Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Domstolsavgifter vid europeiskt betalningsföreläggande - England och Wales

Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Šī tulkojuma kvalitāte ir novērtēta kā: viduvēja

Vai šis tulkojums palīdz?


Inledning

Vilka avgifter gäller?

Hur mycket ska jag betala?

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Vad ska jag göra efter betalningen?

Inledning

Det europeiska betalningsföreläggandet är ett förenklat förfarande för att erhålla domar om obestridda fordringar i gränsöverskridande privaträttsliga tvister. Ett gränsöverskridande fall där minst en av parterna har sin hemvist eller vanliga vistelseort i en annan medlemsstat än den medlemsstat där domstolen är belägen, där talan väcks.

Vilka avgifter gäller?

Domstolsavgifter krävs för att ansöka om ett europeiskt betalningsföreläggande. Om du vill betala med betal- eller kreditkort ska de relevanta uppgifterna om kortet anges i tillägget till ”Ansökan om ett europeiskt betalningsföreläggande”.

Det kommer att krävas en ytterligare domstolsavgift om det finns behov av att driva in en fordran. Läs mer om vilka typer av förfaranden som finns i England och Wales.

Hur mycket ska jag betala?

Domstolsavgifterna i England och Wales finns i broschyren Länken öppnas i ett nytt fönsterEX50 – Civil och familjedomstolen

Den avgift som ska betalas utgår från fordringens värde.

För enkelhetens skull är avgifterna i tabellen nedan korrekta från och med den 17 november 2016. Domstolsavgifterna ändras då och då, så du bör alltid kontrollera hos domstolen, ditt juridiska ombud eller någon annan behörig person eller organisation vilka avgifter som är aktuella. Avgifterna är pund sterling (GBP), för beräkning av motsvarigheten i euro ska en omräkning göras på den dag du vill göra ansökan.

1.1 Ett inledande förfarande (inklusive ett förfarande som har inletts efter det att tillstånd har beviljats) för att driva in en summa pengar om ersättning begärs:

Avgift som ska betalas (£)

A) Inte överstiger 300 pund

35 PUND

B) Mer än 300 pund men högst 500 pund

50 PUND

C) Mer än 500 pund men högst 1,000 pund

70 PUND

D) Mer än 1,000 pund men högst 1,500 pund

80 PUND

(e) Mer än 1,500 pund men högst 3,000 pund

115 PUND

F) Mer än 3,000 pund men högst 5,000 pund

205 PUND

(g) Mer än 5,000 pund men högst 10,000 pund

455 PUND

H) De överstiger 10,000 brittiska pund, men inte 200,000 pund.

5 % av fordrans värde

(i) Överstiger 200,000 pund

10,000 PUND

Om du vill driva igenom fordran ska du betala ytterligare en avgift.

Du måste betala en domstolsavgift för att lämna in en ansökan till domstolen och sedan betala ytterligare avgifter vid olika stadier av förfarandet. Du kan ha rätt till fee remission [avgiftsbefrielse] (beroende på dina personliga omständigheter), vilket betyder att du kanske inte behöver betala någon domstolsavgift, eller bara behöver betala en del av den. Du måste dock ansöka om avgiftsbefrielse för varje avgift under hela domstolsförfarandet. Om du ansöker om avgiftsbefrielse när du lämnar in den första ansökan så gäller denna följaktligen bara för den första ansökningsavgiften. Anledningen är att dina personliga omständigheter kan ändras under domstolsförfarandets gång och att du kanske inte längre har rätt till någon avgiftsbefrielse senare under förfarandet. Det kan också hända att du blir berättigad till avgiftsbefrielse under förfarandets gång.

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Om sökanden inte fyller i de relevanta uppgifterna om kreditkort eller om betalningen misslyckas av någon anledning kommer domstolen att sända formulär B ”Begäran till sökanden om att komplettera och/eller rätta en ansökan om ett europeiskt betalningsföreläggande” till sökanden med en begäran om att uppgifter om ett giltigt kreditkort ska lämnas för betalning av domstolsavgifter. Ansökan kommer inte att tas i anspråk om den korrekta betalningen inte har kommit in.

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Domstolsavgiften betalas genom att korrekt betalningsuppgifter lämnas till domstolen. Inledningsvis bör detta göras genom att relevanta uppgifter lämnas i ”Ansökan om ett europeiskt betalningsföreläggande, formulär A”.

Betalning sker vanligtvis med betal- eller kreditkort. Alla betalningssätt i formulär A kommer inte att finnas tillgängliga vid den domstol till vilken ansökan görs. Käranden bör kontakta domstolen och kontrollera vilken betalningssätt som kan användas.

Det kan också vara möjligt att betala med kreditkort per telefon. Många domstolar har möjlighet att ta emot kortbetalningar på detta sätt, men den behöriga domstolen bör kontaktas först för att bekräfta betalning på detta sätt.

Elektronisk betalning kan endast göras mot någon med brittisk adress.

Vad ska jag göra efter betalningen?

Om ansökan har gjorts korrekt kommer domstolen att utfärda det europeiska betalningsföreläggandet (formulär E) till svaranden. Sökanden kommer samtidigt att sändas ut till sökanden tillsammans med ett kvitto på betalningstransaktionen.

Kvittot kommer vanligtvis att vara 8 x 12 cm och ha namnet på domstolen högst upp till dess postadress och det belopp som betalas med datum och tidpunkt för betalning vid botten.

Mer information finns i Länken öppnas i ett nytt fönsterEuropeiska unionens gränsöverskridande fordringar


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 11/09/2019