Tiesas izdevumi Eiropas maksājuma procedūrā - Grieķija

Diese Seite wurde maschinell übersetzt. Für die Qualität kann keine Gewähr gegeben werden.

Die Qualität dieser Übersetzung wurde wie folgt bewertet: nicht zuverlässig

Finden Sie die Übersetzung nützlich?


Ievads

Kvazi????????????????????

Cik daudz maksās?

Ko darīt, ja es laikus nemaksāju tiesas nodevas?

Kā es varu maksāt par tiesas nodevām?

Ko darīt, kad esmu veicis maksājumu?

Ievads

Ja pieteikuma iesniedzējs (privātpersona vai viņa/viņas advokāts) iesniedz Eiropas Kopienu Tiesai lūgumu par Eiropas maksājuma rīkojumu (Regulas (EK) Nr. 1896/2006 A veidlapa), tas maksā attiecīgās juridiskās izmaksas, kā paredzēts valsts tiesību aktos. Ja pieteikuma iesniedzējs pieteikuma iesniedzējs ir iesniedzis pieteikumu bez advokāta pārstāvības, viņš ir atbrīvots no tiesas nodevu iepriekšējas iekasēšanas (skatīt regulas 26. apsvērumu). Ja pieteikums tiek pieņemts un Eiropas maksājuma rīkojums ir izdots (regulas veidlapa E) un tad nav saņemti iebildumi, pieteikuma iesniedzējs tiek pasludināts par izpildāmu (G veidlapa), pieteikuma iesniedzējs saņem kopiju, samaksājot drošības maksu saskaņā ar prasības veidu (skatīt Zīmognodevu kodeksu).

Kvazi????????????????????

Iesniedzot A veidlapu, ir jāmaksā zīmognodeva (par pieteikumu, sk. zīmognodevas kodeksu) un beigas (licences vai B tipa ražošanas kvīts no nodokļu iestādes, kas iekļauta lietas materiālos, skatīt Likumu ΓΠΟΗ/1912, kurā grozījumi izdarīti ar Likuma 4093/2012 63. pantu (ιγ1): 8 par tūkstoti pieprasītās summas kapitāla par labu trešām personām).

Cik daudz maksās?

Izmaksas aprēķina, pamatojoties uz pieprasīto Rīkojuma summu saskaņā ar iepriekš minētajiem tiesību aktiem.

Ko darīt, ja es laikus nemaksāju tiesas nodevas?

Tiesai nebūs iesniegta prasība par Eiropas maksājuma rīkojuma izdošanu vai dokumenta izdošanu kā izpildāmu Eiropas maksājuma rīkojumu.

Kā es varu maksāt par tiesas nodevām?

Tikai personīgi Tiesā, kur A veidlapa ir iesniegta vai par kuru ir sagatavots dokuments, pamatojoties uz Z formu, šajā gadījumā nav paredzēts maksāt.

Ko darīt, kad esmu veicis maksājumu?

Iesniegt pieteikumu kompetentajā tiesā.


Šis ir satura mašīntulkojums. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Lapa atjaunināta: 03/09/2019