Domstolsavgifter vid europeiskt betalningsföreläggande - Litauen

Obnovi

Stran je strojno prevedena in njena kakovost ni zajamčena.

Kakovost prevoda je: nezanesljiva

Ali menite, da je ta prevod koristen?


Inledning

Vad är avgifterna?

Hur mycket behöver jag betala?

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Hur betalar jag domstolsavgifter?

Vad ska man göra när betalningen görs?

Inledning

I ärenden som rör utfärdande av ett europeiskt betalningsföreläggande ska reglerna för beräkning och betalning av domstolsavgifter enligt artikel 1 till (3) i den litauiska civilprocesslagen gälla.

I enlighet med Republiken Litauens regerings resolution nr 1240 av den 27 oktober 2011 om godkännande av regler för beräkning, utbetalning, avräkning och återbetalning kan du också betala stämpelskatter på elektronisk väg.

Vad är avgifterna?

En domstolsavgift på det belopp som avses i nästa punkt ska betalas.

Hur mycket behöver jag betala?

Domstolsavgiften för domstolsbeslut ska vara en fjärdedel av en fjärdedel av det belopp som skulle ha betalats i händelse av ett förfarande vid domstolen men minst tio litas, utom när en person med stöd av lag eller domstolens beslut helt eller delvis undantas från betalning av domstolsavgift eller när tidsfristen för betalning av domstolsavgifter har skjutits upp.

Om gäldenären efter det att beslutet har meddelats uttrycker invändningar mot gäldenären och borgenären väcker talan i samma ordning, ska den stämpelskatt som avses ovan beaktas vid betalningen av domstolsavgiften.

Vid erkännande av fordringsägarens förklaring som inte lämnats i det fall som avses i artikel 439.6 i civilprocesslagen ska den betalda stämpelskatten inte återbetalas till sökanden.

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Ansökan ska åtföljas av handlingar och andra bevis som käranden grundar sina anspråk på samt bevis på att domstolsavgiften har betalats.

Om domstolsavgiften inte har betalats kommer domstolen att utfärda ett föreläggande och fastställa en tillräcklig tidsfrist, dock minst sju dagar, för att åtgärda bristen. Beslutet ska sändas senast den första arbetsdagen efter dagen för dess antagande.

Om den berörda parten, efter att ha gett in inlagan, rättar till bristerna i enlighet med domstolens anvisningar och inom den fastställda tidsfristen, ska inlagan anses ha ingivits den dag då den ingavs till domstolen. I annat fall ska inlagan anses inte ha lämnats in och senast fem arbetsdagar efter den sista dagen för brister i tidsfristen, ska domaren, tillsammans med bilagorna, återlämnas till sökanden.

Hur betalar jag domstolsavgifter?

Stämpelavgiften för en persons val av betalningsmetod (elektronisk bankverksamhet, kontantbetalning eller betalningsorder och annat) betalas in till ett särskilt konto för budgetintäkter vid den statliga skatteinspektionen i enlighet med finansministeriets budget.

Vad ska man göra när betalningen görs?

Betalningsordern eller annat bevis på betalning ska betalas av betalningsordern med följande uppgifter:

  1. betalarens namn, personnummer (eller namn och kod för den juridiska personen, om stämpeln betalas av en juridisk person).
  2. namn, personnummer (eller namn och kod för den juridiska person, om den andra parten är en juridisk person) som tillhör den andra parten (svarande, gäldenär eller annan).
  3. betalningsdatum.
  4. bidragskoden.
  5. avgiftens storlek.
  6. syftet med betalningen (med angivande av betalning av stämpelskatten och namnet på den domstol som inleder förfarandet).

Om en företrädare för den part som är part i förfarandet (advokat, assistent eller annan person som företräder partens intressen) ska betala en sådan avgift, ska den handling som styrker betalningsföreläggandet eller andra betalningar, utöver de uppgifter som anges ovan, ange och representera den företrädda partens namn, personliga identifikationsnummer (eller namn och kod, om parten är en juridisk person).

Om domstolsavgiften betalas elektroniskt ska handlingar som styrker betalning av domstolsavgiften inte tillhandahållas.


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 06/09/2019