Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn oikeuskulut - Latvia

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?


Johdanto

Mitkä ovat menot?

Kuinka paljon minun on maksettava?

Mitä tapahtuu, jos oikeudenkäyntimaksut eivät maksa ajoissa?

Miten voin maksaa oikeudenkäyntimaksut?

Mitä minun on tehtävä maksusuoritukseni jälkeen?

Johdanto

Linkki avautuu uuteen ikkunaanSiviiliprosessilain 33 artiklan 2 kohdan mukaan tilintarkastustuomioistuimen menot ovat seuraavat:

  • Valtion tullia;
  • kirjautumismaksut;
  • kuulemiseen liittyvät kulut.

Kunkin hakemuksen, alkuperäisen saatavan tai vastakanteen osalta on maksettava valtion palkkio, kun kyseessä on vireillä olevassa menettelyssä riitautetun riidan kohteena olevan kolmannen osapuolen hakemus, hakemus, joka koskee erityismenettelyä, sekä muut Linkki avautuu uuteen ikkunaanriita-asiain oikeudenkäyntiä koskevan lain 34 artiklan mukaiset hakemukset, jotka toimitetaan tuomioistuimille. Linkki avautuu uuteen ikkunaanSiviiliprosessilain 43 artiklassa luetellaan ne, jotka on vapautettu oikeudenkäyntikulujen maksamisesta (kansalliset maksut mukaan luettuina).

Tuomioistuimen tuomio sen asianosaisen hyväksi, jolle tuomio on annettu, on määräydyttävä sen puolesta, että kaikki sen maksamat tuomioistuinmaksut sen sijaan maksetaan. Jos kanne hyväksytään osittain, ilmoitetut määrät siirretään kantajalle suhteessa tuomioistuimen kirjaamien saatavien määrään ja suhteessa siihen vastaajan osaan, jossa korvausvaatimus on hylätty. Valtion maksua tuomioistuimen päätöksestä, hakemuksen uusimista koskevasta hakemuksesta ja sen käsittelyn uudesta käsittelystä, jossa tuomio on annettu vastaajan poissa ollessa, ei korvata.

Jos kantaja luopuu vaatimuksesta, hänen on korvattava vastaajalle aiheutuneet oikeudenkäyntikulut. Kantajan tässä asiassa maksamat oikeudenkäyntimaksut eivät korvaa vastaajaa. Jos kantaja ei kuitenkaan menetä saataviaan sillä perusteella, että vastaaja on vapaaehtoisesti täyttänyt velvollisuutensa kanteen nostamisen jälkeen, tuomioistuin määrätään kantajan pyynnöstä maksamaan vastaajan maksamat oikeudenkäyntimaksut.

Jos kanne jätetään tutkimatta, tuomioistuin määrää kantajan maksamaan oikeudenkäyntimaksut vastaajan pyynnöstä vastaajan pyynnöstä.

Jos kantaja on vapautettu maksamasta korvausta, tuomioistuimen on maksettava vastaajalle valtion tulosta suhteessa sen saatavaan.

Mitkä ovat menot?

Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta Linkki avautuu uuteen ikkunaanannetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1896/2006 mukaiseen eurooppalaiseen maksamismääräykseen sovelletaan valtion velvollisuutta.

Menettelyn aikana asianosainen voi joutua maksamaan valtion tuloista myös muut valtion tulot oikeudenkäyntimaksun muodossa (esimerkiksi oikeudenkäyntiasiakirjojen ja rinnakkaismääritysten kulut) sekä asian käsittelyyn liittyvät kulut (esim. vastaajan pyytämä vastaajan haku, asiaan liittyvät kulut, tuomioistuimen määräysten ja muiden oikeudenkäyntiasiakirjojen tiedoksianto sekä käännös- ja tulkkauskulut).

Kuinka paljon minun on maksettava?

Hakiessaan eurooppalaista maksamismääräystä valtion on palautettava 2 prosenttia määrästä, joka on maksettava, mutta enintään 498,01 euroa. Tukimaksu suoritetaan Linkki avautuu uuteen ikkunaan siviiliprosessilain 38 artiklassa säädetyissä rajoissa. Toisaalta asian käsittelyyn liittyvät kustannukset voivat vaihdella eri tekijöiden mukaan (esim. asiakirjojen toimitustavasta riippuen yksinkertaisen postin tai sähköpostin lähettäminen).

Mitä tapahtuu, jos oikeudenkäyntimaksut eivät maksa ajoissa?

Jos hakemuksen mukana ei ole asiakirjoja, joissa vahvistetaan valtion tullin ja muiden oikeudenkäyntimaksujen maksaminen laissa säädettyjen menettelyjen ja määrän mukaisesti, tuomioistuin jättää siviilimenettelystä Linkki avautuu uuteen ikkunaanannetun lain 133 artiklan nojalla hakemuksen ilman ohjeita, joissa puutteiden korjaamiselle asetetaan määräaika.

Jos hakija korjaa puutteet määräajassa, hakemus katsotaan jätetyksi sinä päivänä, jona se toimitettiin ensimmäisen kerran tuomioistuimelle.

Jos hakija ei toimita hakemustaan määräajassa asetetussa määräajassa, hakemusta ei katsota jätetyksi, ja se palautetaan kantajalle.

Vaatimuksen palauttaminen kantajalle ei estä hänen palauttamista tuomioistuimelle tässä laissa säädetyn yleisen hakumenettelyn mukaisesti.

