Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής - Ισπανία


Eισαγωγή

Τι τέλη επιβάλλονται;

Πόσο θα πληρώσω;

Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω εγκαίρως τα δικαστικά τέλη;

Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;

Eισαγωγή

Τα δικαστικά τέλη σε αστικές υποθέσεις, στις οποίες περιλαμβάνεται η διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής, καταβάλλονται στο Δημόσιο κατά την έναρξη της δικαστικής διαδικασίας κατόπιν αίτησης ενός εκ των μερών. Tα τέλη ρυθμίζονται από τον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρονόμο 10/2012 της 20ής Νοεμβρίου 2012 σχετικά με ορισμένα δικαστικά τέλη στον τομέα της απονομής δικαιοσύνης και το Εθνικό Ινστιτούτο Τοξικολογίας και Εγκληματολογίας (Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses), όπως τροποποιήθηκε από το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροβασιλικό νομοθετικό διάταγμα 3/2013 της 22ας Φεβρουαρίου 2013 και την Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρουπουργική απόφαση HAP/2662/2012 της 13ης Δεκεμβρίου 2012 (όπως τροποποιήθηκε από την Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρουπουργική απόφαση HAP/490/2013 της 27ης Mαρτίου 2013).

Σχετικές ρυθμίσεις περιλαμβάνονται επίσης στο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροβασιλικό νομοθετικό διάταγμα 1/2015 της 27ης Φεβρουαρίου 2015 για τους μηχανισμούς δεύτερης ευκαιρίας, τον περιορισμό της οικονομικής επιβάρυνσης και άλλα μέτρα κοινωνικής φύσης (Real Decreto Ley 1/2015 de 27 de febrero, de mecanismos de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social), με το οποίο τροποποιήθηκε περαιτέρω ο προαναφερόμενος νόμος 10/2012.

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροTα τέλη καταβάλλονται στην Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΕφορία (Agencia Tributaria) Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρομε τηλεφόρτωση εντύπου το οποίο συμπληρώνεται ως εξής (Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροκλικ εδώ) ή μέσω εφαρμογής η οποία δημιουργεί το έντυπο μετά τη συμπλήρωση των στοιχείων (Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροκλικ εδώ) και επιτρέπει την Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροεπιγραμμική πληρωμή (η επιλογή αυτή είναι επί του παρόντος δυνατή μόνο για τις μεγάλες εταιρείες).

Η πληρωμή πρέπει να πραγματοποιηθεί κατά την υποβολή του εντύπου Α. Η πληρωμή των τελών μπορεί να πραγματοποιηθεί από τον νομικό εκπρόσωπο ή τον δικηγόρο (abogado) εξ ονόματος και για λογαριασμό του υπόχρεου στον φόρο, ιδίως σε περίπτωση που αυτός δεν διαμένει στην Ισπανία. Ο κάτοικος αλλοδαπής δεν χρειάζεται να αποκτήσει αριθμό φορολογικού μητρώου πριν από τη δήλωση βάσει της οποίας υπολογίζεται το ποσό. Ο νομικός εκπρόσωπος ή ο δικηγόρος δεν φέρει φορολογική ευθύνη για την πληρωμή αυτή.

Τι τέλη επιβάλλονται;

Στο πλαίσιο της διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής, υπεύθυνο για την καταβολή του τέλους είναι το πρόσωπο το οποίο κινεί τη δικαστική δραστηριότητα που παράγει τη γενεσιουργό αιτία της καταβολής, δηλαδή το πρόσωπο που υποβάλλει αξίωση ή ανταξίωση μέσω του εντύπου Α, μόνο όταν η σχετική αξίωση στηρίζεται σε έγγραφο που αποτελεί εξωδικαστικό εκτελεστό τίτλο σύμφωνα με το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροάρθρο 517 του νόμου 1/2000 της 7ης Ιανουαρίου 2000 περί πολιτικής δικονομίας (Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil) και υπερβαίνει το ποσό των 2 000 EUR. Εάν είναι εκτελεστός δικαστικός τίτλος, απαλλάσσεται από την υποχρέωση πληρωμής. Ομοίως, εξαιρούνται όλα τα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα δωρεάν νομικής συνδρομής (ευεργέτημα πενίας), εφόσον μπορούν να αποδείξουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση νομικής συνδρομής που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

Πόσο θα πληρώσω;

Στο πλαίσιο της διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής είναι καταβλητέο το σταθερό ποσό των 100 EUR συν ένα μεταβλητό ποσό το οποίο εξαρτάται από το ποσό που ζητείται και το οποίο υπολογίζεται εφαρμόζοντας επί της φορολογητέας βάσης τον συντελεστή που αντιστοιχεί σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Φορολογητέα βάση

Υπόχρεος στον φόρο

Συντελεστής

Μέγιστο μεταβλητό ποσό τελών

Από 0 EUR έως 1 000 000 EUR

Νομικό πρόσωπο

0,50 %


Από 1 000 000 EUR και άνω

Νομικό πρόσωπο

0,25 %

10 000 EUR

Η φορολογητέα βάση είναι το ποσό της δικαστικής διαδικασίας. Για τη διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής, το ποσό της δικαστικής διαδικασίας αντιστοιχεί στο άθροισμα του ποσού της βασικής απαίτησης συν τους τόκους και τις συμβατικές ποινές.

