Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

Navigointipolku

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn oikeuskulut - Espanja


Johdanto

Mitä maksuja peritään?

Mikä on maksujen suuruus?

Mitä tapahtuu, jos oikeudenkäyntimaksuja ei suoriteta ajoissa?

Kuinka oikeudenkäyntimaksut suoritetaan?

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Johdanto

Oikeudenkäyntimaksut siviiliasioissa, joiden piiriin eurooppalainen maksamismääräys ja sitä koskeva menettely kuuluvat, ovat valtion perimiä maksuja, jotka asianosaisen on suoritettava menettelyn alkaessa. Tällaisista maksuista säädetään Linkki avautuu uuteen ikkunaantietyistä oikeudenhoidon piiriin sekä toksikologian ja teknisen rikostutkinnan kansallisen instituutin toimialaan kuuluvista maksuista annetussa laissa 10/20.11.2012, sellaisena kuin se on muutettuna Linkki avautuu uuteen ikkunaankuninkaan asetuksella (Real Decreto-ley) 3/2013, ja Linkki avautuu uuteen ikkunaanvaltiovarainministeriön asetuksessa (Orden) HAP/2662/2012, sellaisena kuin se on muutettuna Linkki avautuu uuteen ikkunaanasetuksella HAP/490/2013.

Näistä maksuista säädetään myös Linkki avautuu uuteen ikkunaanuutta mahdollisuutta koskevista järjestelyistä, taloudellisen rasituksen vähentämisestä ja muista sosiaalisluonteisista toimenpiteistä annetussa kuninkaan asetuksessa 1/2015, jolla muutettiin uudelleen edellä mainittua lakia 10/2012.

Linkki avautuu uuteen ikkunaanMaksu on suoritettava Linkki avautuu uuteen ikkunaanveroviraston (Agencia Tributaria) Linkki avautuu uuteen ikkunaanladattavalla verkkolomakkeella, joka täytetään joko Linkki avautuu uuteen ikkunaannapasauttamalla tästä tai käyttämällä sovellusta, joka luo hakemuksen, kun kaikki tiedot ovat koossa (Linkki avautuu uuteen ikkunaannapsauta tästä). Mahdollisuus suorittaa maksu Linkki avautuu uuteen ikkunaansähköisesti on toistaiseksi tarjolla vain suuryrityksille.

Maksu on suoritettava hakemuslomakkeen A jättämisen yhteydessä. Laillinen edustaja tai asianajaja voi suorittaa oikeudenkäyntimaksun maksuvelvollisen puolesta etenkin silloin, kun tämä ei asu Espanjassa. Toisessa maassa asuvan ei tarvitse hankkia verotunnistetta maksun suorittamista varten. Laillisella edustajalla tai asianajajalla ei ole oikeudenkäyntimaksua koskevaa verovelvollisuutta.

Mitä maksuja peritään?

Eurooppalaisessa maksamismääräysmenettelyssä henkilö, joka käynnistää oikeudellisen menettelyn esittämällä vaatimuksen tai vastavaatimuksen hakemuslomakkeella A, joutuu maksamaan siviiliprosessilain (Linkki avautuu uuteen ikkunaanLey de Enjuiciamiento Civil) 1/7.1.2000 517 §:n mukaisesti käsittelymaksun, jos täytäntöönpanoperuste on muu kuin tuomioistuimen päätös ja jos vaatimuksen suuruus on yli 2 000 euroa. Jos peruste on täytäntöönpanokelpoinen päätös, käsittelymaksua ei veloiteta. Maksusta vapautetaan myös maksuttomaan oikeusapuun oikeutetut luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt, edellyttäen, että nämä voivat osoittaa täyttävänsä oikeusavun myöntämiselle sovellettavassa lainsäädännössä asetetut ehdot.

Mikä on maksujen suuruus?

