Opłaty sądowe – europejski nakaz zapłaty - Anglia i Walia

La pagina è stata tradotta automaticamente. Non è possibile garantirne la qualità.

La qualità della traduzione è stata giudicata: inaffidabile

La traduzione vi risulta utile?


Wprowadzenie

Jakie opłaty mają zastosowanie?

Ile płaci?

Co się dzieje w przypadku, gdy nie dokonam zapłaty opłat sądowych w terminie?

W jaki sposób mogę uiścić opłaty sądowe?

Co należy zrobić po dokonaniu płatności?

Wprowadzenie

Europejski nakaz zapłaty stanowi uproszczoną procedurę uzyskiwania orzeczeń w sprawach roszczeń bezspornych w transgranicznych sprawach cywilnych i handlowych. Sprawa transgraniczna to sprawa, w której co najmniej jedna ze stron ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie sądu, w którym wytoczono powództwo.

Jakie opłaty mają zastosowanie?

Wniesienie opłaty sądowej jest wymagane w celu złożenia wniosku o wydanie europejskiego nakazu zapłaty. Jeśli chcą Państwo dokonać płatności kartą debetową/kredytową, odpowiednie dane z karty powinny znaleźć się w załączniku do „Wniosku o europejski nakaz zapłaty formularza A”.

Jeżeli zaistnieje potrzeba wyegzekwowania roszczenia, wymagana będzie dodatkowa opłata sądowa. Więcej informacji na temat rodzajów dostępnych procedur można znaleźć na stronach organów ścigania w Anglii i Walii.

Ile płaci?

Opłaty sądowe w Anglii i Walii można znaleźć w ulotce EX50 Link otworzy się w nowym oknie— Opłaty sądowe w sprawach cywilnych i rodzinnych

Należna opłata opiera się na wartości roszczenia.

Dla ułatwienia opłaty podane w tabeli poniżej są prawidłowe z dniem 17 listopada 2016 r. Opłaty sądowe podlegają zmianom, tak więc należy każdorazowo upewnić się w sądzie, u zastępcy procesowego lub u jakiejkolwiek innej osoby bądź organizacji uczestniczącej w postępowaniu, czy dana kwota nadal odpowiada aktualnej wysokości opłaty. Opłaty te, wyrażone w funtach szterlingach (GBP), w celu obliczenia równowartości w euro należy zastosować w dniu, w którym chcesz złożyć wniosek.

1.1 W sprawie wszczęcia postępowania (w tym postępowania wydanego po wydaniu pozwolenia na emisję) odzyskanie sumy pieniężnej w wysokości:

Należna opłata (GBP)

A) Nie przekracza 300 GBP

35 GBP

B) Przekracza 300 GBP, ale nie przekracza 500 GBP

50 GBP

C) Przekracza 500 GBP, ale nie przekracza 1,000 GBP

70 GBP

(d) Przekracza 1,000 GBP, ale nie przekracza 1,500 GBP

80 GBP

E) Przekracza 1,500 GBP, ale nie przekracza 3,000 GBP

115 GBP

F) Przekracza 3,000 GBP, ale nie przekracza 5,000 GBP

205 GBP

G) Przekracza 5,000 GBP, ale nie przekracza 10,000 GBP

455 GBP

10,000 GBP, ale nie przekracza 200,000 GBP

5 % wartości roszczenia

(i) Przekracza 200,000 GBP

10,000 GBP

Jeżeli pragnie Pan/Pani wyegzekwować roszczenie, należy uiścić dodatkową opłatę.

Aby złożyć wniosek w sądzie należy uiścić opłatę sądową, a następnie kolejne opłaty sądowe na poszczególnych etapach postępowania. W zależności od sytuacji osobistej możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia z opłaty (fee remission), co oznacza, że wniesienie opłaty sądowej może nie być konieczne lub że konieczne jest jej wniesienie jedynie w części. Konieczne jest jednak złożenie odrębnego wniosku o zwolnienie w odniesieniu do każdej opłaty należnej w toku postępowania sądowego. Tak więc, przykładowo, wniesienie o zwolnienie z opłaty z chwilą złożenia pierwszego wniosku dotyczy zwolnienia wyłącznie z tej pierwszej opłaty za złożenie wniosku. Dzieje się tak, ponieważ sytuacja osobista może ulec zmianie w toku postępowania sądowego i osoba ubiegająca się o zwolnienie może już nie kwalifikować się do zwolnienia z opłat na dalszym etapie tego postępowania. Możliwa jest też sytuacja odwrotna: uzyskanie prawa do zwolnienia z opłat w toku postępowania.

Co się dzieje w przypadku, gdy nie dokonam zapłaty opłat sądowych w terminie?

Jeżeli powód nie wypełni odpowiednio danych dotyczących karty kredytowej lub niedokonania płatności z jakiegoś powodu, sąd rozpatrujący sprawę prześle wnioskodawcy formularz B „Wniosek do wnioskodawcy o uzupełnienie lub skorygowanie wniosku o wydanie europejskiego nakazu zapłaty” na rzecz wnioskodawcy, który zwrócił się o dostarczenie mu szczegółowych informacji dotyczących ważnej karty kredytowej umożliwiającej uiszczenie opłat sądowych. W przypadku nieotrzymania prawidłowej płatności wniosek nie będzie rozpatrywany.

W jaki sposób mogę uiścić opłaty sądowe?

Uiszczenie opłaty sądowej następuje w drodze przekazania sądowi prawidłowych danych dotyczących płatności. Najpierw należy tego dokonać, podając odpowiednie dane w „Wniosku o europejski nakaz płatniczy, formularz A”.

Płatności dokonuje się zwykle kartą debetową/kredytową. Nie wszystkie metody płatności w formularzu A mogą być dostępne w sądzie, w którym składany jest wniosek. Powód powinien skontaktować się z sądem i sprawdzić, jaką metodę płatności można zastosować.

Można również zapłacić za pośrednictwem karty kredytowej za pomocą karty kredytowej. Wiele sądów ma w ten sposób możliwość dokonywania płatności kartą, ale należy najpierw skontaktować się z właściwym sądem w celu potwierdzenia płatności w ten sposób.

Elektroniczne płatności mogą być wnoszone tylko przeciwko komuś z adresem Wielkiej Brytanii.

Co należy zrobić po dokonaniu płatności?

Jeżeli wniosek został złożony prawidłowo, sąd wydaje pozwanemu europejski nakaz zapłaty (formularz E). Jednocześnie wraz z otrzymaniem transakcji płatniczej wysyła się zawiadomienie o emisji razem z otrzymaniem transakcji płatniczej.

Pokwitowanie to zazwyczaj wynosi 8 x 12 cm i ma nazwę sądu na górze wraz ze swoim adresem pocztowym, a na dole znajduje się kwota zapłacona wraz z datą i godziną płatności.

Więcej informacji można znaleźć na Link otworzy się w nowym okniestronach Unii Europejskiej:


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 11/09/2019