Fechar

A VERSÃO BETA DO PORTAL JÁ ESTÁ DISPONÍVEL

Visite a versão BETA do Portal Europeu de Justiça e conte-nos a sua experiência!

 
 

Percurso de navegação

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Domstolsavgifter vid europeiskt betalningsföreläggande - Polen

Esta página foi traduzida automaticamente. A qualidade da tradução não pode ser garantida.

Qualidade da tradução: inaceitável

Considera que esta tradução foi útil?


Inledning

Vilka avgifter tas ut?

Hur kan jag betala?

Vad händer om du inte betalar jag i tid?

En domstolsavgift?

Vad ska jag göra efter betalningen?

Inledning

Frågan om kostnader i tvistemål regleras genom lagen av den 28 juli 2005 om domstolskostnader i civilmål (officiella tidningen 2014, 1025). I princip skall avgiften betalas för varje ansökan och därför skall lämnas enligt det föreskrivande förfarande som fastställs genom förordning (EG) nr 1896/2006 av Europaparlamentet och rådet av den 12 december 2006 om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande (nedan: Enz). I polsk lagstiftning finns en möjlighet att begära befrielse från sådana kostnader enligt bestämmelserna i den ovannämnda lagen (Avdelning IV – befrielse från rättegångskostnaderna).

Vilka avgifter tas ut?

I fråga om det europeiska betalningsföreläggandet, det s.k. avgift relativa.

Hur kan jag betala?

Den relativa avgift får tas ut i ärenden som rör immateriella rättigheter och 5 % av fordringens värde (dvs. värdet på den fordran som anges i ansökningsblanketten), dock minst 30 zloty och högst 100.000 PLN. Om begäran om upphävande av det europeiska betalningsföreläggandet skall vara hälften av avgiften.

Vad händer om du inte betalar jag i tid?

Enligt artikel 1262 § 1 i civilprocesslagen av den 17 november 1964 (Polens officiella tidning nr 43, punkt 269, i ändrad lydelse), K. s. k. Förstainstansrätten vidtog inga åtgärder med anledning av skrivelsen från vilka avgiften inte har betalats. Därför ska avgiften betalas vid inlämnandet av domstolens skrivelse (ansökan) som det är, eller begära befrielse från rättegångskostnaderna.

De processrättsliga följderna av utebliven 1302 ccp reglerar bland annat artikel 130 ochLänken öppnas i ett nytt fönsterhttp://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1283788:part=a130&full=1Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1283788:part=a130(2)&full=1

I enlighet med artikel 130k c. – Om inlagan (inklusive försvarspolitiken) är inte riktigt, eftersom betalning av avgiften, ordföranden (domare) uppmanar sökanden, vid äventyr av avvisning av ansökan, att betala avgifterna för ansökan inom en vecka. Om en eftersökt person bosatt utomlands som inte har någon representant i Polen, ordförande (domare) fastställer tidsfristen för betalning, som inte får vara kortare än en månad. Efter utgången av denna period ersätts sida. En skrivelse betalas inom den tidsfrist som har verkan från och med dagen för inlämnandet.

Mot bakgrund av artikel 1302k – skrivelse från Mercedes C som väckts genom advokat eller patentombud som inte var vederbörligen betalas ut utan betalning av avgifter, där en fast avgift beräknas på grundval av den relativa eller markeras med värdet av föremålet för tvisten. Om inom en vecka från dagen för delgivning av beslutet om återbetalning av skrivelsen kommer att betalas i vederbörlig ordning, underrättelsens konsekvenser från den ursprungliga dagen för ingivande av inlagor.

En domstolsavgift?

Hur kommer ni att betala domstolsavgifter i civilmål regleras genom en förordning av justitieministern av den 31 januari 2006 om sätt att betala domstolsavgifter i civilmål (Dz.U. nr 27, punkt 199) utgör en genomförandeakt till den ovannämnda lagen om domstolskostnader.Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.475138&full=1

Domstolsavgifter i civilmål ska betalas på grundval av rådande konto som den behöriga domstolen (upplysningarna om detta konto kan direkt erhållas i domstol eller på sin webbplats eller på webbplatsen för justitieministeriet), direkt till den tyska domstolen i första instans eller i form av märken som kan köpas på betalas ur personaldomstolens kassa.

Vad ska jag göra efter betalningen?

Efter betalning av de avgifter och eventuella brister, kommer domstolen att utfärda ett europeiskt betalningsföreläggande.


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 03/02/2016