Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Retsafgifter i forbindelse med den europæiske betalingspåbudsprocedure - England og Wales

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: μέτρια

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;


Indledning

Hvilke gebyrer er gældende?

Hvor meget skal jeg betale?

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne rettidigt?

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Hvad skal jeg gøre efter betalingen?

Indledning

Det europæiske betalingspåkrav er en forenklet procedure for retsafgørelser om ubestridte krav i grænseoverskridende civil- og handelsretlige sager. Der er tale om grænseoverskridende sager, hvor mindst en af parterne har bopæl eller sædvanligt opholdssted i en anden medlemsstat end den, hvor retten er beliggende.

Hvilke gebyrer er gældende?

Betaling af retsgebyrer er påkrævet for at indgive en anmodning om et europæisk betalingspåkrav. Hvis du ønsker at betale med debet- eller kreditkort, bør de relevante kort angives i tillægget til "Ansøgning om et europæisk betalingspåkrav formular A".

Hvis der er behov for at inddrive en fordring, vil det være nødvendigt at opkræve et yderligere retsgebyr. Der findes flere oplysninger om, hvilke typer af procedurer der er til rådighed for England og Wales.

Hvor meget skal jeg betale?

Retsafgifterne i England og Wales findes i pjecen EX50 Link åbner i nyt vindue— Gebyrer for civil- og familieretlige sager.

Det gebyr, der skal betales, er baseret på kravets værdi.

For nemheds skyld er gebyrerne i nedenstående tabel korrekte pr. 17. november 2016. Retsgebyrer kan ændres, så derfor er det vigtigt altid at undersøge hos domstolen, advokaten eller andre involverede personer eller organisationer, om beløbet stadig er det samme. Disse gebyrer er fastsat i pund sterling (GBP) for at beregne et beløb, der svarer til EUR, på den dag, du ønsker at indgive ansøgningen.

1.1 Efter indledning af en procedure (herunder en procedure, der udstedes efter tilladelse til udstedelse) for at inddrive et pengebeløb, hvis beløbet kræves:

Gebyr, der skal betales (GBP)

A) Overstiger ikke 300 GBP

£35

B) Overstiger 300 GBP, men ikke over 500 GBP

£50

C) Overstiger 500 GBP, men ikke over 1,000 GBP

£70

D) Overstiger 1,000 GBP, men ikke over 1,500 GBP

£80

E) Overstiger 1,500 GBP, men ikke over 3,000 GBP

£115

F) Overstiger 3,000 GBP, men ikke over 5,000 GBP

£205

G) Overstiger 5,000 GBP, men ikke over 10,000 GBP

£455

(h) Overter: 10,000 GBP, men ikke over 200,000 GBP

5 % af kravets værdi

I) Over 200,000 GBP

£10,000

Hvis du vil håndhæve kravet, skal du betale et yderligere gebyr.

Du skal betale et retsgebyr for at indgive en anmodning til retten og betale yderligere retsafgifter i forskellige faser af retssagen. Man kan helt blive fritaget for at betale gebyrer (afhængigt af personlige forhold), eller man skal måske kun betale en del af dem. Man skal dog ansøge om gebyrfritagelse for hvert gebyr, der skal betales i hele processen. For eksempel ville ansøgningen om fritagelse, når den første ansøgning blev indgivet, kun give dig en fritagelse for den første "udstedelsesafgift". Det skyldes, at de personlige forhold kan ændre sig i løbet af retssagen, og at man derfor måske ikke er berettiget til en gebyrfritagelse senere i sagen. Tilsvarende kan man blive berettiget til fritagelse i løbet af sagen.

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne rettidigt?

Hvis fordringshaveren ikke udfylder de relevante kreditkortoplysninger korrekt, eller hvis betalingen af en eller anden grund ikke er korrekt, sender den ret, der har til opgave at behandle blanketten, formular B "Anmodning til fordringshaveren om at komplettere og/eller berigtige en anmodning om udstedelse af et europæisk betalingspåkrav" til den, der anmoder om det, med anmodning om, at der gives oplysninger om et gyldigt kreditkort til betaling af retsafgifterne. Ansøgningen vil ikke blive taget yderligere i betragtning, hvis der ikke modtages en korrekt betaling.

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Retsafgiften betales ved at give retten korrekte betalingsoplysninger. Dette bør i første omgang gøres ved at give relevante oplysninger i "Ansøgning om et europæisk betalingspåkrav, formular A".

Betaling sker normalt via debet- og kreditkort. Det er ikke sandsynligt, at alle betalingsformer i formular A er til rådighed for den ret, som anmodningen er indgivet til. Sagsøger bør kontakte retten og kontrollere, hvilken betalingsmetode der kan anvendes.

Det kan også være muligt at betale med kreditkort over telefonen. Mange domstole har faciliteter til at tage kortbetalinger på denne måde, men den relevante domstol bør kontaktes først for at bekræfte betaling på denne måde.

Elektroniske betalinger kan kun rettes mod en person med en adresse i Det Forenede Kongerige.

Hvad skal jeg gøre efter betalingen?

Hvis anmodningen er indgivet korrekt, udsteder retten det europæiske betalingspåkrav (blanket E) til sagsøgte. En meddelelse sendes samtidig til ansøgeren sammen med en kvittering for betalingstransaktionen.

Ankomstbeviset vil typisk være 8 x 12 cm og øverst i retten med postadresse, og beløbet betales med dato og tidspunkt for betalingen.

Yderligere oplysninger findes i Link åbner i nyt vindueDen Europæiske Unions fordringer på tværs af grænserne.


Dette er en maskinoversat udgave af indholdet. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Sidste opdatering: 11/09/2019