Domstolsavgifter vid europeiskt betalningsföreläggande - Irland


De nationella bestämmelser som reglerar domstolsavgifter är

Länken öppnas i ett nytt fönsterS.I. No. 22 of 2014

Länken öppnas i ett nytt fönsterS.I. No. 23 of 2014

Länken öppnas i ett nytt fönsterS.I. No. 24 of 2014

För närvarande anges ingen avgift för ansökningar om europeiska betalningsförelägganden i de irländska förordningarna om domstolsavgifter. Lämna därför in din ansökan utan att bifoga någon avgift.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 07/12/2020