Για διαδικασία έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής με φορολογητέα βάση 9 000 EUR που αφορά νομικό πρόσωπο, το τέλος θα ανέρχεται σε 100 EUR + 9 000 EUR x 0,50 % = 145 EUR.

Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;

Εάν δεν προσκομιστεί ευθύς εξαρχής απόδειξη είσπραξης των τελών, ο γραμματέας του δικαστηρίου (Letrado de la Administración de Justicia) ζητά από τον υπόχρεο στον φόρο να προσκομίσει την εν λόγω απόδειξη και δεν επεξεργάζεται το έντυπο αίτησης μέχρι την παραλαβή της. Η μη προσκόμιση απόδειξης υποβολής της δήλωσης βάσει της οποίας υπολογίζεται το ποσό δεν εμποδίζει την εφαρμογή των προθεσμιών που προβλέπονται από το δικονομικό δίκαιο. Συνεπώς, εάν τα τέλη δεν καταβληθούν μετά το σχετικό αίτημα του γραμματέα του δικαστηρίου, η διαδικαστική πράξη δεν επιτρέπεται να προχωρήσει και η διαδικασία είτε θα συνεχιστεί, είτε θα περατωθεί, ανάλογα με την περίπτωση.

Πως μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Τα τέλη πρέπει να καταβληθούν με τη διαδικασία δήλωσης βάσει της οποίας υπολογίζεται το ποσό, πριν από την υποβολή της διαδικαστικής πράξης από το οικείο μέρος. Τα τέλη καταβάλλονται μέσω του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροεπίσημου εντύπου 696 για τη δήλωση βάσει της οποίας υπολογίζεται το ποσό για την άσκηση δικαστικής εξουσίας, το οποίο συμπληρώνεται ως εξής Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο(κλικ εδώ), ή μέσω εφαρμογής η οποία δημιουργεί το έντυπο μετά τη συμπλήρωση των στοιχείων (Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροκλικ εδώ). Η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτοπροσώπως σε οποιοδήποτε από τις Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρουπηρεσίες είσπραξης. Tο έντυπο είναι διαθέσιμο στα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροισπανικά και στα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροαγγλικά.

Η επιγραμμική (online) πληρωμή είναι επί του παρόντος διαθέσιμη μόνο για τις μεγάλες επιχειρήσεις, μέσω τραπεζικού εμβάσματος, πιστωτικής κάρτας, χρέωσης από τραπεζικό λογαριασμό κ.λπ., δεδομένου ότι η νομοθεσία σχετικά με τα τέλη τροποποιήθηκε πρόσφατα και δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί τεχνική λύση.

Τα δικαστικά τέλη περιλαμβάνονται στη δωρεάν νομική συνδρομή (ευεργέτημα πενίας) η οποία ρυθμίζεται με τον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρονόμο 1/1996 της 10ης Ιανουαρίου 1996 σχετικά με τη δωρεάν νομική συνδρομή (Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita), κυρίως άρθρα 1-8 και 46-51.

Σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.justiciagratuita.es/, μέσω της οποίας μπορούν να υποβάλλονται αιτήσεις νομικής συνδρομής. Επιλέξτε τον δικηγορικό σύλλογο (Colegio de Abogados) της έδρας του δικαστηρίου ενώπιον του οποίου θα κινηθεί η διαδικασία.

Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;

Το έντυπο Α πρέπει να συνοδεύεται από την απόδειξη είσπραξης των τελών σύμφωνα με το επίσημο έντυπο (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή), δεόντως επικυρωμένο.

Επί του παρόντος στην Ισπανία δεν επιτρέπεται η ηλεκτρονική αποστολή των εντύπων ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής. Η απόδειξη είσπραξης (είτε έχει παραληφθεί σε έντυπη, είτε σε ηλεκτρονική μορφή) πρέπει να αποσταλεί σε έντυπη μορφή μαζί με τα υπόλοιπα απαιτούμενα έγγραφα.

Μόλις καταστεί δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή, τα τέλη θα μειωθούν κατά 10 % εφόσον χρησιμοποιείται αυτή η επιλογή. Ο νόμος προβλέπει την επιστροφή του 60 % των τελών σε περίπτωση πλήρους συμφωνίας ή αποδοχής της αξίωσης που θέτει τέρμα στη διαφορά.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/09/2019