Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Gerechtskosten bij de Europese betalingsbevelprocedure - Litouwen

Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Šī tulkojuma kvalitāte ir novērtēta kā: apšaubāma

Vai šis tulkojums palīdz?


Inleiding

Wat zijn de vergoedingen?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet in tijd betaalt?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet u doen als de betaling wordt verricht?

Inleiding

In zaken betreffende de uitvaardiging van een Europees betalingsbevel zijn de regels voor de berekening en betaling van de gerechtskosten van artikel 1 tot en met (3) van het Litouwse wetboek van burgerlijke rechtsvordering van toepassing.

Overeenkomstig resolutie nr. 1240 van de regering van de Republiek Litouwen van 27 oktober 2011 houdende goedkeuring van de regels voor de berekening, de betaling, de verrekening en de terugbetaling van de verschuldigde bedragen, kunt u ook een elektronisch zegelrecht betalen.

Wat zijn de vergoedingen?

De gerechtskosten van het in het volgende punt bedoelde bedrag worden betaald.

Hoeveel moet ik betalen?

De gerechtskosten voor de uitspraak van de rechterlijke beslissing zijn een kwartaal gelijk aan een kwart van het bedrag dat verschuldigd zou zijn in het geval van een procedure voor de rechter, maar niet minder dan tien litas, behalve wanneer een persoon krachtens de wet of bij beschikking van het gerecht volledig of gedeeltelijk is vrijgesteld van betaling van de gerechtskosten of wanneer de termijn voor de betaling van gerechtskosten is uitgesteld.

Indien de schuldenaar na de uitvaardiging van het bevel bezwaar maakt en de schuldeiser in gemeenschappelijke volgorde een rechtsvordering instelt, wordt bij de betaling van de gerechtskosten rekening gehouden met het bovengenoemde zegelrecht.

Indien de verklaring van de schuldeiser in het in artikel 439, lid 6, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering bedoelde geval niet wordt erkend, wordt het betaalde zegelrecht niet aan de verzoeker teruggegeven

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet in tijd betaalt?

De aanvraag moet vergezeld gaan van de documenten en andere bewijsstukken waarop de eiser zijn vorderingen baseert, alsmede het bewijs dat de gerechtskosten zijn betaald.

Indien de gerechtskosten niet zijn betaald, vaardigt de rechtbank een bevel uit en stelt zij een toereikende termijn vast, met een termijn van ten minste zeven dagen, om de tekortkoming te verhelpen. Het besluit wordt uiterlijk op de werkdag volgende op de dag van de vaststelling ervan verzonden.

Indien de betrokken partij na de indiening van het processtuk de gebreken overeenkomstig de aanwijzingen van de rechter en binnen de gestelde termijn rectificeert, wordt het processtuk geacht te zijn neergelegd op zijn oorspronkelijke datum van indiening bij het gerecht. Indien dit niet het geval is, wordt het processtuk geacht niet te zijn ingediend, en wel uiterlijk vijf werkdagen na de uiterste datum voor de vaststelling van de gebreken van de termijn, dan wordt de rechter, samen met de bijlagen, aan de verzoeker teruggezonden.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Het zegelrecht bij de keuze van de betalingswijze (elektronische bank-, contante of bestelbetalingen en andere) wordt gestort in een gespecificeerde begrotingsinkomsten waarmee rekening wordt gehouden door de belastinginspectie van de staat in het kader van de begroting van het ministerie van Financiën.

Wat moet u doen als de betaling wordt verricht?

De betalingsopdracht of een ander betalingsbewijs wordt ten laste van de betalingsopdracht of een ander betalingsbewijs gehouden, met de volgende vermelding:

  1. de naam van de betaler, het persoonlijk identificatienummer (of de naam en de code van de rechtspersoon indien het stempel door een rechtspersoon wordt betaald);
  2. naam, persoonlijk identificatienummer (of naam en code van de rechtspersoon, indien andere partij een rechtspersoon is) van de andere partij (verweerder, schuldenaar of andere partij);
  3. datum van betaling;
  4. de code van de bijdrage;
  5. het bedrag van de heffing;
  6. het doel van de betaling (vermelding van de betaling van het zegelrecht en de naam van de rechtbank die de procedure inleidt).

Wanneer een representatieve vergoeding verschuldigd is door een vertegenwoordiger van de partij in de procedure (advocaat, assistent of andere persoon die de belangen van de partij vertegenwoordigt), wordt in het document dat de betalingsopdracht of de andere betaling certificeert, naast de bovengenoemde gegevens de naam, het persoonlijk identificatienummer (of de naam en de code van de rechtspersoon vermeld, indien de partij in de procedure een rechtspersoon is) van de vertegenwoordigde partij vermeld.

Indien de gerechtskosten elektronisch worden betaald, worden geen documenten verstrekt die de betaling van de gerechtskosten bevestigen.


Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Laatste update: 06/09/2019