Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Retsafgifter i forbindelse med den europæiske betalingspåbudsprocedure - Litauen

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: ненадеждно

Мислите ли, че този превод е полезен?


Indledning

Hvad er gebyrerne?

Hvor meget skal jeg betale?

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne i tide?

Hvordan kan jeg betale retsgebyrer?

Hvad skal der gøres, når betaling sker?

Indledning

I sager om udstedelse af et europæisk betalingspåkrav gælder reglerne om beregning og betaling af retsafgift i artikel 1 (3) i den litauiske civile retsplejelov.

I henhold til resolution nr. 1240 af 27. oktober 2011 fra Republikken Litauens regering om godkendelse af reglerne for beregning, udbetaling, modregning og tilbagebetaling kan du også betale stempelafgifter elektronisk.

Hvad er gebyrerne?

Der betales et retsgebyr af det beløb, der er omhandlet i næste punkt.

Hvor meget skal jeg betale?

Retsafgiften for erklæringen om retsafgørelse er et kvartal, der svarer til en fjerdedel af det beløb, der ville skulle betales i tilfælde af en retssag, dog ikke under ti litas, undtagen i tilfælde, hvor en person i medfør af lov eller Domstolens kendelse helt eller delvis er fritaget for at betale retsgebyret, eller når fristen for betaling af retsgebyrer er blevet udskudt.

Hvis debitor, efter at kendelsen er afsagt af retten, fremsætter indsigelser, og kreditor fremsætter en fælles kendelse, skal der tages hensyn til den ovenfor nævnte stempelafgift ved betalingen af retsafgiften.

I tilfælde af anerkendelse af kreditors erklæring, der ikke er afgivet i den sag, der er omhandlet i artikel 439, stk. 6, i den civile retsplejelov, returneres den betalte stempelafgift ikke til ansøgeren.

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne i tide?

Stævningen skal være ledsaget af de dokumenter og andre beviser, som sagsøgeren har lagt til grund for sine påstande, samt bevis for, at retsafgiften er blevet betalt.

Hvis retsafgiften ikke er blevet betalt, udsteder retten en ordre og fastsætter en tilstrækkelig frist, dog mindst syv dage, for at afhjælpe manglen. Ordren sendes senest den første arbejdsdag efter dens vedtagelse.

Hvis den pågældende part udbedrer manglerne efter domstolens angivelse og inden for den fastsatte frist, anses sagens akter for at være indgivet på den dato, hvor de i første omgang blev indleveret til domstolen. I modsat fald anses proceduredokumentet for ikke at være indgivet og senest fem arbejdsdage efter udløbet af fristen for manglende overholdelse af fristen, hvorefter dommeren samt bilagene sendes tilbage til ansøgeren.

Hvordan kan jeg betale retsgebyrer?

Stempelafgiften ved valg af betalingsmetode (elektronisk bank, kontant betaling eller ordre og andet) indbetales til statens skatteinspektorat under finansministeriets budget.

Hvad skal der gøres, når betaling sker?

Betalingsordren eller andet bevis for betaling påhviler betalingsordren med følgende påtegning:

  1. betalerens navn, personnummer (eller navn og kode for den juridiske person, hvis stemplet er betalt af en juridisk person)
  2. navn, personnummer (eller navn og kode for den juridiske person, hvis en anden part er en juridisk person) hos den anden part (sagsøgte, debitor eller andet)
  3. betalingsdato
  4. bidragskode
  5. afgiftens størrelse
  6. formålet med betalingen (med angivelse af betaling af stempelafgiften og navnet på den ret, der har anlagt sagen).

Hvis et repræsentativt gebyr betales af en repræsentant for parten i sagen (advokat, assistent eller en anden person, der repræsenterer partens interesser), skal det dokument, der bekræfter betalingsordren eller den anden betaling, ud over de ovennævnte oplysninger angive og repræsentere den juridiske persons navn, personnummer (eller navn og kode, hvis parten i sagen er en juridisk person).

Hvis retsafgiften betales elektronisk, skal der ikke fremlægges dokumenter, der bekræfter betalingen af retsafgiften.


Dette er en maskinoversat udgave af indholdet. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Sidste opdatering: 06/09/2019