Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tariffi tal-qorti dwar il-proċedura tal-ħlas Ewropea - Latvja

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?


Introduzzjoni

X’inhi n-nefqa?

Kemm ikolli nħallas?

X’jiġri jekk it-tariffi tal-qorti jonqsu milli jħallsu fil-ħin?

Kif nista’ nħallas it-tariffi tal-qorti?

X’għandi nagħmel wara l-ħlas tiegħi?

Introduzzjoni

Skont Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida l-Artikolu 33(2) tal-Liġi dwar il-Proċedura Ċivili, in-nefqa tal-Qorti hija:

  • Id-dmir tal-Istat;
  • ħlasijiet klerikali;
  • spejjeż relatati mas-seduta.

Għal kull applikazzjoni, it-talba inizjali jew il-kontrotalba, l-applikazzjoni ta’ parti terza b’talba fir-rigward tas-suġġett ta’ tilwima fi proċedimenti pendenti, l-applikazzjoni f’każijiet ta’ proċedimenti speċjali, kif ukoll Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidal-applikazzjonijiet l-oħra skont l-Artikolu 34 tal-Liġi dwar il-Proċedura Ċivili, li huma ppreżentati lill-qrati, għandha titħallas it-tariffa tal-Istat. L-ArtikoluIl-link jinfetaħ f'tieqa ġdida 43 tal-Liġi tal-Proċedura Ċivili jelenka dawk li huma eżenti mill-ħlas tal-ispejjeż tal-qorti (inklużi l-miżati nazzjonali).

Is-sentenza tal-qorti favur il-parti li lilha ngħatat is-sentenza għandha tordna, min-naħa l-oħra, l-ispejjeż kollha tal-qorti mħallsa minnha. Jekk it-talba tintlaqa’ parzjalment, l-ammonti indikati jiġu mgħoddija lill-applikant b’mod proporzjonat għall-ammont tal-pretensjonijiet saldati mill-qorti u b’mod proporzjonali għall-parti tal-konvenut li fiha t-talba tkun ġiet miċħuda. Il-miżata tal-Istat għall-ilment anċillari kontra deċiżjoni tal-qorti, it-talba għat-tiġdid tal-proċedimenti u l-ipproċessar ġdid tal-każ li fih ingħatat is-sentenza in absentia, ma għandhomx jiġu rimborżati.

Jekk ir-rikorrent jirrinunzja r-rekwiżit, huwa għandu jħallas lura l-ispejjeż tal-qorti mġarrba mill-konvenut. Il-miżati tal-qorti mħallsa mir-rikorrent f’dan il-każ mhux se jitħallsu lura mill-konvenut. Madankollu, fejn ir-rikorrent ma jżommx il-pretensjonijiet tiegħu fuq il-bażi li l-konvenut ikun issodisfahom volontarjament wara li tkun ġiet iddepożitata t-talba tiegħu, il-qorti, fuq talba tar-rikorrent, għandha tiġi ordnata tħallas it-tariffi tal-qorti mħallsa mill-konvenut.

Jekk l-azzjoni titħalla mingħajr eżami, il-qorti għandha tordna lir-rikorrent biex iħallas l-ispejjeż tal-qorti mit-talba tal-konvenut fuq talba tal-konvenut.

L-ispejjeż ta’ qorti għandhom, jekk pretendent ikun ġie rilaxxat mill-pagament tiegħu jew tagħha, jiġu debitati fuq id-dħul tal-Istat tal-konvenut b’mod proporzjonat għall-pretensjoni tiegħu.

X’inhi n-nefqa?

L-applikazzjoni għal ordni ta’ ħlas Ewropea skont Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidair-Regolament Nru 1896/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li joħloq proċedura għal ordni ta’ ħlas Ewropea għandha tkun soġġetta għad-dazju tal-Istat.

Matul il-proċedimenti, il-parti jista’ jkollha tħallas miżati tal-qorti oħra fl-introjtu tal-Istat fil-forma ta’ tariffa tal-qorti (pereżempju, l-ispiża tal-ħruġ ta’ dokumenti proċedurali u ta’ duplikati) u l-ispejjeż relatati mat-trattament tal-każ (eż. it-tfittxija tal-konvenut mitluba mir-rikorrent, spejjeż relatati, in-notifika ta’ ordnijiet tal-qorti u dokumenti oħra tal-qorti, u l-ispejjeż relatati mas-servizz u t-traduzzjoni).

Kemm ikolli nħallas?

