Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europos mokėjimo įsakymo procedūros atveju taikomi teismo mokesčiai - Latvija

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?


Įvadas

Kokios yra išlaidos?

Kiek turiu mokėti?

Kas bus, jei teismo mokesčiai laiku nesumoka?

Kaip galiu sumokėti žyminius mokesčius?

Ką turėčiau daryti po to, kai moku?

Įvadas

Pagal Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas Civilinio proceso įstatymo 33 straipsnio 2 dalį Audito Rūmų išlaidos yra šios:

  • Valstybės pareiga;
  • administracijos mokesčiai;
  • su klausymu susijusios išlaidos.

Dėl kiekvieno prašymo – pradinio reikalavimo arba priešieškinio – trečiosios šalies ieškinio, susijusio su ginčo objektu, pateiktu šiuo metu vykstančiame procese, su paraiška Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasdėl specialiosios procedūros, taip pat kitomis paraiškomis pagal Civilinio proceso įstatymo 34 straipsnį, kurios pateikiamos teismams, mokamas valstybės mokestis. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasCivilinio proceso įstatymo 43 straipsnyje išvardyti asmenys, kuriems netaikomos teismo išlaidos (įskaitant nacionalinius mokesčius).

Teismo nuosprendis šalies, kuriai buvo priimtas teismo sprendimas, naudai, kita vertus, nustato visas teismo išlaidas. Jeigu reikalavimas yra iš dalies priimtas, nurodytos sumos perkeliamos ieškovui proporcingai pagal ieškinio sumą, kurią teismas išsprendė, ir proporcinga atsakovo daliai, kurioje prašymas buvo atmestas. Valstybinis mokestis už pagalbinį skundą dėl teismo sprendimo, prašymas atnaujinti bylą ir naujas bylos, kurioje sprendimas in absentia yra priimtas, tvarkymas nekompensuojamas.

Jei pareiškėjas nereikalauja reikalavimo, jis kompensuoja atsakovo patirtas teismo išlaidas. Teismo mokesčius, kuriuos šiuo atveju moka ieškovas, atsakovas negrąžins. Tačiau jeigu ieškovas nepalieka savo reikalavimų dėl to, kad atsakovas savo noru jas patenkino po to, kai jo prašymas buvo pateiktas, teismo ieškovo prašymu jam priteistas sumokėti teismo mokesčius.

Jeigu ieškinys paliekamas nenagrinėtas, teismas nurodo ieškovui atsakovo prašymu sumokėti teismo mokesčius iš atsakovo prašymo.

Teismo išlaidas, jei ieškovas buvo atleistas nuo jo mokėjimo, jis turi apmokėti iš atsakovo pajamų proporcingai jo reikalavimui.

Kokios yra išlaidos?

Pagal Europos Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasParlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1896/2006, nustatantį Europos mokėjimo įsakymo procedūrą, Europos vykdomajam raštui dėl apmokėjimo taikomas valstybės muitas.

Bylos nagrinėjimo metu šaliai taip pat gali tekti sumokėti žyminius mokesčius iš valstybės pajamų žymimo mokesčiu (pavyzdžiui, procesinių dokumentų ir dublikatų išdavimo išlaidas) ir bylos nagrinėjimo išlaidas (pvz., ieškovo prašomos atsakovo paieškos, susijusių išlaidų, teismo nutarčių ir kitų teismo dokumentų įteikimo išlaidas ir išlaidas, susijusias su dokumentų aptarnavimu ir vertimu).

Kiek turiu mokėti?

Kreipdamasis dėl Europos mokėjimo įsakymo, valstybė grąžina 2 % mokėtinos sumos, bet ne daugiau kaip 498,01 EUR. Tarnybos mokestis mokamas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas Civilinio proceso kodekso 38 straipsnyje nustatyta tvarka. Kita vertus, išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu, gali skirtis priklausomai nuo įvairių veiksnių (pvz., priklausomai nuo dokumentų perdavimo rūšies – paprasto laiško išsiuntimo arba elektroninio pašto pranešimo).

Kas bus, jei teismo mokesčiai laiku nesumoka?

Jeigu prie prašymo nėra pridedami dokumentai, patvirtinantys valstybės Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langastarnybos ir kitų teismo mokesčių sumokėjimą pagal įstatyme nustatytą tvarką ir jo nustatytą sumą, teismas, remdamasis Civilinio proceso įstatymo 133 straipsniu, palieka prašymą be gairių, kuriuose nustatomas trūkumų pašalinimo terminas.

Jei pareiškėjas per nustatytą terminą pašalina trūkumus, laikoma, kad prašymas pateiktas tą dieną, kai jis pirmą kartą buvo pateiktas teismui.

Jei pareiškėjas per nustatytą terminą prašymo nepateikia laiku, laikoma, kad paraiška nebuvo pateikta ir grąžinama pareiškėjui.

Ieškinio grąžinimas ieškovui netrukdo jį grąžinti teismui pagal šiame įstatyme nustatytą bendrą prašymo pateikimo tvarką.

Priešingai, teismo mokesčių atveju teismas jų neišleidžia prieš tai, kai sumokamas atitinkamas mokestis. Tačiau, jeigu išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu, nėra laisvai kompensuojamos valstybėje iki bylos įvykdymo, jos vykdymas vykdomas po teismo nutarties vykdymo bendrųjų nuostatų ir sąlygų.

