Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn oikeuskulut - Liettua

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: ненадеждно

Мислите ли, че този превод е полезен?


Johdanto

Mitä ovat maksut?

Kuinka paljon minun on maksettava?

Mitä tapahtuu, jos en maksa oikeudenkäyntimaksuja ajoissa?

Miten voin maksaa oikeudenkäyntimaksut?

Mitä tapahtuu, kun maksu suoritetaan?

Johdanto

Eurooppalaisen maksamismääräyksen antamiseen liittyvissä tapauksissa sovelletaan Liettuan siviiliprosessilain – 1 artiklassa säädettyä oikeudenkäyntimaksun laskentaa ja maksamista koskevia sääntöjä.

Maksusääntöjen laskemista, maksamista, kuittaamista ja palauttamista koskevien sääntöjen hyväksymisestä 27. lokakuuta 2011 annetun Liettuan tasavallan hallituksen päätöslauselman nro 1240 mukaan myös leimaveroa voidaan maksaa sähköisesti.

Mitä ovat maksut?

Seuraavassa kohdassa mainitusta määrästä maksetaan oikeudenkäyntimaksu.

Kuinka paljon minun on maksettava?

Tuomioistuimen antamasta ilmoituksesta perittävä tuomioistuinmaksu on neljännes määrästä, joka maksettaisiin tuomioistuimessa vireillä olevan menettelyn yhteydessä, mutta vähintään kymmenen litiä, paitsi jos henkilö on lain tai tuomioistuimen määräyksen nojalla kokonaan tai osittain vapautettu oikeudenkäyntimaksun maksamisesta tai kun oikeudenkäyntimaksujen määräaikaa on lykätty.

Jos tuomioistuin on antanut määräyksen sen jälkeen, kun tuomioistuin on antanut tuomion, velallinen ja velkoja esittävät kanteen yhdessä, ja edellä mainittu leimavero otetaan huomioon oikeudenkäyntimaksua maksettaessa.

Jos velkojan väite, jota ei ole annettu siviiliprosessilain 439 artiklan 6 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa, on kuitattu, maksettua leimaveroa ei palauteta hakijalle.

Mitä tapahtuu, jos en maksa oikeudenkäyntimaksuja ajoissa?

Hakemukseen on liitettävä asiakirjat ja muu näyttö, johon kantaja vetoaa, sekä todisteet siitä, että oikeudenkäyntimaksu on suoritettu.

Jos tuomioistuinmaksua ei ole suoritettu, tuomioistuin antaa määräyksen ja asettaa puutteen korjaamiseen riittävän määräajan, kuitenkin vähintään seitsemän päivää. Päätös on tehtävä viimeistään sen hyväksymistä seuraavana työpäivänä.

Jos asianosainen sen jälkeen, kun hän on jättänyt oikeudenkäyntiasiakirjan, korjaa puutteet tuomioistuimen ohjeiden mukaisesti ja asetetun määräajan kuluessa, oikeudenkäyntiasiakirjan katsotaan tulleen annetuksi sen alkuperäisenä päivänä, jona se on toimitettu tuomioistuimelle. Muutoin oikeudenkäyntiasiakirjaa ei katsota jätetyksi, ja määräajan päättymistä seuraavien viiden työpäivän kuluessa tuomari ja sen liitteet on palautettava kantajalle.

Miten voin maksaa oikeudenkäyntimaksut?

Henkilön maksutavan mukaan käyttämä leimavero (sähköinen pankki-, käteis- tai tilausmaksu ja muu) maksetaan valtion verotarkastuksen tilille valtiovarainministeriön alaiselle valtion veroviranomaiselle.

Mitä tapahtuu, kun maksu suoritetaan?

Maksumääräys tai muu maksutosite on suoritettava maksumääräyksellä, jossa on seuraavat tiedot:

  1. maksajan nimi, henkilötunnus (tai oikeushenkilön nimi ja koodi, jos leimassa on oikeushenkilö);
  2. toisen osapuolen (vastaajan, velallisen tai muun oikeushenkilön) nimi, henkilötunnus (tai oikeushenkilön nimi ja koodi, jos toinen osapuoli on oikeushenkilö);
  3. maksupäivään
  4. maksukoodi;
  5. maksun suuruus;
  6. maksun tarkoitus (leimaveron maksaminen ja menettelyn aloittaneen tuomioistuimen nimi).

Jos osapuolen edustaja (avustaja, avustaja tai muu osapuolen etuja edustava henkilö) maksaa edustajapalkkion, maksutoimeksiannon tai muun maksun todistavassa asiakirjassa on edellä mainittujen tietojen lisäksi ilmoitettava asianosaisen nimi, henkilötunnus (tai oikeushenkilön nimi ja koodi, jos menettelyn osapuoli on oikeushenkilö), jota edustaa edustettu osapuoli.

Jos oikeudenkäyntimaksu suoritetaan sähköisesti, ei saa toimittaa asiakirjoja, joissa vahvistetaan oikeudenkäyntimaksun maksaminen.


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 06/09/2019