Cale de navigare

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Súdny poplatok súvisiaci s európskym platobným rozkazom - Litva

Această pagină este o versiune realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Nu putem oferi nicio garanție în ceea ce privește calitatea traducerii.

Traducerea a fost evaluată ca fiind inacceptabilă

V-a fost utilă traducerea?


Úvod

Aké sú poplatky?

Do akej miery musím zaplatiť?

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky včas?

Ako môžem platiť súdne poplatky?

Ako postupovať pri realizácii platby?

Úvod

V prípadoch týkajúcich sa vydania európskeho platobného rozkazu sa uplatňujú pravidlá výpočtu a úhrady súdneho poplatku stanovené v článku 1 až (3) litovského občianskeho súdneho poriadku.

Podľa rezolúcie vlády Litovskej republiky č. 1240 z 27. októbra 2011, ktorou sa schvaľujú pravidlá pre výpočet, platbu, kompenzáciu a pravidlá náhrady, môžete takisto platiť kolkové poplatky aj elektronicky.

Aké sú poplatky?

Uhradí sa súdny poplatok vo výške uvedenej v ďalšom bode.

Do akej miery musím zaplatiť?

Súdny poplatok za súdne rozhodnutie je štvrťrok, ktorý zodpovedá štvrtine sumy, ktorá by bola splatná v prípade konania pred súdom, nie však menej ako 10 litov, okrem prípadov, keď je osoba na základe práva alebo na základe súdneho príkazu úplne alebo čiastočne oslobodená od zaplatenia súdneho poplatku alebo keď bola lehota na zaplatenie súdnych poplatkov odložená.

Ak po vydaní príkazu súd vyjadrí námietky a veriteľ podá návrh na spoločný príkaz, pri úhrade súdneho poplatku sa zohľadní vyššie uvedená kolková daň.

V prípade potvrdenia vyhlásenia veriteľa, ktoré nebolo vydané v prípade uvedenom v článku 439 ods. 6 Občianskeho súdneho poriadku, zaplatená kolková daň sa žiadateľovi nevráti.

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky včas?

K žiadosti musia byť priložené dokumenty a iné dôkazy, na ktorých navrhovateľ zakladá svoje nároky, ako aj dôkazy o tom, že súdny poplatok bol zaplatený.

Ak súdny poplatok nebol zaplatený, súd vydá príkaz a stanoví dostatočnú lehotu, nie však menej ako sedem dní, na odstránenie tohto nedostatku. Objednávka sa zašle najneskôr v pracovný deň nasledujúci po jeho prijatí.

Ak po podaní procesnej písomnosti dotknutá strana napraví nedostatky v súlade s údajmi súdu a v stanovenej lehote, procesná písomnosť sa považuje za podanú v deň, keď bol predložený súdu. V opačnom prípade sa procesný dokument považuje za nepodaný a najneskôr päť pracovných dní po uplynutí lehoty na vady lehoty sudca spolu s prílohami sa vráti žiadateľovi.

Ako môžem platiť súdne poplatky?

Kolková daň pri výbere spôsobu platby vykonaná osobou (elektronické bankovníctvo, hotovosť alebo platobný príkaz a iné) sa platí na určený príjmový holdingový účet štátneho daňového inšpektorátu v rámci rozpočtu ministerstva financií.

Ako postupovať pri realizácii platby?

Platobný príkaz alebo iný doklad o zaplatení znáša tento platobný príkaz:

  1. meno platiteľa, osobné identifikačné číslo (alebo názov a kód právnickej osoby, ak pečiatka platí právnická osoba);
  2. meno, osobné identifikačné číslo (alebo názov a kód právnickej osoby, ak je iná strana právnická osoba) druhej strany (odporcu, dlžníka alebo iného subjektu);
  3. dátum platby;
  4. kód príspevku;
  5. výšku poplatku;
  6. účel platby (uvedie sa platba kolkovej dane a názov súdu, na ktorom sa konanie začína).

Ak je reprezentatívny poplatok splatný zástupcom strany v konaní (právnik, asistent alebo iná osoba zastupujúca záujmy strany), v doklade, ktorým sa potvrdzuje platobný príkaz alebo iná platba, sa okrem uvedených údajov uvádza a predstavuje meno, osobné identifikačné číslo (alebo názov a kód právnickej osoby, ak je účastníkom konania právnická osoba) zastupovanej strany.

Ak sa súdny poplatok uhrádza elektronicky, dokumenty potvrdzujúce zaplatenie súdneho poplatku sa neposkytujú.


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 06/09/2019