Oikeudenkäyntimaksujen osalta tuomioistuin ei sitä vastoin saa antaa niitä ennen kyseisen maksun maksamista. Jos oikeudenkäyntiin liittyviä menoja ei maksaa valtiossa vapaasti sen jälkeen kun asia on ratkaistu, se pannaan täytäntöön tuomioistuimen päätöksen täytäntöönpanoa koskevien yleisten ehtojen ja edellytysten mukaisesti.

Miten voin maksaa oikeudenkäyntimaksut?

Valtion palkkio voidaan maksaa valtionkassan tilille. Valtion palkkio (Linkki avautuu uuteen ikkunaansiviiliprosessilain 34 artikla, lukuun ottamatta kuudetta kohtaa) on maksettava:

Tuensaaja: Valtionkassa

Rekisterinumero: 90000050138

Tilinumero: LV55TRE1060190911200

Saajan pankki: Valtionkassa

BIC-koodi: TRELLV22

Viesti: henkilön tai tapauksen tunnistetiedot: asian numero (jos tiedossa) ja luonnollisten henkilöiden osalta etunimi, sukunimi, henkilötunnus oikeushenkilöiden osalta: nimi ja rekisterinumero. Jos valtion maksu suoritetaan toisen henkilön puolesta, on ilmoitettava tiedot, joista käy ilmi henkilö, jonka puolesta maksu suoritetaan: asian numero (jos tiedossa) ja luonnollisten henkilöiden osalta etunimi, sukunimi, henkilötunnus oikeushenkilöiden osalta: nimi ja rekisterinumero.

Valtion palkkio täytäntöönpanomääräyksen tai muun täytäntöönpanoasiakirjan suorittamisesta voidaan maksaa valtiokonttorin tilille suoritetun maksun muodossa. Täytäntöönpanomallin tai muun täytäntöönpanoasiakirjan täytäntöönpanosta (Linkki avautuu uuteen ikkunaansiviiliprosessilain 34 artiklan 6 kohta) peritään seuraavat maksut:

Tuensaaja: Valtionkassa

Rekisterinumero: 90000050138

Tilinumero: LV71TRE1060190911300

Saajan pankki: Valtionkassa

BIC-koodi: TRELLV22

Viesti: henkilön tai tapauksen tunnistetiedot: asian numero (jos tiedossa) ja luonnollisten henkilöiden osalta etunimi, sukunimi, henkilötunnus oikeushenkilöiden osalta: nimi ja rekisterinumero. Jos valtion maksu suoritetaan toisen henkilön puolesta, on ilmoitettava tiedot, joista käy ilmi henkilö, jonka puolesta maksu suoritetaan: asian numero (jos tiedossa) ja luonnollisten henkilöiden osalta etunimi, sukunimi, henkilötunnus oikeushenkilöiden osalta: nimi ja rekisterinumero.

Rekisterimaksu voidaan maksaa valtionkassan tilille. Rekisteröintimaksu (Linkki avautuu uuteen ikkunaan siviiliprosessilain 38 artikla):

Tuensaaja: Valtionkassa

Rekisterinumero: 90000050138

Account nro LV39TREL1060190911100

Saajan pankki: Valtionkassa

BIC-koodi: TRELLV22

Viesti: henkilön tai tapauksen tunnistetiedot: asian numero (jos tiedossa) ja luonnollisten henkilöiden osalta etunimi, sukunimi, henkilötunnus oikeushenkilöiden osalta: nimi ja rekisterinumero. Jos toisen henkilön hyväksi suoritetaan käsittelymaksu, niiden henkilöiden tunnistetiedot, joille toimisto suorittaa maksun, ovat: asian numero (jos tiedossa) ja luonnollisten henkilöiden osalta etunimi, sukunimi, henkilötunnus oikeushenkilöiden osalta: nimi ja rekisterinumero.

Yrityksen kulut ja täytäntöönpanokelpoisuus voidaan maksaa tuomioistuimen tilille suoritetun maksun perusteella. Kuulemiseen liittyvät kulut (Linkki avautuu uuteen ikkunaan siviiliprosessilain 39 artikla) ja menojen pakkotäytäntöönpanoon liittyvät menot ( siviiliprosessilainLinkki avautuu uuteen ikkunaan (Civil Procedure Act) 3 artikla):

Piirituomioistuimet ja piirituomioistuimet:

Tuensaaja: Oikeushallinto

Rekisterinumero: 90001672316

Tilinumero: LV51TRE2190458019000

Saajan pankki: Valtionkassa

BIC-koodi: TRELLV22

Viesti: 21499 sekä tiedot henkilön tunnistamista varten: asian numero (jos tiedossa) ja luonnollisten henkilöiden osalta etunimi, sukunimi, henkilötunnus oikeushenkilöiden osalta: nimi ja rekisterinumero. Jos kuulemiseen liittyvät kulut maksetaan toisen henkilön hyväksi, ilmoitetaan niiden henkilöiden tunnistetiedot, joille kyseiset kulut on maksettu: asian numero (jos tiedossa) ja luonnollisten henkilöiden osalta etunimi, sukunimi, henkilötunnus oikeushenkilöiden osalta: nimi ja rekisterinumero.

Mitä minun on tehtävä maksusuoritukseni jälkeen?

Hakemukseen on liitettävä asiakirjat, jotka tukevat valtion maksujen ja muiden oikeudenkäyntimaksujen maksamista laissa säädettyjen menettelyjen ja määrien mukaisesti. Toimistomaksu on suoritettava myös ennen kyseistä palvelua. Asian käsittelyyn liittyvät kulut on maksettava, kunnes menettely on saatu päätökseen.


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 02/09/2019