Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

Cale de navigare

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Súdny poplatok súvisiaci s európskym platobným rozkazom - Lotyšsko

Această pagină este o versiune realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Nu putem oferi nicio garanție în ceea ce privește calitatea traducerii.

Traducerea a fost evaluată ca fiind inacceptabilă

V-a fost utilă traducerea?


Úvod

Aké sú výdavky?

Koľko musím zaplatiť?

Čo sa stane, ak súdne poplatky včas nezaplatia?

Ako môžem platiť súdne poplatky?

Čo mám robiť po mojej platbe?

Úvod

Podľa Odkaz sa zobrazí v novom okne článku 33 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku sú výdavky Súdneho dvora:

  • Povinnosť štátu;
  • administratívne poplatky;
  • výdavky súvisiace s vypočutím.

Za každú žiadosť, pôvodnú pohľadávku alebo protinárok sa uplatňuje nárok tretej strany na predmet sporu podaného v rámci prebiehajúceho konania, návrh v prípade osobitného konania, ako aj ďalšie Odkaz sa zobrazí v novom oknežiadosti podľa článku 34 zákona o občianskom súdnom konaní, ktoré sa predkladajú súdom, a uhradí sa štátny poplatok. Odkaz sa zobrazí v novom okneV článku 43 Občianskeho súdneho poriadku sa uvádza zoznam osôb, ktoré sú oslobodené od súdnych poplatkov (vrátane vnútroštátnych poplatkov).

Súdny trest v prospech osoby, ktorej bol rozsudok vynesený, nariadi na druhej strane všetky súdne trovy, ktoré táto strana uhradí. Ak je tvrdenie prijaté čiastočne, uvedené sumy sa postúpia navrhovateľovi úmerne k sume pohľadávok, ktoré súd vyriešil, a pomerne k časti odporcu, v ktorej bolo toto tvrdenie zamietnuté. Štátny poplatok za sťažnosť podanú proti rozhodnutiu súdu, návrh na obnovenie konania a nové konanie vo veci, v ktorej bol vydaný rozsudok in absentia, sa neuhrádza.

Ak sa navrhovateľ vzdáva nároku, nahradí mu súdne poplatky, ktoré mu vzniknú. Trovy konania, ktoré v tomto prípade žalobca zaplatí, nehradí žalovaný. Ak však navrhovateľ netrvá na svojich nárokoch z dôvodu, že odporca ich dobrovoľne splnil po podaní svojho nároku, súd na žiadosť navrhovateľa je povinný zaplatiť súdne poplatky zaplatené žalovanou stranou.

Ak je žaloba podaná bez preskúmania, súd nariadi navrhovateľovi, aby mu na žiadosť odporcu uhradil súdne poplatky.

Trovy konania, ktoré vznikli súdu, sa v prípade, ak bol navrhovateľ prepustený zo svojej platby, hradia zo štátneho príjmu žalovaného v pomere k jeho pohľadávke.

Aké sú výdavky?

Návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu podľa Odkaz sa zobrazí v novom oknenariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1896/2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze, podlieha štátnemu clu.

Počas konania môže účastník zaplatiť aj iné súdne poplatky v štátnom príjme vo forme súdneho poplatku (napríklad náklady na vydanie procesných písomností a duplikátov) a výdavky súvisiace s riešením prípadu (napr. vyhľadávanie odporcu požadované navrhovateľom, súvisiace výdavky, doručovanie súdnych príkazov a iných súdnych dokumentov a náklady súvisiace s doručovaním a prekladom).

Koľko musím zaplatiť?

Keď štát požiada o európsky platobný rozkaz, vráti 2 percent dlžnej sumy, najviac však 498,01 EUR. Poplatok za úrad je splatný v rámci obmedzení Odkaz sa zobrazí v novom okne stanovených v článku 38 Občianskeho súdneho poriadku. Na druhej strane sa náklady súvisiace so spracovaním prípadu môžu líšiť v závislosti od viacerých faktorov (napríklad v závislosti od druhu prenosu dokumentov – odoslania jednoduchej pošty alebo správy elektronickej pošty).

Čo sa stane, ak súdne poplatky včas nezaplatia?

Ak žiadosť nie je doložená dokladmi potvrdzujúcimi zaplatenie štátnej dane a iných súdnych poplatkov v súlade s postupmi a so sumou stanovenou v zákone, súd na základe článku Odkaz sa zobrazí v novom okne133 zákona o občianskom súdnom konaní bez usmernení určí lehotu na odstránenie nedostatkov.

Ak žiadateľ napraví nedostatky v lehote, žiadosť sa považuje za podanú v deň, keď bola prvýkrát podaná na súd.

Ak žiadateľ nepodá žiadosť včas v stanovenej lehote, žiadosť sa považuje za nepodanú a vráti sa navrhovateľovi.

Vrátenie nároku navrhovateľovi nebráni v tom, aby sa vrátil súdu v súlade so všeobecným postupom uplatňovania stanoveným v tomto zákone.

