Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tiesas izdevumi Eiropas maksājuma procedūrā - Horvātija

Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: spāņučehuigauņuangļufrančuhorvātulietuviešuungārupoļuportugāļurumāņuslovākuslovēņusomuzviedru.


Ievads

Kādas nodevas tiek piemērotas?

Cik liela ir maksājamā summa?

Kas notiek, ja tiesu nodevas netiek savlaicīgi samaksātas?

Kādi ir tiesu nodevu apmaksas veidi?

Ko darīt, kad maksājums ir veikts?

Ievads

Tiesu nodevas Horvātijas Republikā reglamentē Tiesu nodevu likums (Narodne novine (NN; Horvātijas Republikas Oficiālais Vēstnesis) Nr. 74/1995, Nr. 57/1996, Nr. 137/2002, Nr. 125/2011, Nr. 112/2012 un Nr. 157/2013, kurā ietverts Tiesu nodevu cenrādis.

Atbilstīgi Tiesu nodevu likuma 6. pantam saskaņā ar tiesu nodevu cenrādi noteiktās nodevas jāmaksā zīmogmarkās, ko izdevusi Horvātijas Republika, un skaidrā naudā tikai tādā gadījumā, ja nodokļu maksātājam ir pienākums maksāt nodevas, kuras pārsniedz HRK 100.

Kādas nodevas tiek piemērotas?

Tiesu nodevas tiek maksātas par tiesvedību visās civillietās un saskaņā ar Tiesu nodevu likuma 16. pantu. Tiesu nodevas nemaksā:

 1. Horvātijas Republika un valsts iestādes;
 2. personas un iestādes, kuras pilda valsts iestāžu funkcijas, īstenojot šīs funkcijas;
 3. darba ņēmēji un darba devēji darba strīdos un amatpersonas administratīvos strīdos, kas saistīti ar to tiesību īstenošanu, kuras izriet no oficiālām attiecībām;
 4. darba ņēmēji administratīvos strīdos, kas radušies pēc mierizlīguma ar kreditoriem;
 5. Horvātijas Neatkarības kara invalīdi, pamatojoties uz atbilstīgiem dokumentiem, kas pierāda viņu statusu;
 6. Horvātijas Neatkarības karā nogalināto, pazudušo un aizturēto karavīru laulātie partneri, bērni un vecāki, pamatojoties uz atbilstīgiem dokumentiem, kas pierāda viņu statusu;
 7. Horvātijas Neatkarības karā nogalināto, pazudušo un aizturēto personu laulātie partneri, bērni un vecāki, pamatojoties uz atbilstīgiem dokumentiem, kas pierāda viņu statusu;
 8. bēgļi, pārvietotās personas un repatrianti, pamatojoties uz atbilstīgiem dokumentiem, kas pierāda viņu statusu;
 9. personas, kuras saņem iztikas pabalstus;
 10. humānās palīdzības organizācijas un organizācijas, kuras aizsargā invalīdus un sniedz humāno palīdzību nogalināto, pazudušo un aizturēto personu ģimenēm;
 11. bērni, kuri iesaistīti tiesvedībā par uzturlīdzekļiem vai tiesvedībā saistībā ar prasībām, kuru pamatā ir tādas tiesības;
 12. prasības iesniedzēji tiesas prāvās par maternitātes un paternitātes atzīšanu, un attiecībā uz izmaksām, kas radušās ārpus laulības grūtniecības un dzemdību laikā;
 13. puses, kuras vēlas atjaunot tiesībspēju un rīcībspēju;
 14. nepilngadīgie, kuri vēlas iegūt tiesībspēju un rīcībspēju, jo viņi ir kļuvuši par vecākiem;
 15. puses tiesvedībā par bērna nodošanu un lēmuma par bērna apmeklējuma tiesībām izpildi;
 16. prasības iesniedzēji strīdos par tiesībām, kas izriet no obligātās pensijas un vispārējās medicīniskās apdrošināšanas, par bezdarbnieka tiesībām saskaņā ar nodarbinātības noteikumiem un sociālās aprūpes tiesībām;
 17. prasības iesniedzēji, t. i., prasītāji procedūrās par Konstitūcijā garantēto cilvēktiesību un brīvību aizsardzību pret galīgiem aktiem, kas attiecas uz personu, vai aizsardzību pret nelikumīgu rīcību; un
 18. prasības iesniedzēji strīdos par vides piesārņojuma atlīdzināšanu;
 19. arodbiedrības un arodbiedrību savienības civillietās par tiesas apstiprinātu aizvietotāju un kolektīvos darba strīdos, un arodbiedrību pārstāvji civillietās par darbinieku padomes pilnvaru īstenošanu.

Cita valsts ir atbrīvota no nodevu maksāšanas, ja to nosaka starptautisks nolīgums vai tai piemēro savstarpējību.

Šaubu gadījumā par šā panta 2. punktā norādītajiem nosacījumiem tiesa lūdz Tieslietu ministrijas skaidrojumu.