Kaip galiu sumokėti žyminius mokesčius?

Valstybės mokestis už mokėjimą gali būti mokamas į valstybės iždo sąskaitą. Mokamas valstybės mokestis (Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasCivilinio proceso įstatymo 34 straipsnis, išskyrus šeštą pastraipą):

Gavėjas: Valstybės iždas

Registracijos Nr.: 90000050138

Sąskaitos Nr.: LV55TREL1060190911200

Gavėjo bankas: Valstybės iždas

BIC kodas: TRELL22

Pranešimas: asmens tapatybės duomenys arba byla: bylos numeris (jei žinomas) ir fizinio asmens atveju – vardas, pavardė, asmens kodas; juridinių asmenų pavadinimas ir registracijos numeris. Jeigu valstybinis mokestis mokamas kito asmens vardu, turi būti pateikiama informacija apie asmenį, kurio vardu atliekamas mokėjimas: bylos numeris (jei žinomas) ir fizinio asmens atveju – vardas, pavardė, asmens kodas; juridinių asmenų pavadinimas ir registracijos numeris.

Valstybės mokestis už vykdomąjį raštą ar kitą vykdomąjį dokumentą gali būti mokamas kaip iždo sąskaita. Valstybės mokestis už vykdymo modelio vykdymą ar kitas vykdymo užtikrinimo dokumentas (Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasCivilinio proceso įstatymo 34 straipsnio 6 dalis) turi būti sumokėtas:

Gavėjas: Valstybės iždas

Registracijos Nr.: 90000050138

Sąskaitos Nr.: LV71TREL1060190911300

Gavėjo bankas: Valstybės iždas

BIC kodas: TRELL22

Pranešimas: asmens tapatybės duomenys arba byla: bylos numeris (jei žinomas) ir fizinio asmens atveju – vardas, pavardė, asmens kodas; juridinių asmenų pavadinimas ir registracijos numeris. Jeigu valstybinis mokestis mokamas kito asmens vardu, turi būti pateikiama informacija apie asmenį, kurio vardu atliekamas mokėjimas: bylos numeris (jei žinomas) ir fizinio asmens atveju – vardas, pavardė, asmens kodas; juridinių asmenų pavadinimas ir registracijos numeris.

Kanceliarijos mokestis gali būti sumokamas į valstybės iždo sąskaitą. Registracijos mokestis (Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas Civilinio proceso kodekso 38 straipsnis) turėtų būti mokamas:

Gavėjas: Valstybės iždas

Registracijos Nr.: 90000050138

Sąskaitos Nr. LV39TREL1060190911100

Gavėjo bankas: Valstybės iždas

BIC kodas: TRELL22

Pranešimas: asmens tapatybės duomenys arba byla: bylos numeris (jei žinomas) ir fizinio asmens atveju – vardas, pavardė, asmens kodas; juridinių asmenų pavadinimas ir registracijos numeris. Tais atvejais, kai administracijos įnašas mokamas kito asmens naudai, asmenų, kuriems mokamas biuro mokestis, identifikavimo informacija yra: bylos numeris (jei žinomas) ir fizinio asmens atveju – vardas, pavardė, asmens kodas; juridinių asmenų pavadinimas ir registracijos numeris.

Su bylos nagrinėjimu ir priverstiniu vykdymu susijusios išlaidos gali būti apmokėtos iš Teisingumo Teismo sąskaitos atlikto mokėjimo. Su teismo posėdžiu susijusios išlaidos (Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas Civilinio proceso įstatymo 39 straipsnis) ir išlaidos, susijusios su priverstiniu įsipareigojimų vykdymu ( Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas Civilinio proceso įstatymo 3 straipsnis) ( Civilinio proceso įstatymo):

Apylinkės arba miesto teismai ir apylinkės teismai:

Gavėjas: Teismų administravimas

Registracijos Nr.: 90001672316

Sąskaitos Nr.: LV51TREL2190458019000

Gavėjo bankas: Valstybės iždas

BIC kodas: TRELL22

Pranešimas: 21499, taip pat duomenys asmens tapatybei nustatyti arba atvejis: bylos numeris (jei žinomas) ir fizinio asmens atveju – vardas, pavardė, asmens kodas; juridinių asmenų pavadinimas ir registracijos numeris. Jeigu su teismo posėdžiu susijusios išlaidos apmokamos kito asmens naudai, turi būti nurodyta informacija apie asmenį, kuriam mokamos susijusios išlaidos: bylos numeris (jei žinomas) ir fizinio asmens atveju – vardas, pavardė, asmens kodas; juridinių asmenų pavadinimas ir registracijos numeris.

Ką turėčiau daryti po to, kai moku?

Valstybės ir kitų teismo mokesčių mokėjimo patvirtinamieji dokumentai pagal įstatyme nustatytą tvarką ir nustatytą sumą pridedami prie ieškinio teisme. Įstaigos mokestis taip pat sumokamas prieš teikiant atitinkamą paslaugą. Su bylos nagrinėjimu susijusios išlaidos turi būti apmokamos, kol vyksta teismo procesas.


Tai teksto mašininis vertimas. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Paskutinis naujinimas: 02/09/2019