Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Domstolsavgifter vid europeiskt betalningsföreläggande - Nederländerna


Länken öppnas i ett nytt fönsterInledning

Länken öppnas i ett nytt fönsterVilka avgifter gäller?

Länken öppnas i ett nytt fönsterHur mycket ska jag betala?

Länken öppnas i ett nytt fönsterVad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Länken öppnas i ett nytt fönsterHur kan jag betala domstolsavgifterna?

Länken öppnas i ett nytt fönsterVad ska jag göra efter betalningen?

Inledning

Införandet av det europeiska betalningsföreläggandet (förordning (EG) nr Länken öppnas i ett nytt fönster1896/2006, som trädde i kraft den 12 december 2008) har gjort det möjligt för borgenärer att driva in sina obestridda gränsöverskridande fordringar på privaträttens område via ett enhetligt förfarande som grundas på standardformulär. Parterna behöver inte delta i en domstolsförhandling. Förordningen gäller mellan samtliga EU-medlemsstater utom Danmark.

Rättsliga rådet (Raad voor de rechtspraak) har utsett distriktsdomstolen i Haag (Rechtbank Den Haag) till den enda domstol som är behörig att handlägga ärenden som gäller europeiska betalningsförelägganden. Om ett bestridande inges kan förfarandet fortsätta i enlighet med de vanliga reglerna om territoriell behörighet.

För att ansöka om utfärdande av ett europeiskt betalningsföreläggande måste formulär A användas. Formuläret finns på alla EU-språk och kan hämtas på Europeiska kommissionens webbplats.

Formuläret

Ansökningar till distriktsdomstolen i Haag får endast inges på nederländska.

Ansökningar om utfärdande av ett europeiskt betalningsföreläggande kan skickas till:

Rechtbank Den Haag

Sector civiel recht

Algemene Zaken

Postbus 20302

2500 EH Den Haag

För mer information, ring domstolens kansli för allmänna frågor (griffie Algemene Zaken) på +31 (0)70-381 22 64.

Vilka avgifter gäller?

Avgifterna beror på huvudfordrans belopp. Se även frågan Hur mycket ska jag betala?

Hur mycket ska jag betala?

En översikt över Länken öppnas i ett nytt fönstergällande avgifter 2019 anges nedan.

Fordrans eller ansökans typ/belopp

Domstolsavgift för juridiska personer

Domstolsavgift för fysiska personer

Domstolsavgift för personer med begränsade medel

Domstolsavgift i domstol som prövar underdistriktsmål

Mål som rör en fordran eller ansökan

avseende ett obestämt belopp, eller

ett belopp på högst 500 euro

121 euro

81 euro

81 euro

Mål som rör en fordran eller ansökan avseende ett belopp som överstiger 500 euro men inte 12 500 euro

486 euro

231 euro

81 euro

Mål som rör en fordran eller ansökan avseende ett belopp som överstiger 12 500 euro

972 euro

486 euro

81 euro

Domstolsavgift i domstol som prövar andra mål, som inte är underdistriktsmål

Mål som rör en fordran eller ansökan

– avseende ett obestämt belopp, eller

639 euro

297 euro

81 euro

Mål som rör en fordran eller ansökan avseende ett belopp som inte överstiger 100 000 euro

1 992 euro

914 euro

81 euro

Mål som rör en fordran eller ansökan avseende ett belopp som överstiger 100 000 euro

4 030 euro

1 599 euro

81 euro

För mer information, se följande webbplatser: Länken öppnas i ett nytt fönsterRechtspraak.nl (de nederländska domstolarnas webbplats) och Länken öppnas i ett nytt fönsterRaad voor Rechtsbijstand (rättshjälpsrådet).

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Om domstolsavgifterna inte betalas i tid kan behandlingen av ansökan avbrytas, och målet avvisas.

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Sökanden får en faktura på de domstolsavgifter som ska betalas. Betalningen kan göras via banköverföring.

Vad ska jag göra efter betalningen?

Efter att du har betalat avgiften ska du invänta närmare information från distriktsdomstolen i Haag.

Genom den förordning som inför ett europeiskt betalningsföreläggande föreskrivs att domstolen ska utfärda ett europeiskt betalningsföreläggande snarast möjligt och normalt inom 30 dagar från inlämnandet av ansökan.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterGällande avgifter 2019

Länken öppnas i ett nytt fönsterDe nederländska domstolarnas webbplats

Länken öppnas i ett nytt fönsterRaad voor Rechtsbijstand

Länken öppnas i ett nytt fönsterEuropaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1896/2006 av den 12 december 2006 om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 03/04/2020