Schließen

DIE BETAVERSION DES PORTALS IST JETZT ONLINE!

Besuchen Sie die Betaversion des Europäischen Justizportals und lassen Sie uns wissen, was Sie darüber denken!

 
 

Navigationsleiste

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Súdny poplatok súvisiaci s európskym platobným rozkazom - Grécko

Diese Seite wurde maschinell übersetzt. Für die Qualität kann keine Gewähr gegeben werden.

Die Qualität dieser Übersetzung wurde wie folgt bewertet: nicht zuverlässig

Finden Sie die Übersetzung nützlich?


Úvod

Asplan?

Koľko zaplatím?

Čo v prípade, že nezaplatím súdne poplatky?

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

Čo urobím po tom, ako som vykonal platbu?

Úvod

Ak žiadateľ (súkromná osoba alebo jeho právnik) podá na Súdny dvor žiadosť o európsky platobný rozkaz (formulár A nariadenia č. 1896/2006), zaplatí príslušné trovy konania podľa vnútroštátneho práva. Ak žiadosť podáva osobne žiadateľ bez právneho zastúpenia, je oslobodená od platby predbežného výberu odmien advokátov (pozri odôvodnenie 26 nariadenia). Ak je žiadosť prijatá a európsky platobný rozkaz sa vydá (tlačivo E nariadenia) a následne nebola vznesená žiadna námietka, žiadateľ sa vyhlási za vykonateľný (tlačivo G), žiadateľ dostane kópiu zaplatením akéhokoľvek bezpečnostného poplatku podľa druhu pohľadávky (pozri kód Odtlačok pečiatky).

Asplan?

Po uložení tlačiva A sa kolková daň platí (na žiadosť, pozri kód kolkovej dane) a na konci súdnej pečiatky (nákup licencie alebo predloženia potvrdenia typu B z daňového úradu, ktoré sa uvádzajú v dokumentácii, pozri zákon č. ΓΠΟΗ/1912, zmenený článkom 63 ods. ιγ1 zákona č. 4093/2012: 8 EUR z kapitálu požadovanej sumy príspevkov v prospech tretích strán).

Koľko zaplatím?

Náklady sa vypočítajú na základe požadovaného objemu príkazu v súlade s vyššie uvedenými právnymi predpismi.

Čo v prípade, že nezaplatím súdne poplatky?

Súdu sa nezačne konanie o vydanie európskeho platobného rozkazu alebo vydanie exekučného titulu ako vymáhateľného európskeho platobného rozkazu.

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

Len osoba na Súdnom dvore, ktorá predkladá formulár A alebo písomnosť získala na základe tlačiva Z., nie je v tomto prípade určená na zaplatenie.

Čo urobím po tom, ako som vykonal platbu?

Predloží žiadosť príslušnému súdu.


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 03/09/2019