Fermer

LA VERSION BÊTA DU PORTAIL EST DISPONIBLE!

Consultez la version bêta du portail européen e-Justice et faites-nous part de votre expérience!

 
 

Chemin de navigation

  • Accueil
  • ...
  • ...
  • ...
  • Frais de justice applicables à la procédure européenne d'injonction de payer

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Súdny poplatok súvisiaci s európskym platobným rozkazom - Taliansko

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: mauvaise

Estimez-vous que cette traduction est utile?


Úvod

Aké výdavky treba uhradiť?

Koľko budem musieť zaplatiť?

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky včas?

Ako platiť?

Čo by som mal urobiť po platbe?

Úvod

Pravidlá, ktorými sa riadia procesné náklady, sú obsiahnuté v konsolidovanom znení zákonov a iných právnych predpisov týkajúcich sa trov konania uvedených v prezidentskom dekréte č. 30.

Máj 2002, č. 115.

Aké výdavky treba uhradiť?

V občianskom súdnom konaní každá zmluvná strana stanoví náklady na úkony, ktoré vykonáva, a náklady na úkony potrebné pre súdny proces, keď zaň zodpovedá právny predpis alebo zmierovací sudca (článok 8 konsolidovaného znenia o nákladoch na spravodlivosť, prezidentský dekrét č. 115/2002).

Náklady na občianskoprávne konanie:

  • štandardný poplatok
  • náklady na oznámenie
  • právo na kopírovanie

Koľko budem musieť zaplatiť?

Sumy, ktoré sa majú vyplatiť, sú stanovené v článku 13 a v článku 30 prezidentského dekrétu č. 115/2002, pokiaľ ide o paušálny poplatok a paušálnu zálohovú platbu za oznámenia na žiadosť úradu.

Práva rozmnožovania sú upravené v článkoch 267 a nasl. prezidentského dekrétu č. 115/2002 a zhrnuté v tabuľkách 6, 7 a 8 pripojených k tomu istému prezidentskému dekrétu.

Podľa článku 46 zákona č. 374/1991, ktorým sa zriaďuje Úrad pre spravodlivosť mieru, akty a opatrenia až do výšky 1,033 EUR podliehajú len úhrade štandardného poplatku.

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky včas?

V prípade nezaplatenia bude súd alebo organizácia kolektívnej správy (dohoda s Equitalia Giustizia s.p.a) oznámiť výzvu na platbu obsahujúcu informácie potrebné na regularizáciu zaplatenia štandardného poplatku (článok 248 prezidentského dekrétu č. 115/2002).

V prípade nezaplatenia kópií práv na kópie a sumy stanovenej v článku 30 prezidentského dekrétu č. 115/2002 môže tento úrad odmietnuť prevziať písomnosť (článok 285 prezidentského dekrétu č. 115/2002).

Ako platiť?

Ak sa platba vykonáva v Taliansku poštou, F23 alebo známky kupované od autorizovaných predajcov tabakových výrobkov a obchodov.

V prípade platby zo zahraničia bankovým prevodom na účet uvedený ďalej;

KÓD BIC: BITAITRENT

IBAN: EN 04 ALEBO 01000 03245 350008332100

Čo by som mal urobiť po platbe?

Po vykonaní platby musí byť justičnému úradu poskytnutý dôkaz o tom, že platba bola vykonaná po predložení potvrdenia o prijatí.


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 02/09/2019