Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Gerechtskosten bij de Europese betalingsbevelprocedure - Letland

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?


Inleiding

Wat zijn de uitgaven?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als de gerechtskosten niet tijdig worden betaald?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik doen na mijn betaling?

Inleiding

Overeenkomstig artikel De link wordt in een nieuw venster geopend. 33, lid 2, van de Wet op de burgerlijke rechtsvordering zijn de uitgaven van het Hof als volgt:

  • De rechten van de staat;
  • administratieve vergoedingen;
  • uitgaven in verband met de hoorzitting.

Voor elke aanvraag, de initiële vordering of de reconventionele vordering, de vordering van een derde met een vordering inzake het voorwerp van een geschil dat in het kader van een lopende procedure is ingediend, het verzoek in geval van een bijzondere procedure, alsmede de andere De link wordt in een nieuw venster geopend.verzoeken op grond van artikel 34 van de Wet op de burgerlijke rechtsvordering, die bij de rechtbanken worden ingediend, wordt de staatsvergoeding betaald. ArtikelDe link wordt in een nieuw venster geopend. 43 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering bevat een lijst van personen die zijn vrijgesteld van betaling van gerechtskosten (met inbegrip van nationale vergoedingen).

De rechter ten gunste van de partij tot wie de beslissing is gegeven, geeft de andere partij alle door haar betaalde gerechtskosten. Indien de vordering gedeeltelijk wordt aanvaard, worden de aangegeven bedragen aan de eiser doorgegeven naar rato van het bedrag van de vorderingen die door de rechtbank zijn afgewikkeld en naar rato van het gedeelte van de vordering dat is afgewezen. Het honorarium van de staat voor de aanvullende klacht tegen een rechterlijke beslissing, het verzoek om verlenging van de procedure en de nieuwe behandeling van de zaak waarin het vonnis bij verstek is gewezen, worden niet vergoed.

Indien de eiser van het bevel afziet, moet hij de door de verweerder gemaakte gerechtskosten vergoeden. De door eiser in deze zaak betaalde gerechtskosten worden niet door de verweerder vergoed. Wanneer de eiser zijn vordering echter niet handhaaft op grond dat de verweerder deze na de indiening van zijn verzoek vrijwillig heeft voldaan, wordt de rechter op verzoek van de eiser veroordeeld tot betaling van de door de verweerder betaalde gerechtskosten.

Indien de vordering zonder onderzoek wordt gelaten, gelast de rechter de eiser de gerechtskosten van het verzoek van de verweerder op verzoek van de verweerder.

De kosten van een gerecht worden, indien een eiser uit zijn of haar betaling is bevrijd, naar evenredigheid van het bedrag van de vordering van de verweerder in rekening gebracht.

Wat zijn de uitgaven?

Het verzoek om een Europees betalingsbevel krachtens De link wordt in een nieuw venster geopend.verordening nr. 1896/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure is onderworpen aan het recht van de staat.

In de loop van de procedure kan de partij ook andere gerechtskosten in de staat van de staat betalen in de vorm van een griffierecht (bijvoorbeeld de kosten van de afgifte van proceduredocumenten en duplicaten) en de kosten in verband met de behandeling van de zaak (bijvoorbeeld het zoeken van de verweerder op verzoek van de eiser, daarmee samenhangende kosten, de betekening of kennisgeving van gerechtelijke bevelen en andere documenten van de rechtbank, en de kosten van betekening en kennisgeving van stukken en vertaling).

Hoeveel moet ik betalen?

Wanneer het verzoek om een Europees betalingsbevel wordt ingediend, geeft de staat 2 % van het verschuldigde bedrag terug, maar niet meer dan 498,01 EUR. De vergoeding voor het Bureau is verschuldigd binnen De link wordt in een nieuw venster geopend. de grenzen van artikel 38 van de wet op de burgerlijke rechtsvordering. Anderzijds kunnen de kosten in verband met de behandeling van een zaak variëren naar gelang van een aantal factoren (bijvoorbeeld, afhankelijk van het soort verzending van de documenten — de verzending van een gewone post of een e-mail).

Wat gebeurt er als de gerechtskosten niet tijdig worden betaald?

Indien de aanvraag niet vergezeld gaat van documenten waarin de betaling van het recht van de staat en andere gerechtskosten worden bevestigd in overeenstemming met de procedures en het bij de wet voorgeschreven bedrag, laat het gerecht op grond van artikel 133 De link wordt in een nieuw venster geopend.van de wet op de burgerlijke rechtsvordering de aanvraag zonder richtsnoeren over om de tekortkomingen te verhelpen.

Indien de aanvrager de gebreken binnen een termijn verhelpt, wordt de aanvraag geacht te zijn ingediend op de datum waarop het voor het eerst voor het gerecht is ingediend.

Indien de aanvrager het verzoek niet tijdig binnen de gestelde termijn heeft ingediend, wordt de aanvraag geacht niet te zijn ingediend en wordt hij aan de aanvrager teruggezonden.

De terugzending van de vordering aan de eiser belet niet dat hij/zij voor de rechter wordt gebracht overeenkomstig de in deze wet neergelegde procedure van algemene toepassing.

