Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kohtukulud seoses Euroopa maksekäsumenetlusega - Itaalia

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: μη αξιόπιστη

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;


Sissejuhatus

Milliseid kulusid tuleb maksta?

Kui palju pean kaebuse menetlemise eest maksma?

Mis juhtub, kui ma ei maksa kohtulõivude tasumiseks aega?

Kuidas ma maksan?

Mida teha pärast makse tegemist?

Sissejuhatus

Menetluskulusid reguleerivad eeskirjad sisalduvad presidendi dekreedis nr 30 osutatud õigus- ja õiguskulusid käsitlevate seaduste ja määruste konsolideeritud tekstis.

Mai 2002 nr 115.

Milliseid kulusid tuleb maksta?

Tsiviilmenetluses näevad lepinguosalised ette kulud, mis on seotud õigusaktidega, mida ta teostab, ja kohtumõistmiseks vajalike õigusaktide kulude eest, mis on vajalikud seaduse või kohtuniku ees (presidendi dekreedi nr 115/2002 („Kohtukulud, presidendi dekreet nr”) artikkel 8.

Tsiviilkohtumenetluse kulud on:

  • standardtasu
  • teavitamiskulud
  • kopeerimisõigused

Kui palju pean kaebuse menetlemise eest maksma?

Tasumisele kuuluvad summad on sätestatud presidendi dekreedi nr 115/2002 artiklis 13 ja artiklis 30, vastavalt standardlõiv ja kindlasummaline ettemakse teadete esitamiseks ameti taotluse korral.

Kopeerimisõigused on reguleeritud presidendi dekreedi nr 115/2002 artikliga 267 jj ning kokku võetud samale presidendi dekreedile lisatud 6. ja 7. tabeliga.

Vastavalt seaduse nr 374/1991 artiklile 46, millega asutatakse rahu õigluse amet, on kuni 1,033 EUR suuruste aktide ja meetmete puhul vaja maksta ainult kindlasummalist tasu.

Mis juhtub, kui ma ei maksa kohtulõivude tasumiseks aega?

Maksmatajätmise korral teatab kohus või kollektiivse esindamise organisatsioon (kokkulepe Equitalia Giustizia s.p.a) maksenõude, mis sisaldab tavapärase tasu reguleerimiseks vajalikku teavet (presidendi dekreedi nr 115/2002 artikkel 248).

Koopiate õiguste ja presidendi dekreedi nr 115/2002 artiklis 30 sätestatud summa mittemaksmise korral võib büroo keelduda dokumendi vastuvõtmisest (presidendi dekreedi nr 115/2002 artikkel 285).

Kuidas ma maksan?

Kui makse tehakse Itaalias posti teel posti teel, F23 või templid, mis on ostetud heakskiidetud tubakamüüjatelt ja kauplustest.

Pangaülekandega välismakse eest allpool esitatud kontole;

BIC-KOOD: BITALITRENT

IBAN: EN 04 VÕI 01000 03245 350008332100

Mida teha pärast makse tegemist?

Pärast makse tegemist peab kohtuasutus esitama tõendi selle kohta, et makse on tehtud kviitungi esitamisel.


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 02/09/2019