Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής - Σλοβενία


Εισαγωγή

Τι τέλη επιβάλλονται;

Πόσο θα πληρώσω;

Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;

Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;

Εισαγωγή

Τα δικαστικά τέλη που επιβάλλονται στο πλαίσιο της διαδικασίας της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής προβλέπονται στον σλοβένικο νόμο περί δικαστικών τελών (Zakon o sodnih taksah) [Uradni list RS (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Σλοβενίας) αριθ. 37/08, 97/10, 63/13, Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο58/14 – απόφαση Συνταγματικού Δικαστηρίου, Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο19/15 – απόφαση Συνταγματικού Δικαστηρίου, 30/16 και 10/17–ZPP-E (πράξη για την τροποποίηση του κώδικα πολιτικής δικονομίας)· στο εξής: ZST-1], ο οποίος αποτελεί τη γενική νομοθεσία σχετικά με τα δικαστικά τέλη.

Ο νόμος ZST-1 (άρθρο 6) συνιστά τη νομική βάση για την καταβολή των δικαστικών τελών με μετρητά, ηλεκτρονικό χρήμα και άλλα έγκυρα μέσα πληρωμής, κάτι που ισχύει επίσης για την καταβολή των τελών μέσω της διαδικασίας της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής. Στην πράξη, τα δικαστικά τέλη μπορούν να καταβληθούν ηλεκτρονικά μέσω των υπηρεσιών ηλεκτρονικής πληρωμής των τραπεζών.

Τι τέλη επιβάλλονται;

Στο πλαίσιο της διαδικασίας της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής, τα δικαστικά τέλη καταβάλλονται εφάπαξ για το σύνολο της δικαστικής διαδικασίας. Υπόχρεος/-η για την πληρωμή των δικαστικών τελών είναι ο/η προσφεύγων/-ουσα και η πληρωμή πρέπει να πραγματοποιείται κατά την κατάθεση στο δικαστήριο της αίτησης που αφορά την ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής.

Πόσο θα πληρώσω;

Στο πλαίσιο της διαδικασίας της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής, το ποσό του δικαστικού τέλους που καλείται να καταβάλει ο/η αιτών/-ουσα κατά την κατάθεση της αίτησής του/της στο δικαστήριο εξαρτάται από την αξία του αντικειμένου της διαφοράς.

Ο συντελεστής που εφαρμόζεται για τον υπολογισμό των τελών είναι 1,2 (θέση 1301 στον πίνακα τελών βάσει του νόμου ZST-1) και τα τέλη υπολογίζονται σύμφωνα με τον πίνακα που προβλέπεται στο άρθρο 16 του νόμου ZST-1. Δεδομένου ότι οι κατηγορίες του πίνακα τελών είναι πολλές, δεν είναι δυνατόν να απαριθμηθούν όλες με λεπτομέρεια εδώ.

Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;

Αν ο/η αιτών/-ουσα δεν πληρώσει το δικαστικό τέλος εντός της προθεσμίας, το δικαστήριο διεξάγει παρόλα αυτά τη διαδικασία και, στη συνέχεια, επιβάλλει τα δικαστικά τέλη, όπου αυτό είναι αναγκαίο.

Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Ο νόμος ZST-1 (άρθρο 6) συνιστά τη νομική βάση για την καταβολή των δικαστικών τελών με μετρητά, ηλεκτρονικό χρήμα και άλλα έγκυρα μέσα πληρωμής, κάτι που ισχύει επίσης για την καταβολή των τελών μέσω της διαδικασίας της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής.

Στην πράξη, τα δικαστικά τέλη μπορούν να καταβληθούν ηλεκτρονικά μέσω των υπηρεσιών ηλεκτρονικής πληρωμής των τραπεζών ή άμεσα μέσω του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών ή του ταμείου του δικαστηρίου (με τη χρήση μετρητών ή τερματικού POS).

Κάθε τράπεζα διαθέτει τη δική της υπηρεσία ηλεκτρονικών πληρωμών για την πραγματοποίηση πληρωμών ηλεκτρονικά.

Ο/Η υπόχρεος/-η μπορεί να πληρώσει το δικαστικό τέλος εκ των προτέρων, δηλαδή κατά την υποβολή της αίτησης στο δικαστήριο για την κίνηση της διαδικασίας ή μπορεί να υποβάλει την αίτηση στο δικαστήριο και να περιμένει έως ότου το δικαστήριο του/της αποστείλει ειδοποίηση πληρωμής, η οποία θα περιέχει το πληρωτέο ποσό και όλα τα υπόλοιπα απαραίτητα στοιχεία για την πραγματοποίηση της πληρωμής.

Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;

Αν ο/η υπόχρεος/-η, κατά την πληρωμή του δικαστικού τέλους, αναγράψει τον αντίστοιχο αριθμό αναφοράς (που του/της έχει κοινοποιηθεί από το δικαστήριο στην ειδοποίηση πληρωμής), τότε δεν υποχρεούται να παράσχει στο δικαστήριο αποδεικτικό της πληρωμής. Στις περιπτώσεις αυτές, το δικαστήριο ενημερώνεται σχετικά με την πληρωμή μέσω ειδικού ηλεκτρονικού τραπεζικού συστήματος (UJPnet). Η αναγραφή του σωστού αριθμού αναφοράς στο σύστημα είναι καθοριστικής σημασίας ώστε να αναγνωρίζονται οι επιμέρους πληρωμές.

Ωστόσο, αν το δικαστικό τέλος καταβληθεί χωρίς να αναγραφεί ο κατάλληλος αριθμός αναφοράς, ο/η υπόχρεος πρέπει να προσκομίσει στο δικαστήριο κάποιο αποδεικτικό της πληρωμής. Δεν υπάρχουν ειδικές επίσημες προϋποθέσεις όσον αφορά την εγκυρότητα του εν λόγω αποδεικτικού. Βάσει ανάλογου αποδεικτικού, το δικαστήριο, εφόσον προκύψει ανάγκη, επιβεβαιώνει την πληρωμή του δικαστικού τέλους στην πλατφόρμα UJPnet (ειδικά όταν το δικαστικό τέλος δεν καταβάλλεται στο ταμείο του δικαστηρίου).


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 01/04/2020