa w wysokości do 350 EUR, która wynosi do 75 EUR, musi zostać zapłacona w wysokości 351 EUR, od 500 EUR do 100 EUR od kwoty 501 EUR lub 750 EUR od kwoty 125 EUR w przypadku roszczenia itd. (14.05.2019 kwot).

Co się stanie, jeżeli będę musiał terminowo uiścić opłaty sądowe?

Opłatę skarbową wypłaca się z wyprzedzeniem w chwili złożenia wniosku. Jeżeli opłata sądowa nie jest należna, sąd daje powodowi możliwość uiszczenia opłaty skarbowej w terminie wyznaczonym przez sąd. Jeżeli sąd nie uiści opłaty sądowej w terminie wyznaczonym przez sąd, sąd odmawia przyjęcia wniosku.

Aby złożyć wniosek o zastosowanie trybu przyspieszonego w odniesieniu do nakazu zapłaty w postępowaniu bezpośrednim, sprawa przed wniesieniem dodatkowej opłaty sądowej nie zostaje wniesiona do sądu.

W jaki sposób mogę pokryć koszty postępowania sądowego?

Opłatę można uiścić wyłącznie przelewem bankowym. Karty kredytowe nie są akceptowane. Ministerstwo Finansów jest beneficjentem płatności do sądów.

Do celów zlecenia płatniczego Ministerstwo Finansów i fundacja krajowa otrzymują do dyspozycji Ministerstwo Finansów i bieżący numer rachunku.

Każda instytucja posiada własny numer (-y) referencyjny (-e), na podstawie którego Departament Skarbu przekazuje otrzymane środki pieniężne na rachunek Skarbu Państwa.

Wskazanie numeru referencyjnego jest obowiązkowe. Niepowtarzalny numer referencyjny nadawany jest przez organ, któremu wnosi się o przeniesienie.

Więcej informacji na temat rachunków i numerów referencyjnych sądów można znaleźć na stronie Link otworzy się w nowym oknie internetowej sądów.

Co muszę zrobić po dokonaniu płatności?

Do sądu należy dostarczenie informacji potwierdzających uiszczenie opłaty państwowej, aby sąd mógł zweryfikować otrzymanie opłaty państwowej. Takie dane obejmują: nazwa płatnika, rachunek bankowy i rachunek, na który uiszczono opłatę, to zapłacona kwota. Sąd może dokonać weryfikacji płatności za pomocą środków elektronicznych, w wyniku czego nie jest konieczne wystawienie nakazu zapłaty potwierdzającego uiszczenie opłaty państwowej. Sąd może jednak, w razie konieczności, zwrócić się o to do sądu.


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 02/09/2019