Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Gerechtskosten bij de Europese betalingsbevelprocedure - Slowakije

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: ненадеждно

Мислите ли, че този превод е полезен?


Inleiding

Welke vergoedingen zijn van toepassing?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik niet tijdig een griffierecht betaalt?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik na de betaling doen?

Inleiding

Wet nr. 71/1992 inzake griffierechten en vergoedingen voor uittreksels uit het strafregister, als gewijzigd.

De gerechtskosten kunnen ook worden betaald door een betaalkaart of door overdracht van een bankrekening of een filiaal van een buitenlandse bank.

Welke vergoedingen zijn van toepassing?

Overeenkomstig afdeling 1 van wet nr. 71/1992 inzake gerechtskosten en de vergoeding voor het uittreksel uit het strafregister, zoals gewijzigd, worden gerechtskosten geïnd voor afzonderlijke acties of acties van de rechtbanken, indien deze worden uitgevoerd op basis van de aanvraag en de handelingen van de administratieve en openbare autoriteiten als bedoeld in het tijdschema van de gerechtskosten en de taks voor het uittreksel uit het strafregister in de bijlage bij de wet.

De vergoedingen worden ook geheven voor handelingen en verrichtingen die, bij gebreke van een voorstel ten gunste van de belastingplichtige, zijn verricht, indien dit uitdrukkelijk is voorzien in het tijdschema.

Hoeveel moet ik betalen?

De hoogte van de vergoeding wordt vastgesteld op basis van de maatstaf van heffing of van een vast bedrag. Wanneer het tarief van de vergoeding voor een procedure wordt vastgesteld, wordt de procedure in één geval geacht betrekking te hebben op de procedure in kwestie. De vergoeding tegen hetzelfde tarief wordt geheven op het beroep ten gronde.

Het verzoek om een Europese betalingsbevelprocedure indien geen bijzonder tarief wordt verstrekt, bedraagt 6 % van de prijs (vanaf de terugbetaling) van het voorwerp van het geschil of van het voorwerp van het geschil, maar ten minste 16,50 EUR. Hetzelfde geldt voor het indienen van een verweerschrift.

Wat gebeurt er als ik niet tijdig een griffierecht betaalt?

Indien de bij een vordering, beroep of cassatie verschuldigde vergoeding niet is betaald, verzoekt de rechter de tot voldoening van de leges gehouden persoon binnen een door het gerecht te bepalen termijn, normaliter binnen tien dagen na ontvangst van de ingebrekestelling; indien de taks ondanks de oproep niet binnen de termijn is betaald, schorst het gerecht de procedure. De gevolgen van het niet betalen van de leges moeten in de aanmaningsbrief aan de belastingplichtige worden gegeven.

In geval van niet-betaling van een vergoeding schorst het gerecht de procedure niet indien:

  1. de zaak ten gronde reeds aanhangig is gemaakt,
  2. het verzoek, de uitbreiding van het beroep, de toepassing van een reconventionele vordering of een reconventionele vordering in dezelfde zaak, na de instelling van het beroep in het hoofdgeding, is verlengd;
  3. vraagt dat een vergoeding wordt betaald voor het bedrag van de aanpassing waarin deze wet voorziet;
  4. er is een vergoeding verschuldigd aan de schuldenaar van de vergoeding door een aanvraag voor een noodmaatregel in te dienen;
  5. een verzoek om vrijstelling van de griffierechten is ingediend voor het einde van de termijn voor de betaling van de gerechtskosten; indien het gerecht het verzoek slechts gedeeltelijk aanvaardt, verzoekt hij de schuldenaar de gerechtskosten te betalen voor zover de vrijstelling niet van toepassing is.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Door de rechtbanken, de overheidsinstanties van de rechtbanken en het openbaar ministerie geïnde vergoedingen worden contant, via een kaart, post of bankrekening of in een filiaal van een buitenlandse bank betaald. Via de technische uitrusting van een rechtspersoon met een deelneming van 100 % van de staat die de exploitant van het systeem is, worden de heffingen in contanten betaald door middel van een betaalkaart of door middel van een overmaking van een bankrekening of een bijkantoor van een buitenlandse bank indien de bevoegde autoriteit daartoe de voorwaarden heeft. In geld kunnen kosten worden betaald indien de rechtbanken, de administratieve autoriteiten van de rechtbanken en het openbaar ministerie een vergoeding voor die betalingsmethode hebben en, indien de vergoeding in een bepaald geval niet hoger is dan 300 EUR, bovenop de vergoeding van post 17 (voor zaken in het handelsregister) die in geld kunnen worden betaald, zelfs indien het hoger is dan 300 EUR. indien het gerecht, de rechtbank of het openbaar ministerie betrokken is bij een centraal systeem van vastleggingen van vergoedingen, worden de vergoedingen die worden betaald door de bankrekening, de betaalkaart, de bankoverschrijving of de rekening van het bijkantoor betaald aan de rekening van de systeembeheerder.

Wat moet ik na de betaling doen?

De uitvoering van de betaling kan worden aangetoond aan de hand van het gebruikelijke betalingsbewijs dat in het kader van de gewone betalingsprocedure is gebruikt, afhankelijk van de vorm van de gebruikte betaling, dat wil zeggen een betalingsbewijs, een ontvangstbewijs, een rekeningafschrift, enz.


Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Laatste update: 02/09/2019