Opłaty sądowe – europejski nakaz zapłaty - Słowenia

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: mauvaise

Estimez-vous que cette traduction est utile?


Wprowadzenie

Jakie opłaty mają zastosowanie?

Ile płaci?

Co zrobić, jeśli w odpowiednim czasie nie zapłacę opłat sądowych?

W jaki sposób mogę uiścić opłaty sądowe?

Co należy zrobić po dokonaniu płatności?

Wprowadzenie

Opłaty sądowe uiszczone w ramach postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty zostały określone w ustawie o opłatach sądowych (Dziennik Urzędowy Republiki Słowenii nr 37/08, 97/10, 63/13, Link otworzy się w nowym oknie58/14 — Opłaty Konstytucyjne). Link otworzy się w nowym oknie19/15 — Decyzja Trybunału Konstytucyjnego, US, 30/16 i 10/17 – ZPP-E; zwanego dalej: ZST-1) jako ogólna zasada dotycząca opłat sądowych.

ZST-1 (art. 6) stanowi podstawę prawną wnoszenia opłat sądowych w gotówce, pieniądz elektroniczny oraz innych stosownych środków płatniczych, w tym wnoszenia opłat w postępowaniu w sprawie europejskiego nakazu zapłaty. W praktyce opłaty sądowe mogą być uiszczane drogą elektroniczną za pośrednictwem internetowych usług płatniczych poszczególnych banków.

Jakie opłaty mają zastosowanie?

W postępowaniu w sprawie europejskiego nakazu zapłaty za całą procedurę należy uiścić jednorazową opłatę sądową. Osobą zobowiązaną do zapłaty tej opłaty sądowej jest osoba ubiegająca się o wydanie europejskiego nakazu zapłaty, która powinna zostać uiszczona przez wnioskodawcę w chwili złożenia wniosku o wydanie europejskiego nakazu zapłaty.

Ile płaci?

Wysokość opłat sądowych z tytułu postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty, które ma uiścić wnioskodawca w chwili złożenia wniosku do sądu, zależy od wartości przedmiotu sporu.

Współczynnik korygujący dla tej opłaty wynosi 1,2 (pozycja taryfowa 1301 pozycji taryfowej ZST-1), a opłatę oblicza się zgodnie z tabelą zawartą w art. 16 ZST-1. Ponieważ klasy wartości są wysokie, nie można ich dokładnie wskazać na tym etapie.

Co zrobić, jeśli w odpowiednim czasie nie zapłacę opłat sądowych?

Jeżeli wnioskodawca nie uiści opłaty sądowej w odpowiednim terminie, sąd przystępuje jednak do postępowania, a w razie potrzeby może być wykonana opłata sądowa.

W jaki sposób mogę uiścić opłaty sądowe?

ZST-1 (art. 6) stanowi podstawę prawną wnoszenia opłat sądowych za środki pieniężne, pieniądz elektroniczny i inne mające zastosowanie środki płatnicze, w tym wnoszenie opłat za postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty.

W praktyce opłaty sądowe mogą być uiszczane drogą elektroniczną za pośrednictwem internetowych usług płatniczych poszczególnych banków i mogą być również uiszczane bezpośrednio przez dostawców usług płatniczych lub za pośrednictwem rejestrów środków pieniężnych sądu (bankomaty lub terminale płatnicze).

Do celów płatności elektronicznych każdy bank ma własną usługę płatniczą w internecie.

Opłata sądowa może zostać uiszczona z góry przez podatnika, tj. w chwili wniesienia pozwu do sądu, ale może złożyć wniosek do sądu i poczekać, aż sąd wyślij mu nakaz zapłaty, w którym oprócz wysokości należnych opłat sądowych przekazuje inne informacje niezbędne do dokonania płatności.

Co należy zrobić po dokonaniu płatności?

W przypadku gdy opłata sądowa jest uiszczana poprzez odniesienie do odpowiedniego numeru referencyjnego (przekazanego dłużnikowi przez sąd w nakazie zapłaty opłaty sądowej), podatnik nie ma obowiązku dostarczenia sądowi dowodu zapłaty. W niniejszym przypadku sąd jest informowany o dokonaniu płatności za pośrednictwem specjalnego elektronicznego systemu bankowego (UCJnet), w którym ma decydujące znaczenie dla identyfikacji konkretnej płatności jako właściwego odniesienia.

Jeżeli jednak opłata sądowa jest uiszczana bez odpowiedniego odwołania, podatnik musi przedstawić sądowi dowód zapłaty. W odniesieniu do ważności takiego zaświadczenia nie przewidziano żadnych specjalnych warunków formalnych. Na podstawie tego zaświadczenia sąd, w razie konieczności, sprawdza uiszczenie opłaty sądowej w JPnet (w szczególności w przypadku, gdy opłata sądowa nie jest pobierana w kasie sądu).


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 02/09/2019