Fechar

A VERSÃO BETA DO PORTAL JÁ ESTÁ DISPONÍVEL

Visite a versão BETA do Portal Europeu de Justiça e conte-nos a sua experiência!

 
 

Percurso de navegação

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Súdny poplatok súvisiaci s európskym platobným rozkazom - Poľsko

Esta página foi traduzida automaticamente. A qualidade da tradução não pode ser garantida.

Qualidade da tradução: inaceitável

Considera que esta tradução foi útil?


Úvod

Aké poplatky sa vyberajú?

Ako mám zaplatiť?

Čo sa stane, ak sa vám budem platiť načas?

Súdny poplatok?

Čo mám urobiť po zaplatení?

Úvod

Otázka poplatkov v občianskoprávnych konaniach sa riadi zákonom z 28. júla 2005 o súdnych trovách v občianskych veciach (Úradný vestník 2014, 1025). V zásade, poplatok sa platí za každú žiadosť a preto sa predloží v rámci regulačného postupu ustanoveného v nariadenie (ES) č. 1896/2006 Európskeho parlamentu a Rady z 12. decembra 2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze (ďalej len: Enz). V poľskom práve, existuje možnosť požiadať o oslobodenie od takýchto trov podľa ustanovení uvedeného zákona (Hlava IV – oslobodenie od nákladov konania).

Aké poplatky sa vyberajú?

Pokiaľ ide o európsky platobný rozkaz, tzv. poplatok relatívne.

Ako mám zaplatiť?

Pomerný poplatok sa ukladá v prípadoch týkajúcich sa vlastníckych práv a 5 % hodnoty pohľadávky (t. j. pohľadávky uvedené v tlačive žiadosti), ale nie menej ako 30 PLN a nie viac ako 100.000 PLN. O žiadosti o zbavenie európsky platobný rozkaz sa polovice sumy poplatku.

Čo sa stane, ak sa vám budem platiť načas?

V súlade s článok 1262 § 1 Občianskeho súdneho poriadku zo 17. novembra 1964 (Zbierka zákonov č. 43, položka 269 v znení zmien a doplnení), K. P. C., Súd prvého stupňa nepodnikol žiadne kroky v nadväznosti na list, ktorý daň nebola zaplatená. Poplatok sa musí zaplatiť súdu pri podaní žiadosti (žiadosť), ktorá je, alebo požiadať o oslobodenie od nákladov konania.

O procesných následkoch nezaplatenia upravuje okrem iného článok 130 1302 ccpOdkaz sa zobrazí v novom oknehttp://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1283788:part=a130&full=1Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1283788:part=a130(2)&full=1

V súlade s článok 130k bod C. – Ak vyjadrenia (vrátane obrany), nemôže byť správny, pretože nezaplatenia poplatku, predseda (sudca) vyzýva www.reifen.eu„v pod hrozbou uloženia poplatku v týždňovej na jej zaplatenie do jedného týždňa. Ak vyžiadaná osoba s bydliskom v zahraničí a nemá žiadneho zástupcu v Poľsku, predseda (sudca) stanovuje lehotu na platbu, ktorá nesmie byť kratšia ako jeden mesiac. Po uplynutí tejto lehoty bude vrátená strane. List zaplatená v stanovenej lehote je platná odo dňa jej predloženia.

Vo svetle článok 1302k. – list pani C podala patentový zástupca alebo advokát, ktorý nebol riadne zaplatené uvoľní bez poplatkov, ak je fixná odmena vypočítava na základe relatívnej alebo udané hodnoty predmetu sporu. Ak však do jedného týždňa odo dňa doručenia príkazu na úhradu list bude riadne uhradené, vyvoláva účinky od pôvodného dátumu podania vyjadrenia.

Súdny poplatok?

Ako zaplatíte súdne poplatky v občianskych veciach upravujú nariadenia ministra spravodlivosti z 31. januára 2006 o spôsobe platenia súdnych poplatkov v občianskoprávnych veciach (Dz.U. č. 27, položka 199), ktorý tvorí vykonávacieho aktu uvedeného zákona o súdnych nákladoch.Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.475138&full=1

Súdne poplatky v občianskych veciach sa vypláca v nepeňažnej základ na bežný účet príslušného súdu (informácie o takomto účte možno získať priamo na súde alebo na svojej internetovej stránke alebo na internetovej stránke ministerstva spravodlivosti) priamo do pokladne Súdu prvého stupňa alebo vo forme kolkov, ktoré môžu byť nakúpené za pokladňa Súdu.

Čo mám urobiť po zaplatení?

Po zaplatení poplatkov a možných nedostatkov, súd vydá európsky platobný rozkaz.


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 03/02/2016