Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Opłaty sądowe – europejski nakaz zapłaty - Anglia i Walia

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: ненадеждно

Мислите ли, че този превод е полезен?


Wprowadzenie

Jakie są obowiązujące opłaty?

Ile mam zapłacić?

Co się stanie, jeśli nie wywiążą się z obowiązku uiszczenia opłat sądowych w terminie?

W jaki sposób można uiścić opłaty sądowe?

Co zrobić po uiszczeniu płatności?

Wprowadzenie

Europejski nakaz zapłaty jest uproszczona procedura wydawania orzeczeń dotyczących roszczeń bezspornych w transgranicznych sprawach cywilnych i handlowych. Sprawą transgraniczną jest sprawa, w której przynajmniej jedna ze stron ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie sądu, w którym prowadzone jest postępowanie.

Jakie są obowiązujące opłaty?

Uiszczenie opłat sądowych nie jest wymagane w celu złożenia wniosku o wydanie europejskiego nakazu zapłaty. Jeżeli chcą Państwo płacić kartą debetową lub kartą kredytową stosownej karcie należy podać szczegóły w dodatku do „Pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty w formularzu A”.

Jeżeli konieczne będzie egzekwować roszczenie o kolejne opłaty sądowe nie będą wymagane. Więcej informacji na temat rodzajów dostępnych procedur egzekwowania prawa można znaleźć na stronach dla Anglii i Walii.https://e-justice.europa.eu/contentPresentation.do?idTaxonomy=52&idCountry=ew&plang=en&member=1

Ile mam zapłacić?

Opłaty sądowe w Anglii i Walii można znaleźć w broszurze EX50 – Civil and Family Court FeesLink otworzy się w nowym okniehttps://hmctsformfinder.justice.gov.uk/HMCTS/GetLeaflet.do?court_leaflets_id=264

Opłatę w oparciu o wartość przedmiotu sporu.

Dla ułatwienia, w poniższej tabeli opłat są zgodne z prawdą na dzień 17 listopada 2016 r.. Opłaty sądowe podlegają zmianom, tak więc należy każdorazowo upewnić się w sądzie, u zastępcy procesowego lub u jakiejkolwiek innej osoby bądź organizacji uczestniczącej w postępowaniu, czy dana kwota nadal odpowiada aktualnej wysokości opłaty. Opłaty te są funt szterling (GBP), w celu obliczenia równowartości w euro, należy zastosować współczynnik konwersji w dniu, w którym wyraża Pani/Pan chęć złożenia wniosku.

1.1 W dniu rozpoczęcia postępowania (w tym postępowania w celu wydania wydanych po uzyskaniu pozwolenia udziela się) w celu odzyskania kwoty, w przypadku gdy kwota, która jest:

Opłatę (GBP)

(a) Nie może przekraczać 300 funtów.

35 GBP

(b) Przekracza 300 GBP, ale nie przekracza 500 GBP.

50 GBP

(c) Przekracza 500 GBP, ale nie przekracza 1,000 GBP.

70 GBP

(d) Przekracza 1,000 GBP, ale nie przekracza 1,500 GBP.

80 GBP

(e) Przekracza 1,500 GBP, ale nie przekracza 3,000 GBP.

115 GBP

(f) Przekracza 3,000 GBP, ale nie przekracza 5,000 GBP.

205 GBP

(g) Przekracza 5,000 GBP, ale nie przekracza 10,000 GBP.

455 GBP

(h) Exceeds 10,000 GBP, ale nie przekracza 200,000 GBP.

5 % wartości roszczenia.

(I) Przekracza 200,000 GBP.

10,000 GBP

Jeśli chce Pan/Pani ubiegać się o dalsze egzekwowanie stają się płatne.

Aby złożyć wniosek w sądzie należy uiścić opłatę sądową, a następnie kolejne opłaty sądowe na poszczególnych etapach postępowania. W zależności od sytuacji osobistej możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia z opłaty (fee remission), co oznacza, że wniesienie opłaty sądowej może nie być konieczne lub że konieczne jest jej wniesienie jedynie w części. Konieczne jest jednak złożenie odrębnego wniosku o zwolnienie w odniesieniu do każdej opłaty należnej w toku postępowania sądowego. Tak więc, przykładowo, wniesienie o zwolnienie z opłaty z chwilą złożenia pierwszego wniosku dotyczy zwolnienia wyłącznie z tej pierwszej opłaty za złożenie wniosku. Dzieje się tak, ponieważ sytuacja osobista może ulec zmianie w toku postępowania sądowego i osoba ubiegająca się o zwolnienie może już nie kwalifikować się do zwolnienia z opłat na dalszym etapie tego postępowania. Możliwa jest też sytuacja odwrotna: uzyskanie prawa do zwolnienia z opłat w toku postępowania.

Co się stanie, jeśli nie wywiążą się z obowiązku uiszczenia opłat sądowych w terminie?

Jeżeli powód nie jest w stanie wypełnić odpowiednie dane karty kredytowej lub nie wywiązuje się prawidłowo z jakiejś przyczyny sąd prześle formularz B: „wniosek powoda do uzupełnienia lub poprawienia pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty powód” z prośbą o szczegółowe informacje na temat ważnej karty kredytowej w celu umożliwienia uiszczania opłat sądowych. We wniosku nie podejmuje się żadnych dalszych płatności, jeżeli nie jest prawidłowe.

W jaki sposób można uiścić opłaty sądowe?

Uiszczenie opłat sądowych przez dostarczenie prawidłowych danych do sądu. Początkowo należy tego dokonać, zapewniając odpowiednie informacje w „Pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty, przy użyciu formularza A”.

Płatności są zazwyczaj dokonywane za pomocą karty debetowej/kredytowej. Nie wszystkie metody dokonywania płatności w formularzu A mogą być dostępne dla sądu, do którego wniosek jest składany. Wnioskodawca powinien zwrócić się do sądu i sprawdzić, który sposób płatności mogą być wykorzystywane.

Może być ono również płatności przy użyciu karty kredytowej za pośrednictwem telefonu. Liczne sądy mają możliwość płatności kartą w ten sposób sąd, lecz przeciwnie, należy skontaktować się w pierwszej kolejności do potwierdzenia można dokonać płatności w ten sposób.

Płatności elektroniczne może być wytoczone jedynie przeciwko osobie z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie.

Co zrobić po uiszczeniu płatności?

Jeżeli zgłoszenie zostało dokonane prawidłowo, sąd wydaje europejski nakaz zapłaty (przy użyciu formularza E) do pozwanego. Zawiadomienie zostanie wysłane jednocześnie powodowi wraz z pokwitowaniem transakcji płatniczej

Poświadczenie odbioru jest zwykle 8 x 12 cm oraz oznaczenie sądu, na czele z jego adresu pocztowego, a kwotą zapłaconą z datą i godziną płatności na dnie.

W celu uzyskania dalszych informacji zob. roszczeń transgranicznych w Unii EuropejskiejLink otworzy się w nowym okniehttp://www.justice.gov.uk/courts/european-union-cross-border-claims


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 09/02/2017