Šā panta pirmās daļas 10. punkta noteikumus piemēro tām humānās palīdzības organizācijām, kuras noteicis par sociālo aprūpi atbildīgais ministrs.

Šā panta pirmās daļas noteikumu nepiemēro pašvaldību un pilsētu iestādēm, izņemot gadījumos, kad saskaņā ar īpašu likumu tām ir nodots valsts iestādes funkciju izpildes pienākums.

Eiropas maksājuma rīkojuma procedūrām piemēro šādas nodevas:

 • par Eiropas maksājuma rīkojuma pieprasījumu maksā prasītājs,
 • par lēmumu attiecībā uz Eiropas maksājuma rīkojumu maksā prasītājs,
 • par sūdzību attiecībā uz Eiropas maksājuma rīkojumu maksā atbildētājs;

ja par procedūru tiek ierosināta tiesvedība:

 • par spriedumu maksā prasītājs,
 • par apelāciju maksā apelācijas iesniedzējs,
 • par atbildi uz apelāciju maksā atbildes iesniedzējs (atbildi var sniegt pēc izvēles),
 • tiesiskās aizsardzības ārkārtas līdzeklis – ir atļauts pārskatīt otrās instances tiesas lēmumu, ja strīda summa pārsniedz HRK 200 000,00,
 • tiesu nodevas apmaksā pārskatīšanas pieteicējs un pārskatīšanas atbildētājs (atbildi var sniegt pēc izvēles).

Cik liela ir maksājamā summa?

II. Puse no I punktā norādītajām nodevām jāmaksā par Eiropas maksājuma rīkojuma pieprasījumu, lēmumu attiecībā uz Eiropas maksājuma rīkojumu, atbildi uz apelāciju vai pārskatīšanu.

III. Divkārša I punktā norādīto tiesu nodevu summa jāmaksā par sprieduma apelāciju vai pārskatīšanu.

IV. Tiesas nodeva nav jāmaksā, ja tiesvedības laikā tiek panākts izlīgums.

Kas notiek, ja tiesu nodevas netiek savlaicīgi samaksātas?

Tiesu nodevas tiks iekasētas piespiedu kārtā, un, ja tās netiek samaksātas nekavējoties, tām tiks piemērota papildu maksa HRK 100,00 apmērā.

Saskaņā ar Tiesu nodevu likuma 39. pantu tiesa vispirms brīdina attiecīgo pusi par to, ka tai nodeva jāsamaksā trīs dienu laikā, un, ja puse brīdinājumu neņem vērā, tiesa pieņem lēmumu saistībā ar nodevu, kam piemēro papildu maksu HRK 100 apmērā.

Kādi ir tiesu nodevu apmaksas veidi?

Tiesu nodevas, kuras pārsniedz HRK 100, jāiemaksā valsts budžetā jebkurā bankas filiālē vai pasta nodaļā, attiecīgo summu ieskaitot Horvātijas Republikas valsts budžeta kontā.

Lai tiesu nodevas samaksātu no ārvalstīm, jāietver šāda informācija:

SWIFT: NBHRHR2X

IBAN: HR1210010051863000160

Norēķunu konts (CC):1001005-1863000160

Kods: HR64

Atsauces Nr.: 5045-20735-personas kods (vai cits maksātāja identifikācijas numurs)

Saņēmējs: Horvātijas Republikas Finanšu ministrija, Zagrebas Komerctiesas vārdā

Maksājuma uzdevumā kā maksājuma mērķis jānorāda, ka tā ir nodeva par lietu ________ (lietas numurs un maksājuma apraksts, piemēram, tiesas nodeva par pieprasījumu izdot Eiropas maksājuma rīkojumu).

Ko darīt, kad maksājums ir veikts?

Līdzko maksājums ir veikts, maksājuma uzdevums jānosūta tai tiesai, kura izskata lietu, par kuru nodeva tiek maksāta, norādot atsauci uz izskatāmās lietas numuru (ja lietas numurs ir zināms) vai gadījumā, kad ir tikko iesniegts pieprasījums izdot Eiropas maksājuma rīkojumu, pieteikumam jāpievieno pierādījums par bankā veiktu maksājumu.

Puses iesniedz dokumentus tiesai, izmantojot pastu (ierakstītu vai parastu sūtījumu).

I. Tiesas nodevu par sūdzību, pretsūdzību, spriedumu vai iebildumu maksājumam proporcionāli strīda summai (aprēķina tikai atbilstīgi galvenajā pieteikumā norādītajai summai, nepiemērojot procentus un izmaksas):

virs

līdz HRK

HRK

0,00

3000,00

100,00

3000,00

6000,00

200,00

6000,00

9000,00

300,00

9000,00

12 000,00

400,00

12 000,00

15 000,00

500,00

Nodeva HRK 500,00 apmērā jāmaksā tad, ja summas pārsniedz HRK 15 000,00, un 1 % par starpību, pārsniedzot HRK 15 000,00, bet ne vairāk kā HRK 5000,00.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lapa atjaunināta: 08/12/2015