Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Opłaty sądowe – europejski nakaz zapłaty - Litwa

Ta strona została przetłumaczona maszynowo – nie ma więc gwarancji co do jakości tłumaczenia.

Jakość tłumaczenia została oceniona jako: niedostateczna

Czy to tłumaczenie okazało się przydatne?


WPROWADZENIE

Jakie opłaty są stosowane?

W miarę będę musiał zapłacić?

Co się dzieje, jeżeli opłaty sądowe nesumokėsiu czasu?

Jak można uregulować opłaty sądowe?

Co robić w razie?

WPROWADZENIE

Wydanie europejskiego nakazu zapłaty w sprawach kodeksu postępowania cywilnego Republiki Litewskiej określone w ust. 1 – 3 w odniesieniu do obliczania i zasad uiszczania opłaty skarbowej.

Zgodnie z Uchwała rządu Republiki Litewskiej nr 1240 z dnia 27 października 2011 r. „w sprawie obliczania i płatności opłaty skarbowej, wyrównywanie należności oraz sposoby odzyskania opłat sądowych może zostać wypłacone w formie elektronicznej.

Jakie opłaty są stosowane?

W ustępie 4.4.1. 350/2003 kwota opłaty skarbowej.

W miarę będę musiał zapłacić?

Do wydania nakazu zapłaty opłaty sądowej jest równa jednej czwartej kwoty, która powinna zostać wypłacona przed Trybunałem Sprawiedliwości postępowania w sprawie rozstrzygania sporu, ale nie mniej niż dziesięciu litai, chyba że danej osobie na mocy ustawodawstwa lub orzeczenia sądowego od uiszczenia opłaty sądowej, jest całkowicie lub częściowo zwolnione, na mocy której odroczono termin uiszczenia opłaty skarbowej.

Jeżeli Sąd stwierdzi, że dłużnik i wierzyciel wytacza powództwo w przedstawicielstwach wspomnianej opłaty sądowe objęte kwotą opłaty skarbowe płacone w ramach działania.

Jeżeli wniosek wierzyciela złożony dopiero w przypadku, o którym mowa w art. 439 ust. 6 Kodeksu postępowania cywilnego, opłata nie zostanie zwrócona do wnioskodawcy.

Co się dzieje, jeżeli opłaty sądowe nesumokėsiu czasu?

Do wniosku załącza się dokumenty i inne dowody, na których Skarżąca opiera swoje twierdzenia, jak również dowody, że opłata została uiszczona.

Jeżeli opłata nie została uiszczona, sąd wydaje nakaz, wyznaczając rozsądny termin nie krótszy niż siedem dni na braki do uzupełnienia. Do Sądu należy przesłać nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu jej przyjęcia.

Jeżeli po złożeniu dokumentu procesowego, wspomniana strona skoryguje niedociągnięcia zgodnie z życzeniem sądu i w wyznaczonym terminie, dokument uważa się za złożony w dniu jego pierwotnego terminu przedłożenia Trybunałowi. W przeciwnym wypadku dokument procesowy uznaje się za niewniesiony i nie później niż pięć dni roboczych od daty zakończenia usterki postanowieniem sędziego, wraz z załącznikami do niej, jest zwracany osobie.

Jak można uregulować opłaty sądowe?

Uiszczanie opłat sądowych drogą elektroniczną bankowości, płatności w gotówce lub przelewem itp.) należy zwrócić do Inspektoratu Podatkowego rachunku dochodów budżetowych Ministerstwa Finansów.

Co robić w razie?

Zatwierdzić polecenie zapłaty do zapłaty opłaty skarbowej lub jakiegokolwiek innego dowodu płatności, który musi obejmować następujące elementy:

  1. Imię i nazwisko lub nazwa płatnika, nazwisko, osobisty kod identyfikacyjny lub nazwę podmiotu i, jeżeli opłaty skarbowe płacone przez osobę prawną);
  2. Dłużnik (pozwany w innym państwie itp.) imienia, nazwiska, osobisty kod identyfikacyjny lub nazwę podmiotu i, jeżeli druga strona umowy jest osobą prawną);
  3. Data płatności;
  4. Kod płatności;
  5. Kwota tego podatku;
  6. Cel płatności (należy zauważyć, że podlega opłatom skarbowym oraz sądowi, przed który sprawa została wszczęta przez nazwę).

Jeśli sąd opłata jest uiszczana przez przedstawiciela strony (adwokat, radca prawny lub inna osoba reprezentująca interesy strony), zlecenie płatnicze lub inne karty płatniczej, oprócz powyższych danych należy zgłaszać, a proces kraju do imienia, nazwiska, osobisty kod identyfikacyjny lub nazwę podmiotu i, jeżeli strona jest osobą prawną).

Jeżeli opłaty sądowe uiszcza się drogą elektroniczną, dokumenty potwierdzające uiszczenie opłaty skarbowej nie jest świadczona.


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 03/02/2016