Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Domstolsavgifter vid europeiskt betalningsföreläggande - Litauen

Ta strona została przetłumaczona maszynowo – nie ma więc gwarancji co do jakości tłumaczenia.

Jakość tłumaczenia została oceniona jako: niedostateczna

Czy to tłumaczenie okazało się przydatne?


Inledning

Vilka avgifter gäller?

Såvitt jag har att betala?

Vad händer om domstolsavgifterna nesumokėsiu tid?

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Vad gör man efter?

Inledning

Utfärdande av ett europeiskt betalningsföreläggande fall av civilprocesslagen i Republiken Litauen som anges i punkterna 1 – 3 för beräkning och betalning av stämpelskatt regler.

I enlighet med Republiken Litauens regering resolution nr 1240 av den 27 oktober 2011 ”om beräkning och betalning av stämpelskatt, avräkning och indrivning av domstolsavgifter kan betalas på elektronisk väg.

Vilka avgifter gäller?

I punkt 4.4.1. 350/2003 beloppet av stämpelskatt.

Såvitt jag har att betala?

För utfärdandet av betalningsföreläggandet om domstolsavgiften motsvarar en fjärdedel av det belopp som skulle betalas vid EG-domstolen för prövningen av tvisten, men inte mindre än tio litas, utom när en person enligt lagen eller ett domstolsbeslut från betalning av domstolsavgiften är helt eller delvis skattebefriad eller skjutit upp tidsfristen för betalning av stämpelskatt.

Om domstolen förklarar att gäldenären och borgenären väcker talan i de påpekanden från ovannämnda domstolsavgifter ingår i Stämpelskattens belopp betalats ut för åtgärden.

Om den underhållsberättigades ansökan ha lämnats in i det fall som avses i artikel 439.6 i civilprocesslagen, avgiften inte återlämnas till den sökande.

Vad händer om domstolsavgifterna nesumokėsiu tid?

Ansökan skall åtföljas av dokument eller andra bevis på vilken sökanden grundar sina fordringar och bevis på att avgiften har betalats.

Om avgiften inte har betalats, utfärdar domstolen en order, fastställa en rimlig tidsfrist inte vara kortare än sju dagar för de brister som måste åtgärdas. Domstolens beslut ska sändas senast den arbetsdag som följer på den månad då beslutet antogs.

Om, efter att ha ingett en inlaga, ska parten i fråga rättar till bristerna i enlighet med domstolens anvisningar och inom den tidsfrist som den processuella handling anses ha blivit inlämnade sin ursprungliga datum för inlämnande till domstolen. I annat fall inlagan inte anses ha lämnats in och senast fem arbetsdagar från dagen för utgången av bristerna genom beslut av en domare, tillsammans med dess bilagor, skall återlämnas till den berörda personen.

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Betalningen av domstolsavgifter för elektroniska banktjänster, genom kontant betalning eller genom överlåtelse m.m.) skall betalas till den statliga skatteinspektionen barn:ett budgetinkomster depåkonto av finansministeriet.

Vad gör man efter?

Godkänna betalningsordern för stämpelskatt eller något annat betalningsbevis, som ska inbegripa följande:

  1. Betalarens namn, efternamn, personlig identitetskod eller namn som juridisk person och, om den stämpelskatt som betalas av en juridisk person).
  2. Gäldenären (svaranden i ett annat land osv.) förnamn, efternamn, personlig identitetskod eller namn som juridisk person och, om den andra parten är en juridisk person).
  3. Betalningsdatum.
  4. Betalningskod.
  5. Det belopp av skatten.
  6. Betalningens ändamål (det noteras att skall omfattas av stämpelskatt och inför den domstol där målet har inletts av namnet).

Om en avgift ska betalas av partens ombud (advokat, juridiskt ombud eller annan person som företräder intressena hos den part), betalningsordern eller andra kontokort, förutom ovanstående uppgifter skall rapporteras, och processen för landets förnamn, efternamn, personlig identitetskod eller namn som juridisk person och om parten är en juridisk person).

Om domstolsavgifter ska betalas elektroniskt, handlingar som styrker betalning av stämpelskatt inte tillhandahålls.


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 03/02/2016