Soudní poplatky související s řízením o evropském platebním rozkazu - Lotyšsko

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: μη αξιόπιστη

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;


Úvod

Jaké jsou výdaje?

Kolik je třeba zaplatit?

Co se stane v případě, že soudní poplatky nezaplatí včas?

Jak mohu platit soudní poplatky?

Co mám dělat po provedení platby?

Úvod

Podle Odkaz se otevře v novém okně. čl. 33 odst. 2 občanského soudního řádu jsou výdaje Soudu následující:

  • Státní celní sazba;
  • administrativní poplatky;
  • výdaje související s jednáním.

Na každou žádost, původní žalobu nebo protinávrh, na návrh třetí strany, která má nárok na předmět sporu, který je předmětem probíhajícího řízení, žaloba v případě zvláštního řízení, jakož Odkaz se otevře v novém okně.i na ostatní návrhy podle čl. 34 občanského soudního řádu, které jsou podány soudům, se platí státní poplatek. Čl.Odkaz se otevře v novém okně. 43 občanského soudního řádu vyjmenovává ty, které jsou osvobozeny od úhrady soudních nákladů (včetně vnitrostátních poplatků).

Soud vydá ve prospěch osoby, které byl rozsudek vydán, na druhou stranu veškeré soudní výlohy, které hradí. Je-li pohledávka částečně přijata, částky, které jsou v něm uvedeny, jsou postoupeny žadateli v poměru k výši pohledávek vyřízených soudem a úměrně k části žalované strany, ve které byla pohledávka zamítnuta. Státní poplatek za vedlejší stížnost proti rozhodnutí soudu, návrh na obnovu řízení a nové zpracování věci, v níž byl vydán rozsudek vynesený v nepřítomnosti, se neproplácí.

Pokud se navrhovatel vzdá požadavku, nahradí soudní poplatky, které vynaložil žalovaný. Soudní poplatky zaplacené žalobcem v tomto případě nehradí žalovaný. Pokud však žalobce nepřevede své nároky z toho důvodu, že je žalovaný po podání své žádosti dobrovolně spokojí, je soudu na jeho žádost uložena náhrada nákladů řízení vynaložených žalovaným.

Je-li žaloba ponechána bez posouzení, nařídí soud žalobci, aby na návrh žalovaného na žádost žalovaného zaplatil soudní poplatky.

Náklady na soud jsou hrazeny ze státních příjmů žalovaného, pokud byl žadatel z jeho platby osvobozen.

Jaké jsou výdaje?

Návrh na vydání evropského platebního rozkazu podle Odkaz se otevře v novém okně.nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1896/2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu, podléhá povinnosti státu.

Během řízení může strana rovněž uhradit jiné soudní poplatky ve státě, ve kterém má stát své příjmy, a to formou soudního poplatku (například náklady na vydávání procesních písemností a duplikátů) a výdaje související s řešením případu (např. pátrání po žalované straně požadované žalobcem, související výdaje, doručování soudních příkazů a jiných soudních písemností a náklady spojené s doručováním a překladem).

Kolik je třeba zaplatit?

Při podání žádosti o evropský platební rozkaz vrátí stát 2 % dlužné částky, nejvýše však 498,01 EUR. Poplatek úřadu je splatný v mezích Odkaz se otevře v novém okně. stanovených čl. 38 občanského soudního řádu. Na druhé straně se náklady související se zpracováním případu mohou lišit v závislosti na řadě faktorů (například v závislosti na druhu předání dokumentů – zaslání jednoduché pošty nebo elektronické pošty).

Co se stane v případě, že soudní poplatky nezaplatí včas?

Pokud žádost není doprovázena doklady potvrzujícími zaplacení státního poplatku a jiných soudních poplatků v souladu s postupy a částkou stanovenou zákonem, ponechá soud na základě čl. Odkaz se otevře v novém okně.133 občanského soudního řádu žádost bez pokynů, které stanoví lhůtu k odstranění nedostatků.

Pokud žadatel nedostatky ve stanovené lhůtě odstraní, považuje se žádost za podanou dnem, kdy byla soudu předložena poprvé.

Pokud žadatel nepředloží žádost včas ve stanovené lhůtě, považuje se žádost za nepodanou a vrátí se žadateli.

Vrácení nároku žadateli nebrání, aby byl vrácen soudu v souladu s obecným postupem pro podávání žádostí stanoveným v tomto zákoně.

Naproti tomu v případě soudních poplatků je soud nevydá předtím, než je dotyčný poplatek zaplacen. Pokud však výdaje spojené s řízením nejsou bezplatně uhrazeny ve státě v době, kdy byla věc vypořádána, je vykonána poté, co byly splněny obecné podmínky výkonu soudního rozhodnutí.

