Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tasas judiciales aplicables al requerimiento europeo de pago - Italia

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: μέτρια

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;


Introducción

¿Qué gastos se han de pagar?

¿Cuánto tendré que pagar?

¿Qué ocurre si no pagaré las tasas judiciales a tiempo?

¿Cómo puedo pagar?

¿Qué debo hacer después del pago?

Introducción

Las normas por las que se rigen los gastos procesales figuran en el texto consolidado de las leyes y reglamentos relativos a los costes de la justicia a que se refiere el Decreto Presidencial n.º 30.

De mayo de 2002, n.º 115.

¿Qué gastos se han de pagar?

En el procedimiento civil, cada Parte asumirá los costes de los actos que lleve a cabo, así como los costes de los actos necesarios para el juicio oral o judicial (artículo 8 del Texto Refundido de las costas de la Justicia, Decreto Presidencial n.º 115/2002).

Los gastos de los procedimientos civiles son los siguientes:

  • tasa a tanto alzado
  • gastos de notificación
  • derecho a copiar

¿Cuánto tendré que pagar?

Los importes que deben abonarse figuran en el artículo 13 y en el artículo 30 del Decreto Presidencial n.º 115/2002 en lo que respecta, respectivamente, a la retribución a tanto alzado y al anticipo a tanto alzado correspondiente a las notificaciones a petición de la Oficina.

Los derechos de copia están regulados en los artículos 267 y siguientes del Decreto Presidencial n.º 115/2002 y resumidos en los cuadros 6, 7 y 8 anejos al mismo Decreto presidencial.

De conformidad con el artículo 46 de la Ley 374/1991, por la que se crea la Oficina del Tribunal de Justicia de la Paz, los actos y medidas de hasta 1,033 EUR están sujetos únicamente al pago de la tasa a tanto alzado.

¿Qué ocurre si no pagaré las tasas judiciales a tiempo?

En caso de impago, el órgano jurisdiccional o la sociedad de gestión (acuerdo con Equitalia s.p.a) notificará una invitación al pago que contenga la información necesaria para regularizar el pago de la tasa a tanto alzado (artículo 248 del Decreto Presidencial n.º 115/2002).

En caso de impago de las copias de los derechos de las copias y del importe previsto en el artículo 30 del Decreto Presidencial n.º 115/2002, la Oficina podrá rechazar el documento (artículo 285 del Decreto Presidencial n.º 115/2002).

¿Cómo puedo pagar?

En caso de que el pago se efectúe en Italia por correo c/c, F23 o sellos comprados a estancos y tiendas autorizados.

Para el pago efectuado en el extranjero por transferencia bancaria a la siguiente cuenta;

CÓDIGO BIC: BITAITRIT

NÚMERO IBAN: EN 04 O 01000 03245 350008332100

¿Qué debo hacer después del pago?

Una vez efectuado el pago, deberá presentarse a la autoridad judicial la prueba de que el pago se ha efectuado con ocasión de la recepción del recibo.


Esta versión se ha generado con traducción automática. El dueño de esta página no acepta responsabilidad alguna sobre la calidad de la traducción.

Última actualización: 02/09/2019