Kohtukulud seoses Euroopa maksekäsumenetlusega - Leedu

Αποκατάσταση

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: μη αξιόπιστη

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;


Sissejuhatus

Millised on tasud?

Kui palju pean maksma?

Mis juhtub, kui ma ei maksa kohtulõivu õigeaegselt?

Kuidas saan maksta kohtukulusid?

Mida teha, kui makse tehakse?

Sissejuhatus

Euroopa maksekäsu väljastamisega seotud kohtuasjades kohaldatakse Leedu tsiviilkohtumenetluse seadustiku artiklis 1 kuni (3) sätestatud kohtulõivu arvutamise ja maksmise eeskirju.

Vastavalt Leedu Vabariigi valitsuse 27. oktoobri 2011. aasta resolutsioonile nr 1240, millega kiidetakse heaks eeskirjad eeskirjade arvutamiseks, maksmiseks, saldeerimiseks ja tagastamisel, võite ka maksta elektrooniliselt tempelmaksu.

Millised on tasud?

Järgmises punktis osutatud summa eest makstakse kohtulõivu.

Kui palju pean maksma?

Kohtumääruse täidetavaks tunnistamise lõiv on veerand, mis vastab neljandikule summast, mida makstakse kohtu menetluse korral, kuid mitte vähem kui kümme litti, välja arvatud juhul, kui seaduse või kohtu määruse alusel on isik täielikult või osaliselt vabastatud kohtukulude tasumisest või kui kohtulõivude tasumise tähtaeg on edasi lükatud.

Kui võlgnik esitab pärast seda, kui kohus on otsuse teinud, vastuväiteid ja võlausaldaja esitab hagi ühises korralduses, võetakse kohtulõivu maksmisel arvesse eespool nimetatud tempelmaksu.

Kui tõendatakse, et võlausaldaja väide ei ole esitatud tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 439 lõikes 6 nimetatud juhul, ei tagastata makstud tempelmaksu taotlejale.

Mis juhtub, kui ma ei maksa kohtulõivu õigeaegselt?

Taotlusele peavad olema lisatud dokumendid ja muud tõendid, millele hageja oma nõuded tugineb, samuti tõendid selle kohta, et kohtulõiv on tasutud.

Kui kohtulõivu ei ole makstud, annab kohus korralduse ja määrab puuduse kõrvaldamiseks piisava tähtaja, kuid mitte vähem kui seitse päeva. Korraldus saadetakse hiljemalt selle vastuvõtmisele järgneval tööpäeval.

Kui pärast menetlusdokumendi esitamist parandab kõnealune pool puudused kooskõlas kohtu näidustuste ja määratud tähtajaga, loetakse menetlusdokument esitatuks pärast esialgset kohtule esitamise kuupäeva. Vastasel juhul loetakse menetlusdokument esitatuks ning hiljemalt viie tööpäeva jooksul pärast tähtaja puuduste kõrvaldamist tagastatakse kohtunikule koos lisadega menetlusdokument.

Kuidas saan maksta kohtukulusid?

(ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Mida teha, kui makse tehakse?

Maksekorraldus või muu maksetõend kantakse maksekorraldusel, millel on:

  1. maksja nimi, isikukood (või juriidilise isiku nimi ja kood, kui templi maksab juriidiline isik);
  2. teise poole (kostja, võlgnik või muu) nimi, isikukood (või juriidilise isiku nimi ja kood, kui ta on muu isik);
  3. makse kuupäev;
  4. sissemakse kood;
  5. maksu suurus;
  6. makse eesmärk (mis näitab tempelmaksu tasumist ja menetluse algatanud kohtu nimi).

Kui esindavat tasu maksab menetlusosalise esindaja (advokaat, assistent või isiku huve esindav isik), peab maksejuhist või muud makset kinnitav dokument lisaks eespool nimetatud andmetele sisaldama esindatava isiku nime, isikukoodi (või juriidilise isiku nimi ja kood, kui menetlusosaline on juriidiline isik).

Kui kohtulõiv tasutakse elektrooniliselt, siis kohtulõivu tasumist tõendavaid dokumente ei esitata.


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 06/09/2019