Jak mohu platit soudní poplatky?

Státní poplatek může být zaplacen z platby na účet státní pokladny. Státní poplatek (čl.Odkaz se otevře v novém okně. 34 občanského soudního řádu, s výjimkou šestého pododstavce) je splatný:

Příjemce: Státní pokladna

Evidenční č.: 90000050138

Číslo účtu: LV55TREL1060190911200

Banka příjemce: Státní pokladna

Kód BIC: TRELLV22

Zpráva: údaje identifikující osobu nebo případ: číslo případu (je-li známo) a fyzické osoby – jméno, příjmení, osobní identifikační kód; u právnických osob – jméno a registrační číslo. Pokud jsou státní poplatky placeny jménem jiné osoby, musí být uvedeny informace o totožnosti osoby, v jejímž zastoupení se platba provádí: číslo případu (je-li známo) a fyzické osoby – jméno, příjmení, osobní identifikační kód; u právnických osob – jméno a registrační číslo.

Předložení státního poplatku za výkon rozhodnutí nebo jiného exekučního titulu může být vyplaceno formou platby provedené na účtu státní pokladny. Státní poplatek za provedení vzoru provedení nebo jiného dokladu výkonuOdkaz se otevře v novém okně. (čl. 34 odst. 6 občanského soudního řádu) musí být zaplacen za:

Příjemce: Státní pokladna

Evidenční č.: 90000050138

Číslo účtu: LV71TREL1060190911300

Banka příjemce: Státní pokladna

Kód BIC: TRELLV22

Zpráva: údaje identifikující osobu nebo případ: číslo případu (je-li známo) a fyzické osoby – jméno, příjmení, osobní identifikační kód; u právnických osob – jméno a registrační číslo. Pokud jsou státní poplatky placeny jménem jiné osoby, musí být uvedeny informace o totožnosti osoby, v jejímž zastoupení se platba provádí: číslo případu (je-li známo) a fyzické osoby – jméno, příjmení, osobní identifikační kód; u právnických osob – jméno a registrační číslo.

Poplatek za registraci může být zaplacen z platby na účet státní pokladny. Je třeba uhradit registrační poplatek (Odkaz se otevře v novém okně. čl. 38 občanského soudního řádu):

Příjemce: Státní pokladna

Evidenční č.: 90000050138

Účet č. LV39TREL1060190911100

Banka příjemce: Státní pokladna

Kód BIC: TRELLV22

Zpráva: údaje identifikující osobu nebo případ: číslo případu (je-li známo) a fyzické osoby – jméno, příjmení, osobní identifikační kód; u právnických osob – jméno a registrační číslo. Pokud je administrativní příspěvek poskytován ve prospěch jiné osoby, zjišťují se informace o osobách, kterým je poplatek za úřad zaplacen: číslo případu (je-li známo) a fyzické osoby – jméno, příjmení, osobní identifikační kód; u právnických osob – jméno a registrační číslo.

Náklady spojené s řízením a nucenou vykonatelností podniku lze uhradit z důvodu platby provedené Soudním dvorem na účet Soudního dvora. Výdaje související s jednáním (čl.Odkaz se otevře v novém okně. 39 občanského soudního řádu) a výdaje související s povinným vymáháním závazků (Odkaz se otevře v novém okně.čl. 3 občanského soudního řádu) ( občanského soudního řádu):

Okresní nebo městské soudy a okresní soudy:

Příjemce: Správa soudů

Evidenční č.: 90001672316

Číslo účtu: LV51TREL2190458019000

Banka příjemce: Státní pokladna

Kód BIC: TRELLV22

Zpráva: 21499, jakož i údaje pro identifikaci osoby nebo případu: číslo případu (je-li známo) a fyzické osoby – jméno, příjmení, osobní identifikační kód; u právnických osob – jméno a registrační číslo. Pokud jsou výdaje spojené s jednáním hrazeny ve prospěch jiné osoby, musí být uvedeny informace o osobě, pro kterou jsou příslušné výdaje hrazeny: číslo případu (je-li známo) a fyzické osoby – jméno, příjmení, osobní identifikační kód; u právnických osob – jméno a registrační číslo.

Co mám dělat po provedení platby?

K žalobě se připojí písemnosti na podporu zaplacení poplatků státu a dalších soudních poplatků v souladu s postupy a částkou stanovenou zákonem. Poplatek za kancelář se rovněž vyplácí před dotčenou službou. Výdaje spojené s projednáním věci musí být uhrazeny do doby, než bude řízení zahájeno.


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 02/09/2019