Fermer

LA VERSION BÊTA DU PORTAIL EST DISPONIBLE!

Consultez la version bêta du portail européen e-Justice et faites-nous part de votre expérience!

 
 

Chemin de navigation

  • Accueil
  • ...
  • ...
  • ...
  • Frais de justice applicables à la procédure européenne d'injonction de payer

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Súdny poplatok súvisiaci s európskym platobným rozkazom - Slovinsko

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: mauvaise

Estimez-vous que cette traduction est utile?


Úvod

Aké poplatky musím zaplatiť?

Koľko mám zaplatiť?

Čo ak nezaplatím súdne poplatky v správnom čase?

Ako mám zaplatiť súdny poplatok?

Čo mám urobiť po zaplatení?

Úvod

Súdne poplatky zaplatené v európskom konaní o platobnom rozkaze sú stanovené v zákone o súdnych poplatkoch (Úradný vestník Slovinskej republiky č. 37/08, 97/10, 63/13, Odkaz sa zobrazí v novom okne58/14 — Ústavné poplatky). Odkaz sa zobrazí v novom okne19/15 — Rozhodnutie Ústavného súdu, USA, 30/16 a 10/17 – ZPP-E; ďalej len: ZST-1) ako všeobecné pravidlo upravujúce súdne poplatky.

ZST-1 (článok 6) poskytuje právny základ pre platbu súdnych poplatkov v hotovosti, elektronických peňazí a iných uplatniteľných platobných prostriedkov vrátane úhrady poplatkov v európskom konaní o platobnom rozkaze. V praxi sa súdne poplatky môžu poskytovať elektronicky prostredníctvom online platobných služieb jednotlivých bánk.

Aké poplatky musím zaplatiť?

V európskom konaní o platobnom rozkaze sa za celý postup musí zaplatiť jednorazový súdny poplatok. Osoba povinná zaplatiť tento súdny poplatok je žalobcom a musí ju zaplatiť v čase podania návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu na súd.

Koľko mám zaplatiť?

Výška súdnych poplatkov za európske konanie o platobnom rozkaze, ktoré má žalobkyňa zaplatiť v čase podania návrhu na súd, závisí od hodnoty predmetu sporu.

Koeficient výpočtu pre tento poplatok je 1,2 (číslo colnej položky 1301 colnej položky ZST-1) a poplatok sa vypočíta podľa tabuľky v článku 16 ZST-1. Keďže hodnotové triedy sú vysoké, nie je možné v tomto bode ich presne uviesť.

Čo ak nezaplatím súdne poplatky v správnom čase?

Ak žiadateľ nezaplatí súdny poplatok včas, súd bude pokračovať v konaní a v prípade potreby sa môže vykonať súdny poplatok.

Ako mám zaplatiť súdny poplatok?

ZST-1 (článok 6) poskytuje právny základ pre platbu súdnych poplatkov v hotovosti, elektronických peňazí a iných uplatniteľných platobných prostriedkov vrátane platby poplatkov za európske konanie o platobnom rozkaze.

V praxi sa súdne poplatky môžu zaplatiť elektronicky prostredníctvom online platobných služieb jednotlivých bánk a môžu byť zaplatené priamo poskytovateľmi platobných služieb alebo súdnymi peňažnými registrami (peňažné prostriedky alebo terminály POS).

Na účely elektronickej platby má každá jednotlivá banka svoju vlastnú online platobnú službu.

Súdny poplatok môže zdaniteľná osoba zaplatiť vopred, t. j. v čase podania návrhu na súd, ale môže podať návrh na súd a počkať na súd, aby mu zaslal platobný príkaz, v ktorom okrem výšky súdnych poplatkov platia aj ďalšie informácie potrebné na uskutočnenie platby.

Čo mám urobiť po zaplatení?

Ak je súdny poplatok zaplatený odkazom na náležitý odkaz (ktorý súd oznámi dlžníkovi v rozhodnutí o zaplatení súdneho poplatku), zdaniteľná osoba nie je povinná poskytnúť súdu dôkaz o zaplatení. V tomto prípade je súd informovaný o platbe vykonanej prostredníctvom špeciálneho elektronického bankového systému (UJPnet), ak má rozhodujúci význam pri identifikácii konkrétnej platby ako správneho odkazu.

Ak je však súdny poplatok zaplatený bez riadneho odkazu, zdaniteľná osoba musí predložiť súdu dôkaz o zaplatení. Pre platnosť takéhoto osvedčenia nie sú predpísané žiadne osobitné formálne podmienky. Na základe tohto osvedčenia súd v prípade potreby skontroluje zaplatenie súdneho poplatku v UJPnet (najmä v prípadoch, keď súdny poplatok nie je uhradený v pokladni súdu).


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 02/09/2019