Meta japplika għal ordni ta’ ħlas Ewropea, l-Istat għandu jirritorna 2 fil-mija ta’ l-ammont dovut iżda mhux aktar minn EUR 498,01. Il-ħlas ta’ l-Uffiċċju għandu jitħallas skont il-limiti Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida stabbiliti fl-Artikolu 38 tal-Liġi dwar il-Proċedura Ċivili. Min-naħa l-oħra, l-ispejjeż relatati mal-ipproċessar ta’ każ jistgħu jvarjaw skont għadd ta’ fatturi (pereżempju, skont it-tip ta’ trażmissjoni tad-dokumenti — li tintbagħat sempliċi posta jew messaġġ elettroniku).

X’jiġri jekk it-tariffi tal-qorti jonqsu milli jħallsu fil-ħin?

Jekk l-applikazzjoni ma tkunx akkumpanjata b’dokumenti li jikkonfermaw il-ħlas ta’ dazju Statali u ta’ drittijiet tal-qorti oħra skont il-proċeduri u l-ammont stabbilit fil-liġi, il-qorti għandha, abbażi tal-Artikolu Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida133 tal-Liġi dwar il-proċedura ċivili, tħalli l-applikazzjoni mingħajr gwida li tistabbilixxi limitu ta’ żmien biex tikkoreġi n-nuqqasijiet.

Jekk l-applikant jirrimedja n-nuqqasijiet f’limitu ta’ żmien, l-applikazzjoni titqies li tkun ġiet ippreżentata fid-data li fiha tkun ġiet ippreżentata għall-ewwel darba lill-qorti.

Jekk l-applikant jonqos milli jagħmel ir-rikors fi żmien xieraq fiż-żmien preskritt, l-applikazzjoni għandha titqies li ma ġietx ippreżentata u għandha tintbagħat lura lill-pretendent.

Ir-ritorn tat-talba lir-rikorrent ma jipprekludix li jiġi ppreżentat lura l-qorti skont il-proċedura ġenerali ta’ applikazzjoni prevista minn din il-liġi.

Min-naħa l-oħra, fil-każ ta’ tariffi ġudizzjarji, il-qorti ma għandhiex toħroġhom qabel ma titħallas it-tariffa inkwistjoni. Madankollu, jekk l-ispejjeż relatati mal-proċedimenti ma jiġux imħallsa liberament fl-Istat sa meta tinqata’ l-kawża, allura din tiġi eżegwita wara t-termini u l-kundizzjonijiet ġenerali għall-eżekuzzjoni tas-sentenza tal-qorti.

Kif nista’ nħallas it-tariffi tal-qorti?

It-tariffa tal-Istat tista’ titħallas bi ħlas lill-kont tat-Teżor Pubbliku. It-tariffa tal-Istat (l-ArtikoluIl-link jinfetaħ f'tieqa ġdida 34 tal-Liġi tal-Proċedura Ċivili, bl-eċċezzjoni tas-sitt paragrafu), hija dovuta:

Benefiċjarju: It-Teżor tal-Istat

Numru ta’ reġistrazzjoni: 90000050138

Kont Nru: LV55TREL1060190911200

Bank tar-riċevitur: It-Teżor tal-Istat

Kodiċi BIC: TRELLV22

Messaġġ: dettalji li jidentifikaw il-persuna jew il-każ: numru tal-każ (fejn ikun magħruf), u għal persuni fiżiċi — isem, kunjom, kodiċi ta’ identifikazzjoni personali; għal persuni ġuridiċi — isem u numru ta’ reġistrazzjoni. Meta t-tariffa ta’ l-Istat tkun qed titħallas f’isem persuna oħra, għandu jiġi indikat it-tagħrif li jidentifika l-persuna li f’isimha jkun qed isir il-ħlas: numru tal-każ (fejn ikun magħruf), u għal persuni fiżiċi — isem, kunjom, kodiċi ta’ identifikazzjoni personali; għal persuni ġuridiċi — isem u numru ta’ reġistrazzjoni.

