Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Domstolsavgifter vid europeiskt betalningsföreläggande - England och Wales

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: средно

Мислите ли, че този превод е полезен?


Inledning

Vilka avgifter gäller?

Hur mycket ska jag betala?

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Vad ska jag göra efter betalningen?

Inledning

Det europeiska betalningsföreläggandet är ett förenklat förfarande för att få domar rörande obestridda fordringar i gränsöverskridande civilrättsliga och handelsrättsliga ärenden. Ett gränsöverskridande fall där åtminstone en av parterna har sitt hemvist eller sin vanliga vistelseort i en annan medlemsstat än den medlemsstat där den domstol där talan väcks.

Vilka avgifter gäller?

Betalning av domstolsavgifter krävs för att ansökan om ett europeiskt betalningsföreläggande. Om ni önskar betala med betal- eller kreditkort sammanhängande kort detaljer bör lämnas i tillägget till ”Ansökan om europeiskt stöd till formulär A”.

Bör det finnas ett behov av att få igenom sina krav ytterligare en domstolsavgift kommer att krävas. Närmare uppgifter om de typer av förfaranden som återfinns på sidorna för England och Wales.https://e-justice.europa.eu/contentPresentation.do?idTaxonomy=52&idCountry=ew&plang=en&member=1

Hur mycket ska jag betala?

Domstolsavgifter i England och Wales hittar du i broschyren EX50 – Civil and Family Court AvgifterLänken öppnas i ett nytt fönsterhttps://hmctsformfinder.justice.gov.uk/HMCTS/GetLeaflet.do?court_leaflets_id=264

Den avgift som ska betalas är baserat på tvisteföremålets värde.

För enkelhetens skull anges de avgifter i nedanstående tabell är korrekta från och med den 17 november 2016. Eftersom domstolsavgifterna kan ändras bör du alltid kontrollera hos domstolen, ditt juridiska ombud och eventuella andra personer eller organisationer som deltar att avgifter som är aktuella. Dessa avgifter i pund sterling (GBP) för att beräkna motvärdet i euro en omräkning ska utföras samma dag som du vill lämna in ansökan.

1.1 Om talan (inklusive förfaranden som utfärdats efter tillstånd att utfärda beviljas) för att återkräva en summa pengar om det belopp som begärs:

Avgift som ska betalas (GBP)

A) Inte överstiger 300 pund

35 GBP

B) Överstiger 300 pund men högst 500 pund

50 GBP

C) Överstiger 500 pund men högst 1,000 pund

70 GBP

(d) Överstiger 1,000 pund men högst 1,500 pund

80 GBP

(e) Överstiger 1,500 pund men högst 3,000 pund

115 GBP

(f) Överstiger 3,000 pund men högst 5,000 pund

205 GBP

(g) Överstiger 5,000 pund men högst 10,000 pund

455 GBP

H Exceeds 10,000 pund men högst 200,000 pund

5 % av fordringens värde.

(I) Överstiger 200,000 GBP

10,000 GBP

Om du vill se en ytterligare avgift betalas.

Du måste betala en domstolsavgift för att lämna in en ansökan till domstolen och sedan betala ytterligare avgifter vid olika stadier av förfarandet. Du kan ha rätt till fee remission [avgiftsbefrielse] (beroende på dina personliga omständigheter), vilket betyder att du kanske inte behöver betala någon domstolsavgift, eller bara behöver betala en del av den. Du måste dock ansöka om avgiftsbefrielse för varje avgift under hela domstolsförfarandet. Om du ansöker om avgiftsbefrielse när du lämnar in den första ansökan så gäller denna följaktligen bara för den första ansökningsavgiften. Anledningen är att dina personliga omständigheter kan ändras under domstolsförfarandets gång och att du kanske inte längre har rätt till någon avgiftsbefrielse senare under förfarandet. Det kan också hända att du blir berättigad till avgiftsbefrielse under förfarandets gång.

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Om sökanden inte fylla i relevanta kreditkortsuppgifter korrekt eller betalningen förfaller av någon anledning, som kommer att sända formulär B begäran till sökanden om komplettering och/eller rättelse av ansökan om europeiskt betalningsföreläggande ”till sökanden med begäran om att uppgifter om en giltig kreditkort ska tillhandahållas för att göra det möjligt att betala domstolsavgifter. Ansökan kommer inte att behandlas ytterligare om korrekt betalning inte har mottagits.

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Den ansökningsavgift som görs genom att tillhandahålla korrekta uppgifter om betalningen till domstolen. Det bör göras genom att man tillhandahåller relevanta uppgifter i ansökan om ett europeiskt betalningsföreläggande, formulär A ”.

Betalningen erläggs vanligen genom betal- eller kreditkort. Inte alla betalningssätt i formulär A kommer sannolikt att finnas tillgängliga vid den domstol till vilken ansökan görs. Den sökande bör kontakta domstolen och kontrollera vilka betalningssätt kan användas.

Det skulle eventuellt också vara möjligt att betala med kreditkort via telefon. Många domstolar ha anläggningar för kortbetalningar på detta sätt, utan domstolen bör kontaktas först bekräfta betalning kan ske på detta sätt.

Elektronisk betalning kan endast väckas mot en person med adress i Förenade kungariket.

Vad ska jag göra efter betalningen?

Om en ansökan har gjorts på ett korrekt sätt, kommer domstolen att utfärda ett europeiskt betalningsföreläggande (formulär E) till svaranden. Ett meddelande kommer att skickas samtidigt till sökanden, tillsammans med ett kvitto för betalningstransaktionen

Kvittot ska i normalfallet 8 x 12 cm och namnet på den domstol vid toppen, varvid dess postadress, utbetalda belopp och rapporter med uppgifter om datum och tid för betalning i botten.

För mer information, se Europeiska unionens gränsöverskridande fordringarLänken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.justice.gov.uk/courts/european-union-cross-border-claims


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 09/02/2017