Naopak, pokiaľ ide o súdne poplatky, súd ich nevydá pred zaplatením príslušného poplatku. Ak sa však výdavky súvisiace s konaním v štáte nevyplatia v čase vyrovnania, potom sa výdavky vykonajú po všeobecných podmienkach výkonu súdneho rozhodnutia.

Ako môžem platiť súdne poplatky?

Štátny poplatok sa môže zaplatiť za platbu na účet štátnej pokladnice. Štátny poplatok (článokOdkaz sa zobrazí v novom okne 34 občianskeho súdneho poriadku, s výnimkou šiesteho odseku) je splatný:

Príjemca: Štátna pokladnica

Registračné číslo: 90000050138

Č. účtu: LV55TREL1060190911200

Banka príjemcu: Štátna pokladnica

Kód BIC: TRELLV22

Správa: údaje identifikujúce osobu alebo prípad: číslo prípadu (ak je známe) a pre fyzické osoby – meno, priezvisko, osobný identifikačný kód; v prípade právnických osôb – meno a registračné číslo. Ak sa štátny poplatok uhrádza v mene inej osoby, údaje identifikujúce osobu, v mene ktorej sa platba uskutočňuje, musia byť uvedené: číslo prípadu (ak je známe) a pre fyzické osoby – meno, priezvisko, osobný identifikačný kód; v prípade právnických osôb – meno a registračné číslo.

Predloženie štátneho poplatku za vykonanie vykonávacieho výnosu alebo iného exekučného titulu môže byť vyplatené formou platby na účet štátnej pokladnice. Štátny poplatok za vykonanie exekučného vzoru alebo iného exekučného tituluOdkaz sa zobrazí v novom okne (článok 34 ods. 6 občianskeho súdneho poriadku) sa musí zaplatiť za:

Príjemca: Štátna pokladnica

Registračné číslo: 90000050138

Č. účtu: LV71TREL1060190911300

Banka príjemcu: Štátna pokladnica

Kód BIC: TRELLV22

Správa: údaje identifikujúce osobu alebo prípad: číslo prípadu (ak je známe) a pre fyzické osoby – meno, priezvisko, osobný identifikačný kód; v prípade právnických osôb – meno a registračné číslo. Ak sa štátny poplatok uhrádza v mene inej osoby, údaje identifikujúce osobu, v mene ktorej sa platba uskutočňuje, musia byť uvedené: číslo prípadu (ak je známe) a pre fyzické osoby – meno, priezvisko, osobný identifikačný kód; v prípade právnických osôb – meno a registračné číslo.

Poplatok za register sa môže zaplatiť za platbu na účet štátnej pokladnice. Poplatok za register (Odkaz sa zobrazí v novom okne článok 38 Občianskeho súdneho poriadku) by sa mal uhradiť:

Príjemca: Štátna pokladnica

Registračné číslo: 90000050138

Účet č. LV39TREL1060190911100

Banka príjemcu: Štátna pokladnica

Kód BIC: TRELLV22

Správa: údaje identifikujúce osobu alebo prípad: číslo prípadu (ak je známe) a pre fyzické osoby – meno, priezvisko, osobný identifikačný kód; v prípade právnických osôb – meno a registračné číslo. Ak sa administratívny príspevok vykonáva v prospech inej osoby, identifikačné údaje osôb, ktorým sa colný poplatok uhrádza, sú: číslo prípadu (ak je známe) a pre fyzické osoby – meno, priezvisko, osobný identifikačný kód; v prípade právnických osôb – meno a registračné číslo.

Výdavky spojené s konaním a vymáhateľná vymáhateľnosť podniku môžu byť uhradené z dôvodu úhrady vykonanej na účet Súdneho dvora. Výdavky súvisiace s vypočutím (článokOdkaz sa zobrazí v novom okne 39 Občianskeho súdneho poriadku) a výdavky spojené s povinným presadzovaním záväzkov (Odkaz sa zobrazí v novom oknečlánok 3 Občianskeho súdneho poriadku) ( občianskeho súdneho poriadku):

Okresné alebo mestské súdy a okresné súdy:

Príjemca: Súdne vyrovnanie

Registračné číslo: 90001672316

Č. účtu: LV51TREL2190458019000

Banka príjemcu: Štátna pokladnica

Kód BIC: TRELLV22

Správa: 21499, ako aj údaje na identifikáciu osoby alebo prípadu: číslo prípadu (ak je známe) a pre fyzické osoby – meno, priezvisko, osobný identifikačný kód; v prípade právnických osôb – meno a registračné číslo. Ak sú výdavky spojené s vypočutím vyplatené v prospech inej osoby, informácie identifikujúce osobu, pre ktorú sa príslušné výdavky uhrádzajú: číslo prípadu (ak je známe) a pre fyzické osoby – meno, priezvisko, osobný identifikačný kód; v prípade právnických osôb – meno a registračné číslo.

Čo mám robiť po mojej platbe?

K žiadosti sa pripojí písomnosť na podporu zaplatenia štátneho cla a iných súdnych poplatkov v súlade s postupmi a sumou stanovenou v zákone. Colný poplatok sa uhradí aj pred danou službou. Výdavky súvisiace s konaním vo veci sa musia uhradiť až do konania.


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 02/09/2019