Omgekeerd mag de rechter in het geval van gerechtskosten deze niet afgeven voordat de betrokken vergoeding wordt betaald. Indien de kosten in verband met de procedure echter niet vrij worden betaald in de staat op het tijdstip van de afwikkeling van de zaak, wordt de procedure ten uitvoer gelegd na de algemene voorwaarden voor de uitvoering van de rechterlijke uitspraak.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

De staatsvergoeding kan worden betaald op de rekening van het ministerie van Financiën. De staatsvergoeding (artikel 34De link wordt in een nieuw venster geopend. van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering, met uitzondering van de zesde alinea), is verschuldigd:

Begunstigde: Schatkist

Registratienummer: 90000050138

Rekeningnummer: LV55TRT1060190911200

Bankontvanger: Schatkist

BIC code: TREVALV22

Bericht: gegevens ter identificatie van de persoon of het geval: zaaknummer (indien bekend) en voor natuurlijke personen — voornaam, achternaam, persoonlijke identificatiecode; voor rechtspersonen: naam en registratienummer. Wanneer de staatsvergoeding voor rekening van een andere persoon wordt betaald, moet de identificatiegegevens van de persoon voor wiens rekening de betaling wordt verricht, worden vermeld: zaaknummer (indien bekend) en voor natuurlijke personen — voornaam, achternaam, persoonlijke identificatiecode; voor rechtspersonen: naam en registratienummer.

De bijdrage van de staat voor de uitvoering van een uitvoerende order of een andere executoriale titel kan worden betaald in de vorm van een betaling op de rekening van de schatkist. De nationale taks voor de uitvoering van het uitvoeringspatroon of van een ander tenuitvoerleggingsdocumentDe link wordt in een nieuw venster geopend. (artikel 34, lid 6, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering) moet worden betaald voor:

Begunstigde: Schatkist

Registratienummer: 90000050138

Rekeningnummer: LV71TRT1060190911300

Bankontvanger: Schatkist

BIC code: TREVALV22

Bericht: gegevens ter identificatie van de persoon of het geval: zaaknummer (indien bekend) en voor natuurlijke personen — voornaam, achternaam, persoonlijke identificatiecode; voor rechtspersonen: naam en registratienummer. Wanneer de staatsvergoeding voor rekening van een andere persoon wordt betaald, moet de identificatiegegevens van de persoon voor wiens rekening de betaling wordt verricht, worden vermeld: zaaknummer (indien bekend) en voor natuurlijke personen — voornaam, achternaam, persoonlijke identificatiecode; voor rechtspersonen: naam en registratienummer.

Het griffierecht kan bij betaling op de rekening van de schatkist worden betaald. Het griffierecht (De link wordt in een nieuw venster geopend. artikel 38 van de Wet op de burgerlijke rechtsvordering) moet worden betaald:

Begunstigde: Schatkist

Registratienummer: 90000050138

Rekening nr. LV39TREN1060190911100

Bankontvanger: Schatkist

BIC code: TREVALV22

Bericht: gegevens ter identificatie van de persoon of het geval: zaaknummer (indien bekend) en voor natuurlijke personen — voornaam, achternaam, persoonlijke identificatiecode; voor rechtspersonen: naam en registratienummer. Wanneer ten behoeve van een andere persoon een administratieve bijdrage wordt betaald, is de identificatie van de personen aan wie de vergoeding wordt betaald: zaaknummer (indien bekend) en voor natuurlijke personen — voornaam, achternaam, persoonlijke identificatiecode; voor rechtspersonen: naam en registratienummer.

Kosten in verband met de procedure en de executoriale kracht van de onderneming kunnen worden betaald op basis van de door het Hof van Justitie in de rekening verrichte betaling. Uitgaven in verband met de hoorzitting (artikel 39De link wordt in een nieuw venster geopend. van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering) en uitgaven in verband met de verplichte handhaving van verbintenissen (De link wordt in een nieuw venster geopend.artikel 3 van de Wet op de burgerlijke rechtsvordering) (Wet inzake de burgerlijke rechtsvordering):

Districts- of stadsrechtbanken en districtsrechtbanken:

Begunstigde: Gerechtelijke sanering

Registratienummer: 90001672316

Rekeningnummer: LV51TRT2190458019000

Bankontvanger: Schatkist

BIC code: TREVALV22

Bericht: 21499, alsmede gegevens voor de identificatie van de persoon of het geval: zaaknummer (indien bekend) en voor natuurlijke personen — voornaam, achternaam, persoonlijke identificatiecode; voor rechtspersonen: naam en registratienummer. Wanneer de kosten van de hoorzitting ten gunste van een andere persoon worden betaald, moet de identiteit van de persoon voor wie de uitgaven worden betaald, worden vermeld: zaaknummer (indien bekend) en voor natuurlijke personen — voornaam, achternaam, persoonlijke identificatiecode; voor rechtspersonen: naam en registratienummer.

Wat moet ik doen na mijn betaling?

De documenten ter ondersteuning van de betaling van de rechten van de staat en andere gerechtskosten volgens de procedures en in het in de wet vastgelegde bedrag worden bij de aanvraag gevoegd. De kantoorkosten worden ook vóór de betrokken dienst betaald. De kosten in verband met de behandeling van de zaak moeten worden betaald in afwachting van de behandeling van de zaak.


Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Laatste update: 02/09/2019