Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Gerechtskosten bij de Europese betalingsbevelprocedure - Italië

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: μη αξιόπιστη

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;


Inleiding

Welke uitgaven moeten worden betaald?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik niet tijdig voor de gerechtskosten betaalt?

Hoe moet ik betalen?

Wat moet ik doen na de betaling?

Inleiding

De regels met betrekking tot de proceskosten staan in de geconsolideerde tekst van de wetten en regelingen betreffende de kosten van rechtspleging bedoeld in presidentieel besluit nr. 30.

Mei 2002, nr. 115.

Welke uitgaven moeten worden betaald?

In de civiele procedure voorziet elke partij in de kosten van de handelingen die zij verricht en de kosten van de voor het proces noodzakelijke handelingen wanneer de wet of de magistraat daarvoor verantwoordelijk is (artikel 8 van de geconsolideerde tekst betreffende de kosten van justitie, presidentieel decreet nr. 115/2002).

De kosten van civiele procedures zijn:

  • de forfaitaire vergoeding
  • kosten van aanmelding
  • het kopiëren van de rechten

Hoeveel moet ik betalen?

De te betalen bedragen staan vermeld in respectievelijk artikel 13 en artikel 30 van presidentieel decreet nr. 115/2002 wat betreft de forfaitaire visrechten respectievelijk het forfaitaire voorschot voor de kennisgevingen op verzoek van het Bureau.

De rechten van het kopiëren zijn geregeld in de artikelen 267 en volgende van presidentieel besluit nr. 115/2002 en samengevat in de tabellen 6, 7 en 8 van hetzelfde presidentieel decreet.

Op grond van artikel 46 van Wet 374/1991 tot oprichting van het Bureau van de vrederechter, handelingen en maatregelen tot 1,033 EUR is alleen de forfaitaire vergoeding verschuldigd.

Wat gebeurt er als ik niet tijdig voor de gerechtskosten betaalt?

In geval van niet-betaling zal de rechtbank of een AO (overeenkomst met Equitalia Giustizia s.p.a) een uitnodiging indienen voor de betaling van de informatie die nodig is om de betaling van de forfaitaire vergoeding te regulariseren (artikel 248 van presidentieel decreet nr. 115/2002).

In geval van niet-betaling van kopieën van de rechten op kopieën en van het bedrag bedoeld in artikel 30 van presidentieel decreet nr. 115/2002, kan het kantoor weigeren het stuk in ontvangst te nemen (artikel 285 van presidentieel besluit nr. 115/2002).

Hoe moet ik betalen?

Indien de betaling in Italië geschiedt per post, F23 of stempels die worden aangekocht bij bevoegde tabakswinkels en winkels.

Voor de betaling vanuit het buitenland door overschrijving naar de onderstaande rekening;

BIC-CODE: BARAITRENT

IBAN: EN 04 OF 01000 03245 350008332100

Wat moet ik doen na de betaling?

Nadat de betaling is verricht, moet de rechterlijke instantie het bewijs worden geleverd dat de betaling bij de vervaardiging van het ontvangstbewijs is geschied.


Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Laatste update: 02/09/2019