Il-preżentazzjoni tat-tariffa tal-Istat għall-eżekuzzjoni ta’ ordni eżekuttiva jew titolu eżegwibbli ieħor tista’ titħallas fil-forma ta’ pagament magħmul fuq il-kont tat-Teżor. It-tariffa tal-Istat għat-twettiq tal-mudell ta’ eżekuzzjoni jew dokument ieħor ta’Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida infurzar (l-Artikolu 34(6) tal-Liġi tal-Proċedura Ċivili) trid titħallas għal:

Benefiċjarju: It-Teżor tal-Istat

Numru ta’ reġistrazzjoni: 90000050138

Kont Nru: LV71TREL1060190911300

Bank tar-riċevitur: It-Teżor tal-Istat

Kodiċi BIC: TRELLV22

Messaġġ: dettalji li jidentifikaw il-persuna jew il-każ: numru tal-każ (fejn ikun magħruf), u għal persuni fiżiċi — isem, kunjom, kodiċi ta’ identifikazzjoni personali; għal persuni ġuridiċi — isem u numru ta’ reġistrazzjoni. Meta t-tariffa ta’ l-Istat tkun qed titħallas f’isem persuna oħra, għandu jiġi indikat it-tagħrif li jidentifika l-persuna li f’isimha jkun qed isir il-ħlas: numru tal-każ (fejn ikun magħruf), u għal persuni fiżiċi — isem, kunjom, kodiċi ta’ identifikazzjoni personali; għal persuni ġuridiċi — isem u numru ta’ reġistrazzjoni.

Il-ħlas tar-Reġistru jista’ jitħallas fuq il-kont tat-Teżor Pubbliku. Għandha titħallas it-tariffa tar-reġistru (Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida l-Artikolu 38 tal-Liġi dwar il-Proċedura Ċivili):

Benefiċjarju: It-Teżor tal-Istat

Numru ta’ reġistrazzjoni: 90000050138

Kont LV39TREL1060190911100

Bank tar-riċevitur: It-Teżor tal-Istat

Kodiċi BIC: TRELLV22

Messaġġ: dettalji li jidentifikaw il-persuna jew il-każ: numru tal-każ (fejn ikun magħruf), u għal persuni fiżiċi — isem, kunjom, kodiċi ta’ identifikazzjoni personali; għal persuni ġuridiċi — isem u numru ta’ reġistrazzjoni. Fejn issir kontribuzzjoni klerikali għall-benefiċċju ta’ persuna oħra, l-informazzjoni ta’ identifikazzjoni tal-persuni li għalihom titħallas it-tariffa tal-uffiċċju għandha tkun: numru tal-każ (fejn ikun magħruf), u għal persuni fiżiċi — isem, kunjom, kodiċi ta’ identifikazzjoni personali; għal persuni ġuridiċi — isem u numru ta’ reġistrazzjoni.

L-ispejjeż relatati mal-proċedimenti u l-inforzabbiltà furzata tal-impriża jistgħu jitħallsu akkont tal-ħlas magħmul fil-kont mill-Qorti tal-Ġustizzja. L-ispejjeż relatati mas-seduta (l-ArtikoluIl-link jinfetaħ f'tieqa ġdida 39 tal-Liġi tal-Proċedura Ċivili) u n-nefqa relatata mal-infurzar obbligatorju tal-impenji ( Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida l-Artikolu 3 tal-Liġi tal-Proċedura Ċivili) ( tal-Att dwar il-Proċedura Ċivili):

Il-qrati distrettwali jew tal-belt u l-qrati distrettwali:

Benefiċjarju: Riorganizzazzjoni ġudizzjarja

Numru ta’ reġistrazzjoni: 90001672316

Kont Nru: LV51TREL2190458019000

Bank tar-riċevitur: It-Teżor tal-Istat

Kodiċi BIC: TRELLV22

Messaġġ: 21499, kif ukoll data għall-identifikazzjoni tal-persuna jew tal-każ: numru tal-każ (fejn ikun magħruf), u għal persuni fiżiċi — isem, kunjom, kodiċi ta’ identifikazzjoni personali; għal persuni ġuridiċi — isem u numru ta’ reġistrazzjoni. Meta l-ispejjeż relatati mas-smigħ jitħallsu għall-benefiċċju ta’ persuna oħra, l-informazzjoni li tidentifika l-persuna li għaliha titħallas in-nefqa relatata għandha tkun iddikjarata: numru tal-każ (fejn ikun magħruf), u għal persuni fiżiċi — isem, kunjom, kodiċi ta’ identifikazzjoni personali; għal persuni ġuridiċi — isem u numru ta’ reġistrazzjoni.

X’għandi nagħmel wara l-ħlas tiegħi?

Id-dokumenti li jsostnu l-ħlas ta’ dazji ta’ l-Istat u drittijiet oħra tal-qorti skont il-proċeduri u fl-ammont stabbilit fil-liġi għandhom ikunu mehmuża ma’ l-applikazzjoni quddiem qorti. It-tariffa tal-uffiċċju għandha titħallas ukoll qabel is-servizz inkwistjoni. L-ispejjeż relatati mat-trattament tal-kawża għandhom jitħallsu fl-istennija tal-proċedimenti.


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 02/09/2019