Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Domstolsavgifter vid europeiskt betalningsföreläggande - Estland


Inledning

Vilka avgifter gäller?

Hur mycket ska jag betala?

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Vad ska jag göra efter betalningen?

Inledning

Om du ansöker om ett europeiskt betalningsföreläggande hos en domstol i Estland måste du betala samma statliga avgift som vid en nationell ansökan. Statliga avgifter och andra förfarandekostnader regleras av civilprocesslagen och lagen om statliga avgifter. Statliga avgifter på upp till 10 euro kan betalas kontant hos domstolen. Om den statliga avgiften överstiger 10 euro måste den betalas via banköverföring innan ansökan inges till domstolen.

Vilka avgifter gäller?

När du inger din ansökan måste du betala en statlig avgift för att täcka kostnaderna för förfarandet. Dessutom måste du stå för kostnaderna för delgivning av inlagor under förfarandet (delgivningskostnader på 30–60 euro för användning av en exekutionstjänsteman om handlingarna delges i Estland, eller översättningskostnader om de delges utomlands). Några andra kostnader finns inte.

Hur mycket ska jag betala?

Om du ansöker om ett europeiskt betalningsföreläggande hos en domstol i Estland måste du betala samma statliga avgift som vid en nationell ansökan, dvs. 3% av den totala fordran (dvs. huvudfordran plus accessoriska fordringar), dock minst 45 euro.

Om du byter från det påskyndade förfarandet för betalningsförelägganden till en vanlig talan måste du betala en tilläggsavgift motsvarande det belopp som inte täcks av den statliga avgift du betalade när du ansökte om det påskyndade förfarandet. Hur stor statlig avgift du ska betala för en talan beror på hur stor din fordran är. Till exempel måste du betala en avgift på 75 euro för en fordran upp till 350 euro, en avgift på 100 euro för en fordran på 351–500 euro, en avgift på 125 euro för en fordran på 501–750 euro osv. (avgifter som gällde den 14 maj 2019).

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Du måste betala den statliga avgiften i förskott när du inger din ansökan. Om du inte har betalat avgiften ger domstolen dig möjlighet att betala den inom en tidsfrist som domstolen fastställer. Om du inte har betalat den avgiften när fristen löper ut avvisas ansökan.

Om du ansöker om att få byta från det påskyndade förfarandet för betalningsförelägganden till en vanlig talan godtas inte talan förrän du har betalat tilläggsavgiften.

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Statliga avgifter kan endast betalas via banköverföring. Kreditkort godtas inte. Finansministeriet är betalningsmottagare vid alla betalningar som ska gå till domstolen.

Vid betalningar som ska gå till en statlig myndighet eller en stiftelse som staten inrättat måste finansministeriet anges som betalningsmottagare och transaktionskontonumret anges.

Varje myndighet har sitt eget referensnummer. Utifrån detta överför finansministeriet det mottagna beloppet till relevant myndighets konto i e-statskassan.

Det är obligatoriskt att ange referensnummer. Du får ett unikt referensnummer av den myndighet som överföringen ska göras till.

Mer information om konton för statliga avgifter och domstolarnas referensnummer finns på Länken öppnas i ett nytt fönsterde estniska domstolarnas webbplats.

Vad ska jag göra efter betalningen?

Du måste lämna information till domstolen som visar att du har betalat den statliga avgiften, så att domstolen kan bekräfta att den har tagit emot betalningen. Följande uppgifter ska lämnas: namnet på den person som betalat avgiften, till vilken bank och vilket konto avgiften betalats, det belopp som betalats och betalningsdatumet. Domstolen kan kontrollera att den har tagit emot betalningen på elektronisk väg. Du behöver med andra ord inte lämna in den betalningsorder som bekräftar att du har betalat avgiften. Vid behov kan domstolen dock be att få se denna.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 24/01/2020