Eurooppalaisessa maksamismääräysmenettelyssä on suoritettava 100 euron kiinteä maksu sekä vaihtuva osuus, jonka suuruus riippuu vaatimuksen määrästä. Vaihtuva maksuosuus lasketaan soveltamalla seuraavan taulukon mukaista kerrointa:

Maksuperuste

Maksuvelvollinen

Kerroin

Vaihtuvan maksuosuuden enimmäismäärä

0 – 1 000 000 euroa

oikeushenkilö

0,50 %


Yli 1 000 000 euroa

oikeushenkilö

0,25 %

10 000 euroa

Maksuperuste on yhtä kuin oikeudellisessa menettelyssä vaadittu määrä. Eurooppalaisessa maksamismääräysmenettelyssä vaadittu määrä on päävaatimuksen, korkojen ja sopimussakkojen summa.

Jos esimerkiksi eurooppalaisen maksamismääräyksen maksuperuste on 9 000 euroa, oikeushenkilön maksettavaksi tulee 100 € + 9 000 € * 0,50 % = 145 euroa.

Mitä tapahtuu, jos oikeudenkäyntimaksuja ei suoriteta ajoissa?

Silloin kun tositetta maksun suorittamisesta ei ole esitetty, ulosottomies (Letrado de la Administración) kehottaa maksuvelvollista todistamaan, että maksu on suoritettu. Asiaa ei käsitellä, ennen kuin maksu on todistettu suoritetuksi. Tositteen puuttuminen ei vaikuta prosessilainsäädännössä vahvistettujen määräaikojen soveltamiseen. Jos tositetta ei esitetä ulosottomiehen kehotuksesta huolimatta, maksamismääräykseen perustuvat oikeudet menetetään, minkä jälkeen asian käsittelyä jatketaan tai käsittely päättyy sovellettavan menettelyn mukaisesti.

Kuinka oikeudenkäyntimaksut suoritetaan?

Maksut on suoritettava oma-aloitteisesti ennen maksamismääräyksen esittämistä. Maksamiseen käytetään Linkki avautuu uuteen ikkunaanvirallista maksulomaketta 696, joka täytetään joko Linkki avautuu uuteen ikkunaannapsauttamalla tästä tai käyttämällä sovellusta, joka luo hakemuksen, kun kaikki tiedot ovat koossa (Linkki avautuu uuteen ikkunaannapsauta tästä). Maksu voidaan myös suorittaa henkilökohtaisesti jossakin Linkki avautuu uuteen ikkunaanvaltuutetussa rahoituslaitoksessaLinkki avautuu uuteen ikkunaanespanjankielistä tai Linkki avautuu uuteen ikkunaanenglanninkielistä lomaketta käyttäen.

Toistaiseksi ainoastaan suuryritykset voivat maksaa sähköisesti pankkisiirrolla, luottokortilla, tiliveloituksella tms., koska lainsäädäntöä muutettiin vasta äskettäin eikä teknistä ratkaisua ole vielä saatu käyttöön.

Oikeudenkäyntimaksut voidaan kattaa oikeusavusta, josta säädetään Linkki avautuu uuteen ikkunaanmaksuttomasta oikeusavusta annetussa laissa 1/1996 (lähinnä 1–8 ja 46–51 artikla).

Tietoja maksuttomasta oikeusavusta on sivustolla Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.justiciagratuita.es/, jonka kautta oikeusapua tarvitseva voi hakea oikeudenkäyntipaikan asianajajayhdistykseltä (Colegio de Abogados) tunnustusta oikeudelleen saada maksutonta oikeusapua.

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Lomakkeen A kanssa on toimitettava virallisen mallin mukainen (paperilla tai sähköisessä muodossa laadittu) asianmukaisesti vahvistettu maksutosite.

Maksutosite on toimitettava paperitulosteena muun vaaditun aineiston kera (siitä riippumatta, onko se laadittu paperilla vai sähköisessä muodossa), koska Espanjassa ei toistaiseksi hyväksytä eurooppalaiseen maksamismääräysmenettelyyn liittyvien lomakkeiden toimittamista sähköisesti.

Kun sähköinen toimittaminen tulee mahdolliseksi, sen käyttämisestä myönnetään 10 prosentin alennus maksusta. Jos vaatimus hyväksytään kokonaisuudessaan tai asiassa päästään sovintoratkaisuun, maksusta palautetaan lain mukaan 60 prosenttia.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 12/09/2019